Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.27.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/143
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 Unia Europejska - "Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego"

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 marca 2018 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w sprawie wspólnie uzgodnionego rozwiązania z Chinami w związku z procedurą rozstrzygania sporów WTO w sprawie DS492 Unia Europejska -"Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego".

(2) Negocjacje te zostały zakończone i w dniu 18 czerwca 2018 r. parafowano porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chinami (zwane dalej "porozumieniem").

(3) Porozumienie zostało podpisane w imieniu Unii w dniu 30 listopada 2018 r., z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/1252 2 .

(4) Porozumienie powinno zostać zatwierdzone,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 Unia Europejska - "Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego" zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii.

Tekst porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia, o którym mowa w porozumieniu 3 .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
P. DAEA
Przewodniczący
1 Parlament Europejski wydał zgodę w dniu 16 stycznia 2019 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
2 Decyzja Rady (UE) 2018/1252 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w związku ze sprawą DS492 Unia Europejska - "Środki wpływające na koncesje taryfowe na niektóre wyroby z mięsa drobiowego" (Dz.U. L 237 z 20.9.2018, s. 2).
3 Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.