Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.344.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1271/2014
z dnia 28 listopada 2014 r.
zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron niektórych odmian winorośli zebranych w 2014 r. w niektórych regionach uprawy winorośli lub ich częściach

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części I pkt A.3 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano, że w latach, w których warunki klimatyczne były wyjątkowo niekorzystne, państwa członkowskie mogą zwrócić się o podwyższenie limitów zwiększenia zawartości objętościowej alkoholu w winie (wzbogacania) o 0,5 %.

(2) Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Niemcy, Francja, Chorwacja, Włochy, Węgry, Austria, Rumunia, Słowenia i Słowacja zwróciły się o zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2014 r., ponieważ warunki klimatyczne podczas całego sezonu wegetacyjnego były wyjątkowo niekorzystne. Wnioski złożone przez Bułgarię, Republikę Czeską, Chorwację, Węgry, Austrię, Rumunię, Słowenię i Słowację dotyczyły wszystkich regionów uprawy winorośli w tych państwach. Belgia złożyła wniosek w odniesieniu do jednego regionu, Niemcy w odniesieniu do kilku regionów i części regionów Mozeli i Saale-Unstrut, Francja w odniesieniu do niektórych gmin departamentów Aude i Hérault, a Włochy w odniesieniu do niektórych regionów w północnych i w środkowych Włoszech oraz obszarów produkcji win objętych chronionymi nazwami pochodzenia w regionach Umbrii i Lacjum. Belgia, Francja i Włochy zwróciły się z wnioskiem o zwiększenie limitów wzbogacania wina dla wina produkowanego ze wszystkich odmian winorośli uprawianych na obszarach, które ucierpiały z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych. Niemcy zwróciły się o zwiększenie limitów wzbogacenia wyłącznie w odniesieniu do wina z określonych dotkniętych odmian winorośli w regionach Badenii, Wirtembergii i Mecklenburger Landwein oraz dotkniętej części regionu Saale-Unstrut.

(3) Z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych w 2014 r. limity zwiększenia naturalnej zawartości alkoholu określone w części I pkt A.2 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 nie umożliwiają produkcji wina o odpowiedniej całkowitej zawartości alkoholu, na które normalnie istniałby popyt na rynku ze wszystkich lub niektórych odmian winorośli w niektórych regionach uprawy winorośli lub ich częściach.

(4) Uwzględniając cel części I załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, a mianowicie zmniejszanie zachęt do wzbogacania wina i ograniczanie takiego działania, oraz z uwagi na wyjątkowy charakter odstępstwa w pkt A.3 tej części, zezwolenia na zwiększenie limitów wzbogacania wina należy przyznawać wyłącznie w odniesieniu do regionów uprawy winorośli lub ich części, w których wystąpiły wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe, oraz dotkniętych nimi odmian winorośli. W związku z tym w Belgii zezwolenie należy przyznać jedynie w odniesieniu do regionu Walonii, gdzie takie warunki pogodowe wystąpiły. W Niemczech zezwolenie należy przyznać jedynie w odniesieniu do wina z odmian winorośli Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel i Blauer Trollinger, które ucierpiały wskutek tych warunków pogodowych w regionie Badenii; wina czerwonego ze wszystkich odmian winorośli, które ucierpiały wskutek tych warunków pogodowych w regionach Hessische Bergstraße i Rheingau; wina czerwonego ze wszystkich odmian winorośli i wina białego z odmian winorośli Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling i Weißer Burgunder, które ucierpiały wskutek tych warunków pogodowych w części regionu Saale-Unstrut; wina z odmiany winorośli Blauer Trollinger, która ucierpiała wskutek tych warunków pogodowych w regionie Wirtembergii; wina z odmian winorośli Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling i Regent, które ucierpiały wskutek tych warunków pogodowych w regionie Mecklenburger Landwein; oraz wina ze wszystkich odmian winorośli w regionach Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pala-tynat, Rheinhessen i w części regionu Mozeli, które ucierpiały wskutek tych warunków pogodowych. We Francji zezwolenie należy przyznać jedynie w odniesieniu do ograniczonej liczby gmin w departamentach Aude i Hérault, które ucierpiały wskutek tych warunków pogodowych. We Włoszech zezwolenie należy przyznać jedynie w odniesieniu do regionów Veneto, Friuli-Wenecja Julijska, prowincja autonomiczna Trydent, prowincja autonomiczna Bolzano, Lombardia, Piemont, Emilia-Romania, Toskania, Abruzja i Apulia i na obszarze chronionej nazwy pochodzenia "Orvieto" w regionach Umbria i Lacjum, które ucierpiały wskutek tych warunków pogodowych.

(5) Należy zatem zezwolić na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z niektórych lub wszystkich odmian winorośli zebranych w 2014 r. w regionach uprawy winorośli w Belgii, Bułgarii, Republice Czeskiej, Niemczech, Francji, Chorwacji, Włoszech, na Węgrzech, w Austrii, Rumunii, Słowenii i Słowacji lub na części ich terytoriów.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W drodze odstępstwa od części I pkt A.3 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w regionach uprawy winorośli wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub w ich częściach w odniesieniu do wszystkich lub niektórych odmian winorośli wymienionych w tym załączniku zwiększenie naturalnej zawartości objętościowej alkoholu w odniesieniu do objętości świeżych winogron zebranych w 2014 r., moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji i wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2014 r. nie przekracza następujących poziomów:

a) 3,5 % obj. w strefie uprawy winorośli A, o której mowa w dodatku I do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;
b) 2,5 % obj. w strefie uprawy winorośli B, o której mowa w dodatku I do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;
c) 2,0 % obj. w strefie uprawy winorośli C, o której mowa w dodatku I do załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2014 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Odmiany winorośli i regiony uprawy winorośli lub ich części, w których zezwala się na zwiększenie limitu wzbogacania zgodnie z art. 1

Państwo członkowskieRegiony uprawy winorośli lub ich części (strefa uprawy winorośli)Odmiana
BelgiaRegion uprawy winorośli w Walonii (strefa A)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
BułgariaWszystkie regiony uprawy winorośli (strefa C)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
Republika CzeskaWszystkie regiony uprawy winorośli (strefy A i B)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
NiemcyRegion uprawy winorośli w AhrWszystkie dopuszczone odmiany winorośli
Region uprawy winorośli w Badenii (strefa B)Dopuszczone odmiany winorośli: Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel i Blauer Trollinger
Region uprawy winorośli w Hessische Bergstraße (strefa A)Wszystkie odmiany winorośli dopuszczone do produkcji wina czerwonego
Region uprawy winorośli w Mittelrhein (strefa A)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
Region uprawy winorośli w Mozeli, z wyjatkiem obszarów Perl, Oberperl, Nennig i Sehndorf (strefa A)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
Region uprawy winorośli w Nahe (strefa A)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
Region uprawy winorośli w Palatynacie (strefa A)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
Region uprawy winorośli w Rheingau (strefa A)Wszystkie odmiany winorośli dopuszczone do produkcji wina czerwonego
Region uprawy winorośli w Rheinhessen (strefa A)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
Region uprawy winorośli w Saale-Unstrut z wyjątkiem obszaru Potsdam-Mittelmark (strefa A)Wszystkie odmiany winorośli dopuszczone do produkcji wina czerwonego i następujące odmiany winorośli wykorzystywane do produkcji wina białego: Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling i Weißer Burgunder
Region uprawy winorośli w Wirtembergii (strefa A)Odmiana winorośli Blauer Trol-linger
Region uprawy winorośli w Mecklenburger Landwein (strefa A)Odmiany winorośli: Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling i Regent
FrancjaNastępujące gminy (strefa C):

- w departamencie Aude: Aigues Vives, Alairac, Antugnac, Argeliers, Argens Minervois, Arzens, Azille, Badens, Bagnoles, Baraigne, Bellegarde du Razès, Belvèze du Razès, Bize Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Brezilhac, Brugai-rolles, Cailhau, Calhavel, Cambieure, Camplong d'Aude, Canet, Carcassonne, Castelnaudary, Castelnau d'Aude, Caunes Minervois, Caux et Sauzens, Conques sur Orbiel, Escales, Escueillens et Saint Just de Bélangard, Espéraza, Fabrezan, Fa, Fanjeaux, Fenouillet du Razès, Ferran, Fleury d'Aude, Fontiès d'Aude, Ginestas, Gourvieille, Gramazie, Grèzes, Gruissan, Herminis, Homps, Hounoux, La Courtete, Lafage, La Force, La Redorte, Lasbordes, La Serpent, Lasserre de Prouille, Laure Minervois, Lavalette, Les Casses, Lezignan, Limousis, Mailhac, Malves en Minervois, Maquens, Mas Stes Puelles, Marcorignan, Marseillette, Mazerolles du Razes, Mirepeisset, Molleville, Montazels, Montbrun les Corbières, Montferrand, Montgradail, Mont-quiers, Montmaur, Montreal, Montseret, Moussoulens, Narbonne, Orsans, Ouveillan, Paraza, Plavilla, Pennautier, Pepieux, Peyriac Minervois, Pouzols Minervois, Puicheric, Raissac d'Aude, Ribouisse, Ricaud, Rieux Minervois, Roque-courbe-Minervois, Roubia, Roullens, Rouvenac, Rustiques, Saint Couat d'Aude, Saint Frichoux, Saint Gauderic, Saint Laurent de la Cabrerisse, Saint Marcel sur Aude, Saint Martin Lalande, Saint Michel de Lanes, Saint Nazaire d'Aude, Saint Papoul, Sainte Valiere, Salleles Cabardes, Salleles d'Aude, Salsigne, Seignalens, Thezan des Corbieres, Tournissan, Tourouzelle, Trausse Minervois, Ventenac Minervois, Villalbe, Villalier, Villarzel Cabardes, Villautou, Villedaigne, Villedubert, Villegly, Villemoustaussou, Ville-neuve Minervois, Villeneuve les Montreal i Villesiscle,

- w departamencie Hérault: Beaufort, Montels, Olonzac i Oupia.

Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
ChorwacjaWszystkie regiony uprawy winorośli (strefy B i C)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
WłochyRegiony uprawy winorośli w Veneto, Friuli-Wenecji Julijskiej, prowincji autonomicznej Trydent, prowincji autonomicznej Bolzano, Lombardii, Piemoncie, Emilii-Romani, Toskanii, Abruzji i Apulii i na obszarze produkcji ChNP "Orvieto" w Umbrii i Lacjum (strefa C)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
WęgryWszystkie regiony uprawy winorośli (strefa C)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
AustriaWszystkie regiony uprawy winorośli (strefa B)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
RumuniaWszystkie regiony uprawy winorośli (strefy B i C)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
SłoweniaWszystkie regiony uprawy winorośli (strefy B i C)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
SłowacjaWszystkie regiony uprawy winorośli (strefy B i C)Wszystkie dopuszczone odmiany winorośli
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.