Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.195.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 1991 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 czerwca 1991 r.
zmieniająca decyzję Rady 79/542/EWG ustalającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa, a także uzupełniająca wykaz w zakresie produktów mięsnych

(91/361/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 18 lipca 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przed przywozem z państw trzecich bydła, owiec i kóz oraz trzody chlewnej, świeżego mięsa i produktów mięsnych(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 91/69/EWG(2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa Rady 89/227/EWG(3) rozszerzyła zakres dyrektywy 72/462/EWG, aby obejmowała ona przywóz produktów mięsnych;

decyzją Rady 79/542/EWG(4), ostatnio zmienioną decyzją Komisji 90/485/EWG(5), Rada ustaliła wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa;

decyzja ta musi zostać zmieniona tak, aby obejmowała przywóz produktów mięsnych;

dopuszczając przywóz produktów mięsnych, należy wziąć pod uwagę środki stosowane przy przywozie świeżego mięsa; niektóre produkty mięsne mogą być przywożone wyłącznie po poddaniu ich szczególnej obróbce cieplnej;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 79/542/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł otrzymuje brzmienie:

"Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalająca wykaz państw trzecich posiadających zezwolenie, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz do bydła, trzody chlewnej, świeżego mięsa oraz produktów mięsnych";

2. w art. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"2. Bez uszczerbku dla ust. 1 Państwa Członkowskie mogą przywozić niektóre produkty mięsne z wszystkich gatunków zwierząt pochodzących z państw trzecich wymienionych w Załączniku.

W przypadku przywozu świeżego mięsa pochodzącego z niektórych państw trzecich lub też ich części nieposiadających zezwolenia zgodnie z ust. 1, Państwa Członkowskie mogą jednak przywozić produkty mięsne wytworzone z takiego świeżego mięsa pod warunkiem, że produkty te zostały poddane szczególnej obróbce, ustanowionej w Załączniku";

3. Załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 302 z 31.12.1972, str. 28.

(2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 37.

(3) Dz.U. L 93 z 6.4.1989, str. 25.

(4) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15.

(5) Dz.U. L 267 z 29.9.1990, str. 46.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK
Świeże mięso iŚwieżeŻyweUwagi
Państwoprodukty mięsnemięsozwierzętaŚwieżeProdukty
DomoweDzikiemięsomięsne
BS/GPS/PC/HBP
Albaniaxxx
Argentynaxxxxx(3)
Australiaxxxxxxx
Austriaxxxxxxx
Belizexx(3)
Botswanaxxxx(1)(2)(3)
Brazyliaxxx(3)
Bułgariaxxxxxxx
Chilexxxxxxx
Chińska Republika Ludowaxxx(1)(3)
Cyprxxxxxx
Czechosłowacjaxxxxxxx
Etiopia(3)
Finlandiaxxxxxxx
Grenlandiaxxxx(1)(3)
Gwatemalaxx(3)
Hondurasxx(3)
Hong Kong(3)
Islandiaxxxxxxx
Indie(3)
Izraelx
Jugosławiaxxxxxxx(3)
Kanadaxxxxxxx
Kenia(3)
Kolumbiaxx(3)
Kostarykaxx(3)
Kubaxx(3)
Madagaskarxxx(3)
Maltaxxxxx(3)
Marokox(3)
Mauritius(3)
Meksykxx(3)
Namibiaxxxx(1)(3)
Nikaraguaxx(3)
Norwegiaxxxxxxx
Nowa Zelandiaxxxxxxx
Panamaxx(3)
Paragwajxxx(3)
Polskaxxxxxxx
Republika Południowej Afrykixxxxx(1)(3)
Rumuniaxxxxxxx
Salwadorxxx(3)
Singapur(1)
Stany Zjednoczone Amerykixxxxxxx
Suazixxx(1)(1)
Szwajcariaxxxxxxx
Szwecjaxxxxxxx
Tajlandia(1)
Tunezja(3)
Turcjax
Urugwajxxx(2)
Węgryxxxxxxx
Zimbabwex(2)
ZSRRxxxxxxx(1)(2)
B: Bydło (z bawołem włącznie)
S/G: Owca / Koza
P: Świnia
S/P: Jednokopytne
C/H: Parzystokopytne
X: Zezwolenie"
Uwagi
(1) Z wyłączeniem mięsa dzika.
(2) Z wyłączeniem kości w mięsie i podrobach dzikich zwierząt

parzystokopytnych.

(3) Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia wskazane w powyższym wykazie,

zezwala się na przywóz produktów mięsnych, które zostały poddane

obróbce cieplnej w hermetycznie zamkniętych pojemnikach do wartości Fo

równej 3 lub więcej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.