Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.121.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/811
z dnia 10 maja 2017 r.
zatwierdzająca zmieniony plan przedłożony przez Belgię w celu zatwierdzania zakładów do wewnątrzunijnego handlu drobiem i jajami wylęgowymi na podstawie dyrektywy Rady

2009/158/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2947)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 maja 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych 1 , w szczególności jej art. 3 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 3 ust. 1 dyrektywy 2009/158/WE stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są przedłożyć Komisji plan opisujący krajowe środki zapewniające wykonanie przepisów załącznika II do tej dyrektywy dotyczących zatwierdzania zakładów do wewnątrzunijnego handlu drobiem i jajami wylęgowymi.

(2) Plan przedłożony przez Belgię zatwierdzono ostatnio decyzją Komisji 2004/835/WE 2 .

(3) W dniu 24 października 2016 r. władze Belgii przedłożyły zmieniony plan i zwróciły się z wnioskiem o zatwierdzenie zmian wprowadzonych w celu uwzględnienia postępu w metodach diagnozowania chorób zgodnie z programami nadzoru choroby określonymi w rozdziale III załącznika II do dyrektywy 2009/158/WE.

(4) Komisja przeanalizowała zmieniony plan i stwierdziła, że spełnia on kryteria określone w dyrektywie 2009/158/WE i umożliwia osiągnięcie jej celów, pod warunkiem że zostanie skutecznie wdrożony i będzie systematycznie aktualizowany przez władze Belgii. Plan ten należy zatem zatwierdzić.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmieniony plan opisujący krajowe środki zapewniające wykonanie przepisów załącznika II do dyrektywy 2009/158/WE dotyczących zatwierdzania zakładów do wewnątrzunijnego handlu drobiem i jajami wylęgowymi, przewidziany w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, przedłożony Komisji przez Belgię w dniu 24 października 2016 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji

1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.
2 Decyzja Komisji 2004/835/WE z dnia 3 grudnia 2004 r. zatwierdzająca plany zatwierdzenia zakładów zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi (Dz.U. L 360 z 7.12.2004, s. 28).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.