Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.8.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 17 grudnia 1991 r.
zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG w celu ustalenia wykazu państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz zwierząt z rodziny koniowatych

(92/14/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 14 stycznia 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG(1) z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt, regulujących przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, w szczególności jej art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzją Rady 79/542/EWG(2), ostatnio zmienioną decyzją Komisji 91/361/EWG(3), Rada ustanowiła wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła i trzody chlewnej oraz świeżego mięsa, włącznie z produktami mięsnymi;

obecnie konieczna jest zmiana tej decyzji w celu uwzględnienia przywozu zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, bez uszczerbku dla warunków ustanowionych w decyzji Komisji 89/15/EWG(4), ostatnio zmienionej decyzją 91/487/EWG(5);

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji Rady 79/542/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł otrzymuje brzmienie:

"Decyzja Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych oraz świeżego mięsa i produktów mięsnych";

2) W art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. a) Państwa Członkowskie zezwolą na przywóz zwierząt z rodziny koniowatych z państw trzecich, znajdujących się w części I, w specjalnej kolumnie dla zwierząt z rodziny koniowatych w załączniku.

b) Państwa Członkowskie zezwolą na tymczasowe wprowadzanie do Wspólnoty zarejestrowanych koni lub ponowne wprowadzanie zarejestrowanych koni na terytorium Wspólnoty po tym, jak zostały one tymczasowo wywiezione z państw trzecich lub z części państw trzecich, znajdujących się w części II specjalnej kolumny dla zwierząt z rodziny koniowatych w załączniku.

c) Bez uszczerbku dla art. 19 dyrektywy 90/426/EWG i do momentu przyjęcia szczególnych przepisów na mocy art. 13 ust. 2 tej dyrektywy, Państwa Członkowskie nie przywożą zwierząt z rodziny koniowatych z następujących krajów:

- Brazylia

- Kolumbia

- Kostaryka

- Egipt

- Ekwador

- Maroko

- Peru

- Republika Południowej Afryki

- Turcja

- ZSRR

- Wenezuela."

3) Załącznik do decyzji 79/542/EWG zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 42.

(2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

(3) Dz.U. L 195 z 18.7.1991, str. 43.

(4) Dz.U. L 8 z 11.1.1989, str. 11.

(5) Dz.U. L 260 z 17.9.1991, str. 15.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.