Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.263.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 23 lipca 2004 r.
zmieniająca decyzję 1999/659/EWG ustalającą indykatywny podział między Państwa Członkowskie środków w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, sekcja Gwarancji na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich na okres 2000-2006 r.

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2837)

(jedynie teksty w językach: duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim są autentyczne)

(2004/592/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 10 sierpnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jej art. 46 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W drodze decyzji 1999/659/WE (2) Komisja ustaliła wstępny podział między Państwa Członkowskie środków na środki wspierające rozwój obszarów wiejskich, częściowo finansowanych przez EFOGR, sekcja Gwarancji na okres 2000 - 2006 r.

(2) Zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 we wstępnym podziale środków należy wprowadzić dostosowania biorąc za podstawę rzeczywiste wydatki i zrewidowane prognozy dotyczące wydatków, przedstawione przez Państwa Członkowskie, z uwzględnieniem celów programów.

(3) Zgodnie z art. 57 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 817/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (3) Komisja przyjmie wstępny podział środków między Państwa Członkowskie, ustalony decyzją 1999/659/WE, w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia budżetu na dany rok obrachunkowy.

(4) Dostosowania wstępnego podziału środków muszą uwzględniać wykonanie finansowe zadań przez Państwa Członkowskie w latach 2000-2003 oraz zrewidowane prognozy na lata 2004, 2005 i 2006, przedstawione przed 1 października 2003 r.

(5) A zatem, w decyzji 1999/659/WE należy wprowadzić odpowiednie zmiany.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik do decyzji 1999/659/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 259 z 6.10.1999, str. 27. Decyzja zmieniona decyzją 2000/426/WE (Dz.U. L 165 z 6.7.2000, str. 33).

(3) Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 31. Rozporządzenie sprostowane w Dz.U. L 231 z 30.6.2004, str. 24.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich z EFORG, sekcja Gwarancji (2000-2006)

Wydatki zrealizowaneRoczny podział środków
2000200120022003 (*)200420052006całkowity okres (zrewidowany)łącznie środki z »Berlin«
wstępny przydziałprognozazrewidowany przydziałwstępny przydziałprognozazrewidowany przydziałwstępny przydziałprognozazrewidowany przydział
Belgia25,931,747,946,255,356,756,056,655,755,757,856,956,9320,3379,0
Dania34,235,449,746,450,950,950,952,160,152,253,262,062,0330,9348,8
Niemcy683,0708,1730,6799,1774,8867,9784,8792,1794,2794,2809,8816,5808,75.308,65.308,6
Grecja146,875,5160,3136,4145,0152,6146,9148,2160,4148,6151,6159,9159,9974,5993,4
Hiszpania395,3539,8448,5496,9508,1523,7514,7519,4550,7520,9531,0494,2494,23.410,33.481,0
Francja474,1609,5678,5832,3841,2921,0852,1860,0991,9862,4879,21.075,01.075,05.383,95.763,4
Irlandia344,4326,6333,0341,0348,7348,7348,7356,5356,5356,5364,4342,2338,62.388,92.388,9
Włochy755,6658,7649,9655,7658,6684,6667,1673,3673,3673,3688,4412,8412,84.473,24.512,3
Luksemburg6,79,612,816,813,319,513,513,613,613,613,913,913,986,991,0
Niderlandy59,854,848,969,460,960,960,962,262,262,263,663,661,0417,0417,0
Austria459,0453,2440,4458,1468,2468,2468,2478,7478,7478,7489,4450,6450,43.208,13.208,1
Portugalia132,1197,8167,7153,1221,4221,4221,4226,3226,3226,3231,4231,4231,41.329,71.516,8
Finlandia332,5326,7320,1337,0321,0321,0321,0328,2328,2328,2335,5223,4223,42.188,92.199,3
Szwecja175,6150,8163,1165,8164,9167,1167,0168,6177,5169,1172,4171,6138,51.129,91.129,9
Zjednoczone Królestwo151,2180,5162,3151,7170,5171,0171,0174,3168,2168,2178,2234,9183,21.168,01.168,0
jak dotąd nie przydzielono0,00,0309,6
Suma4.176,24.358,54.413,84.706,04.802,85.035,14.844,24.910,15.097,54.910,15.019,84.809,05.019,832.119,032.905,5
a) przydzielone środki budżetowe4.184 (**)4.4954.5954.6984.803
b) do przeniesienia

a) + b)

0 0 99 49,3 41,2
a) + b) 4.184 4.495 4.694 4.747,3 4.844,2
Perspektywy finansowe 1b4.3864.4954.5954.6984.8034.9105.020
(*) Data poniesienia wydatków w 2003 r. przed dokonaniem rozliczeń finansowych.
(**) Po przeniesieniu 100 mln EUR z 1a) do 1b) na koniec roku obrotowego".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.