Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.66.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 1991 r.

DECYZJA RADY
z dnia 4 marca 1991 r.
zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

(91/133/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 13 marca 1991 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii(1), w szczególności jej art. 24 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja 90/424/EWG przewiduje możliwość wspólnotowego wkładu finansowego w zwalczaniu i kontrolowaniu chorób wymienionych w wykazie załączonym do tej decyzji; wykaz może zostać uzupełniony lub zmieniony tak, aby wziąć pod uwagę rozwój sytuacji zdrowotnej we Wspólnocie;

w świetle powyższego rozwoju sytuacji do wyżej wymienionego wykazu należy dodać zarazę płucną bydła, tak aby możliwe było uzyskanie wspólnotowego wkładu finansowego na cele związane z wdrażaniem programów na rzecz zwalczania i kontrolowania tej choroby,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W Załączniku do decyzji 90/424/EWG grupa 1 dodaje się tiret w brzmieniu:

"- Zaraza płucna bydła".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 1991 r.

W imieniu Rady
R. STEICHEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.