Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.376.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1991 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 19 grudnia 1991 r.
zmieniająca dyrektywę 89/437/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów jajecznych

(91/684/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1991 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/437/EWG z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów jajecznych(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 89/662/EWG(2), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/437/EWG należy dostosować niektóre przepisy Załącznika do postępu naukowo-technicznego w odniesieniu do wykrywania obecności gronkowca w produktach jajecznych i temperatury składowania niektórych produktów jajecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do dyrektywy 89/437/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W rozdziale VI pkt 1 lit. b) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"- Staphylococcus aureus: brak w 1 g produktu jajecznego."

2) W rozdziale IX pkt 3 skreśla się tiret czwarte.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 1991 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji.

Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1991 r.

W imieniu Rady
P. DANKERT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 87.

(2) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.