Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1993.140.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1431/93
z dnia 10 czerwca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 120/89 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania wywozowych opłat wyrównawczych i opłat wywozowych na produkty rolne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2046/92 (2), w szczególności jego art. 19 ust. 3 i art. 20 ust. 3, oraz odpowiednie przepisy innych rozporządzeń ustanawiających wspólną organizację rynków produktów rolnych,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2180/71 z dnia 12 października 1971 r. w sprawie zasad ogólnych, które mają być stosowane do rynku mleka i przetworów mlecznych w przypadku trudności z zaopatrzeniem (3), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1603/74 z dnia 25 czerwca 1974 r. w sprawie nakładania opłaty wywozowej na niektóre produkty zbożowe, z ryżu i na bazie mleka zawierające dodatek cukru, w przypadku trudności z zaopatrzeniem w cukier (4), w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2747/75 z dnia 29 października 1975 r. ustanawiające ogólne zasady stosowane w przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu rynku zbóż (5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1766/92 (6), w szczególności jego art. 4 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1432/76 z dnia 21 czerwca 1976 r. ustanawiające ogólne zasady, które mają być stosowane w przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu rynku ryżu (7), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 520/77 z dnia 14 marca 1977 r. w sprawie nakładania opłaty wywozowej na niektóre przetwory owocowe i warzywne zawierające dodatek cukru w przypadku trudności z zaopatrzeniem w cukier (8), w szczególności jego art. 1 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1650/86 z dnia 26 maja 1986 r. sprawie refundacji wywozowych i wyrównawczych opłat wywozowych do oliwy z oliwek (9), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 120/89 (10) ustanawia wspólne szczegółowe zasady stosowania wywozowych opłat wyrównawczych i opłat wywozowych na produkty rolne;

produkty podlegające wywozowej opłacie wyrównawczej, które są transportowane z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego i opuszczają terytorium Wspólnoty bez dopełnienia formalności eksportowych, muszą zostać poddane procedurze nadzoru; ryzyko wywiezienia towarów poza granice Wspólnoty bez opłacenia opłat i należności występuje jedynie w przypadku towarów transportowanych drogą morską; w przypadku towarów transportowanych drogą lądową przez państwa trzecie wymagana jest procedura tranzytowa;

należy uwzględnić zmiany w procedurze wprowadzone od dnia 1 stycznia 1993 r. rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2726/90 z dnia 17 września 1990 r. w sprawie tranzytu wspólnotowego (11), rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 1214/92 z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie przepisów w celu wykonania procedury tranzytu wspólnotowego oraz niektórych uproszczeń tej procedury (12), zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3712/92 (13), oraz rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3269/92 z dnia 10 listopada 1992 r. ustanawiającym niektóre przepisy wykonawcze do art. 161, 182 i 183 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w zakresie procedury wywozowej, powrotnego wywozu oraz towarów opuszczających obszar celny Wspólnoty (14);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuły 7-10 rozporządzenia (EWG) nr 120/89 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 7

Po przyjęciu zgłoszenia wywozowego wniesionego w odniesieniu do produktów określonych w art. 2 lit. a) produkty te przestają być objęte art. 9 ust. 2 Traktatu i stosownie przemieszczane są zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2726/90 (*).

Artykuł 8

1. W przypadku gdy produkty podlegające wywozowej opłacie wyrównawczej przemieszczane są między dwoma Państwami Członkowskimi zgodnie z tytułem IX rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1214/92 (**), stosuje się również ust. 2 i 3.

2. Urząd wywozu w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2726/90 podejmuje niezbędne kroki dla zapewnienia, że wywozowa opłata wyrównawcza określona w lit. c) zostaje pobrana, w przypadku gdy:

a) dokument wewnętrznego tranzytu wspólnotowego, podający urząd należący do Państwa Członkowskiego jako urząd przeznaczenia, nie zawiera zapisu określonego w art. 65 rozporządzenia (EWG) nr 1214/92, ponieważ dany produkt nie podlegał wywozowej opłacie wyrównawczej w momencie uwierzytelnienia zgłoszenia wewnętrznego tranzytu wspólnotowego; oraz

b) na mocy umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a państwami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w sprawie wspólnych ustaleń tranzytowych towar przedstawiony jest w urzędzie przeznaczenia w państwie EFTA; oraz

c) wywozowa opłata wyrównawcza wprowadzona po dacie uwierzytelnienia zgłoszenia wewnętrznego tranzytu wspólnotowego obowiązywała w dniu przedstawienia towaru w urzędzie przeznaczenia.

3. W przypadku gdy eksporter wykaże zgodnie z wymogami właściwych organów, że towary opuściły obszar celny Wspólnoty w dniu, w którym nie miała zastosowania wywozowa opłata wyrównawcza lub stosowano opłatę niższą od wymienionej w ust. 2, nie pobiera się opłaty lub pobiera się, gdzie jest to właściwe, opłatę niższą.

4. Jeśli produkty podlegające wywozowej opłacie wyrównawczej nie są przemieszczane między dwoma Państwami Członkowskimi zgodnie z tytułem IX rozporządzenia (EWG) nr 1214/92, stosuje się art. 31 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3269/92 (***).

Artykuł 9

1. Należy wnieść zabezpieczenie w odniesieniu do produktów przemieszczanych, jak przewidziano w tytule IX rozporządzenia (EWG) nr 1214/92 lub w art. 31 rozporządzenia (EWG) nr 3269/92, w celu zapewnienia, że należna wywozowa opłata wyrównawcza jest poniesiona, w przypadku gdy produkty nie zostaną ponownie wwiezione na obszar celny Wspólnoty; zabezpieczenie to wnosi się zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1214/92 lub w podobny sposób, jeżeli stosuje się art. 31 rozporządzenia (EWG) nr 3269/92.

2. W momencie dostarczenia do Państwa Członkowskiego wywozu dowodu, że produkty zostały powrotnie wwiezione na obszar celny Wspólnoty, zabezpieczenie zostaje zwolnione, proporcjonalnie do ilości, dla których dostarczono dowód.

Artykuł 10

Jeśli towar objęty jest jedną z procedur uproszczonych, określonych w rozdziale I tytułu X rozporządzenia (EWG) nr 1214/92, dotyczących przewozu do miejsca przeznaczenia lub dostarczenia do odbiorcy na obszarze celnym Wspólnoty, urząd wywozu może nie uwierzytelnić żadnych zmian w umowie przewozu pozwalających na zakończenie przewozu poza wymienionym obszarem celnym, o ile nie podjęto niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że należna wywozowa opłata wyrównawcza zostaje pobrana. W takich przypadkach stosowaną stawką wywozowej opłaty wyrównawczej jest stawka obowiązująca w dniu przyjęcia przez urząd wywozu zgłoszenia wywozu do państw trzecich.

______

(*) Dz.U. L 262 z 26.9.1990, str. 1.

(**) Dz.U. L 132 z 16.3.1992, str. 1.

(***) Dz.U. L 326 z 12.11.1992, str. 11."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 czerwca 1993 r.

W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(2) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 1.

(3) Dz.U. L 231 z 14.10.1971, str. 1.

(4) Dz.U. L 172 z 27.6.1974, str. 9.

(5) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 82.

(6) Dz.U. L 181 z 1.7.1992, str. 21.

(7) Dz.U. L 166 z 25.6.1976, str. 39.

(8) Dz.U. L 73 z 21.3.1977, str. 26.

(9) Dz.U. L 145 z 30.5.1986, str. 8.

(10) Dz.U. L 16 z 20.1.1989, str. 19.

(11) Dz.U. L 262 z 26.9.1990, str. 1.

(12) Dz.U. L 132 z 16.5.1992, str. 1.

(13) Dz.U. L 378 z 23.12.1992, str. 15.

(14) Dz.U. L 326 z 12.11.1992, str. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.