Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.320.22

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1991
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zezwalające na wprowadzenie na rynek jagód Lonicera caerulea L. jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że jedynie taka nowa żywność, która uzyskała zezwolenie i jest wpisana do unijnego wykazu, może być wprowadzana na rynek w Unii. Tradycyjna żywność z państwa trzeciego stanowi nową żywność zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(2) Na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 2  ustanawiające unijny wykaz nowej żywności, która uzyskała zezwolenie.

(3) Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja decyduje o zezwoleniu i wprowadzeniu na rynek w Unii tradycyjnej żywności z państwa trzeciego.

(4) W dniu 26 stycznia 2018 r. przedsiębiorstwo Soloberry Ltd. ("wnioskodawca") zgłosiło Komisji zamiar wprowadzenia na rynek w Unii jagód Lonicera caerulea L. ("Haskap") jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (UE) 2015/2283. Wnioskodawca występuje z o zezwolenie dotyczące spożycia jagód Lonicera caerulea L. jako takich (świeżych lub mrożonych) przez ogół populacji.

(5) Przedstawione przez wnioskodawcę udokumentowane dane wykazały historię bezpiecznego stosowania jagód Lonicera caerulea L. jako żywności w Japonii.

(6) Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283 w dniu 28 lutego 2018 r. Komisja przekazała ważne zgłoszenie państwom członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd").

(7) W terminie czterech miesięcy, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2283, państwa członkowskie ani Urząd nie powiadomiły Komisji o żadnych należycie uzasadnionych zastrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa wobec wprowadzenia na rynek w Unii jagód Lonicera caerulea L.

(8) Komisja powinna zatem zezwolić na wprowadzanie na rynek w Unii jagód Lonicera caerulea L. i zaktualizować unijny wykaz nowej żywności.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Jagody Lonicera caerulea L., jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia, włącza się do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.
2.  Wpis w unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje warunki stosowania i wymogi dotyczące etykietowania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli 1 (Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:
Nowa żywność, na którą wydano zezwolenieWarunki stosowania nowej żywnościDodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowaniaInne wymogi
"Jagody Lonicera caerulea L. (jagody kamczackie)

(tradycyjna żywność z państwa trzeciego)

Nie określonoNowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »jagody kamczackie (Lonicera caerulea)«."
2) w tabeli 2 (Specyfikacje) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:
Nowa żywność, na którą wydano zezwolenieSpecyfikacje
"Jagody Lonicera caerulea L. (jagody kamczackie)

(tradycyjna żywność z państwa trzeciego)

Opis/definicja:

Tradycyjna żywność to świeże i mrożone jagody Lonicera caerulea var. edulis.

Lonicera caerulea L. jest krzewem liściastym należącym do rodziny Caprifoliaceae.

Typowe składniki odżywcze jagód kamczackich (w świeżych jagodach):

Węglowodany: 12,8 %

Włókno: 2,1 %

Tłuszcze: 0,6 %

Białka: 0,7 %

Popiół: 0,4 %

Woda: 85,5 %"

1 Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.