Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.23.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/110
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zezwalające na rozszerzenie zastosowania oleju z nasion Allanblackia jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie

nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające

rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 1 ,

w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii, pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została ona wpisana do unijnego wykazu.

(2) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 2  ustanawiające unijny wykaz nowej żywności, na którą wydano zezwolenie.

(3) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja przedkłada projekt aktu wykonawczego w sprawie wprowadzenia na rynek w Unii nowej żywności i w sprawie aktualizacji unijnego wykazu.

(4) Decyzją Komisji 2008/559/WE 3  zezwolono, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady 4  i po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urzędu") 5 , na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowej żywności do stosowania w tłuszczach do smarowania i produktach do smarowania na bazie śmietany.

(5) W dniu 22 września 2014 r. przedsiębiorstwo Unilever NV/Unilever PLC zwróciło się z wnioskiem do właściwego organu Niderlandów o rozszerzenie zastosowania i poziomów stosowania oleju z nasion Allanblackia zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97. We wniosku zwrócono się o rozszerzenie zastosowania oleju z nasion Allanblackia na dodatkową kategorię żywności - mieszaniny olejów roślinnych i mleka - oraz o podwyższenie maksymalnych poziomów stosowania oleju z nasion Allanblackia dla kategorii żywności już zatwierdzonych decyzją 2008/559/WE. We wniosku zwrócono się także o zmianę specyfikacji oleju z nasion Allanblackia, w szczególności w zakresie: uproszczenia oznaczania niewielkich ilości nasyconych kwasów tłuszczowych: laurynowego, mirystynowego i palmitynowego w ramach wspólnego parametru (C12:0 - C14:0 - C16:0); pominięcia oznaczania niewielkich ilości (poniżej 1 % dla każdej z wymienionych dalej substancji) kwasów oleopalmitynowego i arachidowego oraz uwzględnienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych; pominięcia oznaczania liczby jodowej; podwyższenia maksymalnej zawartości kwasów tłuszczowych trans (z ≤ 0,5 % do ≤ 1 %); podwyższenia maksymalnej wartości liczby nadtlenkowej (z ≤ 0,8 do ≤ 1,0 meq/kg); podwyższenia maksymalnej zawartości substancji niezmydlających się (z ≤ 0,1 % do ≤ 1 %). Urząd nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa w związku z zaproponowanymi zmianami parametrów specyfikacji.

(6) Dnia 13 grudnia 2017 r. właściwy organ Niderlandów wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że rozszerzenie zastosowania i zaproponowane maksymalne poziomy stosowania oleju z nasion Allanblackia oraz zmiany specyfikacji oleju z nasion Allanblackia spełniają kryteria dotyczące nowej żywności określone w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(7) Zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283 wniosek dotyczący wprowadzania nowej żywności do obrotu w Unii, przedłożony państwu członkowskiemu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, w sprawie którego nie zapadła ostateczna decyzja przed dniem 1 stycznia 2018 r., traktuje się jako wniosek złożony zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283.

(8) Wniosek o rozszerzenie zastosowania oleju z nasion Allanblackia przedłożono państwu członkowskiemu zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, jednak spełnia on także wymogi ustanowione w rozporządzeniu (UE) 2015/2283.

(9) Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2283 w dniu 25 kwietnia 2018 r. Komisja zasięgnęła opinii Urzędu, zwracając się do niego z prośbą o wydanie opinii naukowej na podstawie oceny oleju z nasion Allanblackia jako nowej żywności.

(10) W dniu 27 czerwca 2018 r. Urząd przyjął opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa oleju z nasion Allanblackia w odniesieniu do jego rozszerzonych zastosowań w mieszaninach tłuszczów roślinnych i mleka oraz w tłuszczach do smarowania i produktach do smarowania na bazie śmietany zawierających maksymalnie 30 % (w/w) wyżej wymienionego oleju 6  zgodnie z prośbą wnioskodawcy. Opinia ta jest zgodna z wymogami określonymi w art. 11 rozporządzenia (UE) 2015/2283. Mieszaniny olejów roślinnych i mleka należą do kategorii żywności: analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów.

(11) Opinia Urzędu stanowi wystarczającą podstawę do stwierdzenia, że olej z nasion Allanblackia o zmienionej specyfikacji, w zaproponowanych zastosowaniach i na zaproponowanych poziomach stosowania spełnia wymogi określone w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Wpis w unijnym wykazie nowej żywności, na którą wydano zezwolenie, przewidzianym w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/2470, odnoszący się do substancji "olej z nasion Allanblackia" zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
2.  Wpis w unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje warunki stosowania i wymogi w zakresie etykietowania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się następujące zmiany:
1) wpis w tabeli 1 (Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie) dotyczący "oleju z nasion Allanblackia" otrzymuje brzmienie:
Nowa żywność, na którą wydano zezwolenieWarunki stosowania nowej żywnościDodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowaniaInne wymogi
"Olej z nasion AllanblackiaOkreślona kategoria żywnościMaksymalne poziomyNowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »olej z nasion Allanblackia«"
Tłuszcze do smarowania i produkty do smarowania na bazie śmietany30 g/100 g
Mieszaniny olejów roślinnych (*) i mleka (należące do kategorii żywności: analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów)30 g/100 g
(*) Z wyjątkiem oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek zgodnie z definicją w części VIII załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
2) wpis w tabeli 2 (Specyfikacje) dotyczący "oleju z nasion Allanblackia" otrzymuje brzmienie:
Nowa żywność, na którą wydano zezwolenieSpecyfikacje
"Olej z nasion AllanblackiaOpis/definicja:

Olej z nasion Allanblackia otrzymuje się z nasion następujących gatunków allanblackia: A. floribunda (tożsama z A. parviflora) oraz A. stuhlmannii. Skład kwasów tłuszczowych (w % kwasów tłuszczowych ogółem):

kwas laurynowy - kwas mirystynowy - kwas palmitynowy (C12:0 - C14:0 - C16:0): łącznie < 4,0 %

Kwas stearynowy (C18:0): 45-58 %

Kwas oleinowy (C18:1): 40-51 %

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe: < 2 %

Właściwości:

Wolne kwasy tłuszczowe: maksymalnie 0,1 % kwasów tłuszczowych ogółem Kwasy tłuszczowe typu trans: maksymalnie 1,0 % kwasów tłuszczowych ogółem Liczba nadtlenkowa: maksymalnie 1,0 meq/kg Substancje niezmydlające się: maksymalnie 1,0 % (w/w) oleju Liczba zmydlenia: 185-198 mg KOH/g"

1 Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).
3 Decyzja Komisji 2008/559/WE z dnia 27 czerwca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleju z nasion Allanblackia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 9.7.2008, s. 20).
4 Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1).
5 Panel EFSA NDA (panel EFSA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii), 2007 r. Safety of Allanblackia seed oil for use in yellow fat and cream based spreads (pol. "Bezpieczeństwo oleju z nasion Allanblackia do stosowania w tłuszczach do smarowania i produktach do smarowania na bazie śmietany"), Dziennik EFSA (2007) 580, 1-10.
6 Dziennik EFSA 2018; 16(8): 5362.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.