Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.311.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2005 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO
z dnia 17 listopada 2005 r.
zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego

(EBC/2005/12)

(2005/832/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 26 listopada 2005 r.)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 26 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Biorąc pod uwagę charakter wykonywanych zadań, Europejski Bank Centralny (EBC) powinien być właściwie zabezpieczony przed ryzykiem kursowym, ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem wahań ceny złota. Rada Prezesów EBC może ustanowić rezerwę z tytułu powyższych rodzajów ryzyka w bilansie EBC.

(2) Przepis art. 3 ust. 2 decyzji ECB/2005/11 w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu(1) stanowi, że Rada Prezesów może przed końcem roku obrotowego podjąć decyzję o przekazaniu części lub całości dochodu EBC wynikającego z banknotów euro w obiegu do rezerwy z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka wahań ceny złota,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W rozdziale II decyzji EBC/2002/11(2) dodaje się artykuł 6a w następującym brzmieniu:

"Artykuł 6a

Rezerwa z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka wahań ceny złota

Biorąc pod uwagę charakter zadań wykonywanych przez EBC, Rada Prezesów może ustanowić w bilansie EBC rezerwę z tytułu ryzyka kursowego, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka wahań ceny złota. Rada Prezesów decyduje o wysokości oraz wykorzystaniu tej rezerwy na podstawie uzasadnionej prognozy narażenia EBC na ryzyko.".

Artykuł  2

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 17 listopada 2005 r.

Prezes EBC
Jean-Claude TRICHET

______

(1) Patrz: 41 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2) Dz.U. L 58 z 3.3.2003, str. 38.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.