Dz.U.UE.L.2018.327.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2048
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych opracowanej do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 2  treści stron internetowych i aplikacji mobilnych, które są zgodne z normami zharmonizowanymi lub częściami tych norm, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się za zgodne z wymogami dostępności objętymi tymi normami lub ich częściami, określonymi w art. 4 tej dyrektywy.

(2) Decyzją wykonawczą C(2017) 2585 3  Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) o opracowanie zharmonizowanej normy lub zharmonizowanych norm opartych na normie EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) i zawierających wszelkie przepisy niezbędne do wsparcia wykonania art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102. Norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) była wynikiem zlecenia normalizacji 376 4  przedłożonego przez Komisję i zawiera już pewne przepisy dotyczące dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych, a także innych produktów i usług ICT.

(3) Na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 2585 CEN, CENELEC i ETSI zakończyły prace nad wnioskowaną normą zharmonizowaną i przekazały Komisji zharmonizowaną europejską normę EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) określającą m.in. wymogi techniczne dotyczące dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych. Zharmonizowana europejska norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) zawiera między innymi tabelę zestawiającą odpowiednie przepisy normy z wymogami dostępności określonymi w art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102.

(4) Komisja wraz z CEN, CENELEC i ETSI oceniła, czy odpowiednie przepisy zharmonizowanej europejskiej normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) dostarczonej przez CEN, CENELEC i ETSI są zgodne z wnioskiem określonym w decyzji wykonawczej C(2017) 2585.

(5) Odpowiednie przepisy zharmonizowanej europejskiej normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) spełniają pożądane wymogi, które są określone w załączniku II do decyzji wykonawczej C(2017) 2585. Należy zatem opublikować odniesienie do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) Zgodność z normą zharmonizowaną zapewnia domniemanie zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Odniesienie do normy zharmonizowanej dotyczącej stron internetowych i aplikacji mobilnych sporządzonej do celów dyrektywy (UE) 2016/2102, wymienionej w załączniku do niniejszej decyzji, zostaje niniejszym opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

PozycjaOdniesienie do normy
1.EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Wymagania dostępności dotyczące produktów i usług ICT

1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).
3 Decyzja wykonawcza Komisji C(2017) 2585 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wniosku o normalizację skierowanego do europejskich organizacji normalizacyjnych do celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
4 Zlecenie normalizacji 376 z dnia 7 grudnia 2005 r. skierowane do CEN, CENELEC i ETSI w celu wsparcia europejskich wymogów dostępności w zamówieniach publicznych na towary i usługi w dziedzinie ICT.