Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.153.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1008
z dnia 15 czerwca 2017 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: JHJ Ltd)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych celem sklasyfikowania go w kategorii "dodatki zootechniczne".

(4) W opinii z dnia 12 lipca 2016 r. 2  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania preparat Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, a także może przyczynić się do poprawy oceny użytkowości kurcząt rzeźnych. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5) Ocena preparatu Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii "dodatki zootechniczne" i do grupy funkcjonalnej "stabilizatory flory jelitowej", zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćInne przepisyData

ważności

zezwolenia

jtk/kg mieszanki paszowej

pełnoporcjowej o wilgotności

12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: stabilizatory flory jelitowej
4b1892JHJ LtdLactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM B/ 00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059pSkład dodatku

Preparat Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus planta-rum PCM B/00081 oraz Saccharo-myces cerevisiae PCM KKP 2059p zawierający co najmniej 1,2 × 109 jtk/g bakterii kwasu mlekowego (LAB) ogółem oraz Saccharo-myces cerevisiae PCM KKP 2059p 1 × 107 jtk/g

o minimalnej zawartości:

Lactococcus lactis PCM B/00039 ≥ 5 × 108 jtk/g

Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p ≥ 3 × 108 jtk/g

Lactobacillus casei PCM B/00080 ≥ 1 × 108 jtk/g

Lactobacillus plantarum PCM B/00081 ≥ 3 × 108 jtk/g

Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p ≥ 1 × 107 jtk/g

Kurczęta rzeźne-5 × 108 (LAB)

5 × 106 (Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p)

-1. W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2. Dozwolone stosowanie w paszy zawierającej następujące dopuszczone kokcydiostatyki: narazynę/nikarbazynę, sól sodową salinomycyny, diklazuril, dekokwinat lub maduramycynę amonu.

3. Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować lub ograniczyć do minimum za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych i skóry.

6 lipca 2027 r.
Charakterystyka substancji czynnej

Żywotne komórki: Lactococcus lac-tis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lacto-bacillus casei PCM B/00080, Lacto-bacillus plantarum PCM B/00081 oraz Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p

Metoda analityczna (1)

Do oznaczenia liczby Lactococcus lactis PCM B/00039 oraz Carno-bacterium divergens PCM KKP 2012p w dodatku paszowym i paszach:

- metoda płytek lanych z zastosowaniem agaru de Man, Ro-gosa i Sharpe (MRS), ISO 15214

Do oznaczenia liczby Lactobacilli w dodatku paszowym i paszach:

- metoda płytek lanych z zastosowaniem agaru MRS, EN 15787

Do oznaczenia liczby Saccharomy-ces cerevisiae PCM KKP 2059p w dodatku paszowym i paszach:

- metoda płytek lanych z zastosowaniem agaru z chloramfenikolem, glukozą i ekstraktem drożdżowym (CGYE), EN 15789

Do analizy jakościowej Lactobacilli, Lactococcus lactis PCM B/00039 oraz Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p:

- Analiza jakościowa: elektroforeza w zmiennym pulsowym polu elektrycznym (PFGE)

Do analizy jakościowej Saccharo-myces cerevisiae PCM KKP 2059p:

- Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)

(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Dziennik EFSA 2016; 14(9):4555.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.