Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.155.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/659
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie zharmonizowanej normy dotyczącej dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą to normę opracowano na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE 2  materiały, elementy składowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny, na których przeprowadzono testy i dokonano pomiarów wykazujących zgodność z wymogami określonymi w art. 4 tej dyrektywy lub które zostały poddane ocenie zgodnie z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się za zgodne z wymaganiami tej dyrektywy objętymi tymi normami.

(2) Pismem M/499 z dnia 21 października 2011 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) o zmianę istniejących norm zharmonizowanych oraz, w razie konieczności, przygotowanie nowych norm dotyczących dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z wymogami dyrektywy 2011/65/UE.

(3) Na podstawie wniosku M/499 z dnia 21 października 2011 r. CENELEC znowelizował istniejącą normę zharmonizowaną EN 50581:2012, co doprowadziło do przyjęcia normy EN IEC 63000:2018 określającej specyfikacje dotyczące dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod względem ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji. Nowa norma EN IEC 63000:2018 opiera się na istniejącej normie międzynarodowej IEC 63000:2016, która z kolei jest oparta na zharmonizowanej normie EN 50581:2012.

(4) Komisja wraz z CENELEC oceniły, czy norma EN IEC 63000:2018 opracowana przez CENELEC jest zgodna z wnioskiem M/499 z dnia 21 października 2011 r.

(5) Norma EN IEC 63000:2018 opracowana przez CENELEC spełnia wymogi, które ma obejmować i które zostały określone w dyrektywie 2011/65/UE. Należy zatem opublikować odniesienie do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) Ponieważ nowa norma EN IEC 63000:2018 zastępuje normę EN 50581:2012, konieczne jest wycofanie odniesienia do normy EN 50581:2012 z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 3  Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowej normy, należy odroczyć wycofanie odniesienia do normy zharmonizowanej EN 50581:2012.

(7) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji odniesienie do zharmonizowanej normy dotyczącej dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą to normę opracowano na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE.

Artykuł  2

Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji odniesienie do zharmonizowanej normy dotyczącej dokumentacji technicznej wymaganej do oceny materiałów, elementów składowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którą to normę opracowano na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE, z dniem określonym w tym załączniku.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca Ursula
VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

NrOdniesienie do normy
1.EN IEC 63000:2018

Dokumentacja techniczna na potrzeby oceny urządzeń elektrycznych i elektronicznych pod względem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (IEC 63000:2016)

ZAŁĄCZNIK  II

NrOdniesienie do normyData wycofania
1.EN 50581:2012

Dokumentacja techniczna na potrzeby oceny urządzeń elektrycznych i elektronicznych pod względem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych

18 listopada 2021 r.
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88).
3 Dz.U. C 363 z 23.11.2012, s. 6.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.