Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.237.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 24 czerwca 1992 r.
zmieniająca decyzję 83/471/EWG odnoszącą się do Wspólnotowego Komitetu Inspekcyjnego ds. Stosowania Skali Klasyfikacji Tusz Wołowych

(92/429/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 20 sierpnia 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1208/81 z dnia 28 kwietnia 1981 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wołowych(1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1026/91(2), w szczególności jego art. 5 ustęp czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

skład Komitetu Inspekcyjnego musi w okresie dwóch lat zapewnić każdemu Państwu Członkowskiemu możliwość brania udziału we wszystkich kontrolach przeprowadzanych w Państwach Członkowskich; w tym celu konieczne jest zwiększenie liczby członków uczestniczących w Komitecie; należy odpowiednio zmienić decyzję Komisji 83/471/EWG z dnia 7 września 1983 r. odnoszącą się do Wspólnotowego Komitetu Inspekcyjnego ds. Stosowania Skali Klasyfikacji Tusz Wołowych(3), ostatnio zmienioną decyzją 86/131/EWG(4);

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 2 decyzji 83/471/EWG ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Inspekcje na miejscu przeprowadzane są w danym Państwie Członkowskim przez delegację Komitetu składającą się maksymalnie z 10 członków, powoływanych w następujący sposób:

- trzech ekspertów z Komisji, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego Komitetu,

- jeden ekspert z danego Państwa Członkowskiego,

- jeden ekspert z Państwa Członkowskiego, w którym Komitet przeprowadził swoją ostatnią inspekcję na miejscu,

- jeden ekspert z Państwa Członkowskiego, w którym Komitet będzie przeprowadzał inspekcję w najbliższej przyszłości,

- czterech ekspertów z innych Państw Członkowskich.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 123 z 7.5.1981, str. 3.

(2) Dz.U. L 106 z 26.4.1991, str. 2.

(3) Dz.U. L 259 z 20.9.1983, str. 30.

(4) Dz.U. L 101 z 17.4.1986, str. 40.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.