Dz.U.UE.L.2019.26.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/142
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia systemu "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG 1 , w szczególności jej art. 7c ust. 4 akapit drugi,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 2 , w szczególności jej art. 18 ust. 4 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 7b i 7c dyrektywy 98/70/WE i załączniku IV do tej dyrektywy oraz w art. 17 i 18 dyrektywy 2009/28/WE i załączniku V do tej dyrektywy określono podobne kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów oraz podobne procedury weryfikacji spełniania tych kryteriów przez biopaliwa i biopłyny.

(2) W przypadku gdy biopaliwa i biopłyny mają zostać uwzględnione do celów, o których mowa w art. 17 ust. 1 lit. a), b) i c) dyrektywy 2009/28/WE, państwa członkowskie muszą zobowiązać podmioty gospodarcze do wykazania, że biopaliwa i biopłyny spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone w art. 17 ust. 2-5 tej dyrektywy.

(3) Wniosek o uznanie, że system "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol (amerykański protokół dotyczący zrównoważonego rozwoju odnośnie do nasion soi)" wykazuje zgodność partii biopaliw z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustanowionymi w dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE został przedłożony Komisji dnia 15 listopada 2018 r. System ma swoją siedzibę pod adresem: 16305 Swingley Ridge Road, Suite 200 Chesterfield, MO 63017, Stany Zjednoczone. Obejmuje on nasiona soi produkowane w Stanach Zjednoczonych i łańcuch kontroli surowca, począwszy od gospodarstw rolnych produkujących nasiona soi aż po miejsce docelowe ich wywozu.

(4) W wyniku oceny systemu "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" Komisja uznała, że spełnia on w stopniu wystarczającym kryteria zrównoważonego rozwoju określone w dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE oraz że zastosowano w nim metodykę bilansu masy zgodnie z art. 7c ust. 1 dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE.

(5) Ocena systemu "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" wykazała, że spełnia on stosowne normy wiarygodności, przejrzystości i niezależności audytu, jak również wymogi dotyczące metodyki określone w załączniku IV do dyrektywy 98/70/WE i w załączniku V do dyrektywy 2009/28/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Zrównoważonego Charakteru Biopaliw i Biopłynów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

System "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" ("system"), przedłożony Komisji do zatwierdzenia w dniu 15 listopada 2018 r., wykazuje, że partie biopaliw i biopłynów wyprodukowane zgodnie z normami dotyczącymi produkcji biopaliw i biopłynów określonymi w tym systemie spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju ustanowione w art. 7b ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 98/70/WE oraz w art. 17 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy 2009/28/WE.

System ten zawiera dokładne dane do celów art. 17 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE i art. 7b ust. 2 dyrektywy 98/70/WE w zakresie, w jakim dotyczy on emisji w ujęciu rocznym spowodowanej zmianami ilości pierwiastka węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów (el), o której mowa w pkt 1 części C załącznika IV do dyrektywy 98/70/WE oraz pkt 1 części C załącznika V do dyrektywy 2009/28/WE, a która zgodnie z danymi systemu jest równa zero.

Artykuł  2

Komisję należy bezzwłocznie powiadamiać o wszelkich zmianach treści systemu w stosunku do wersji przedstawionej Komisji do zatwierdzenia w dniu 15 listopada 2018 r., które mogłyby mieć wpływ na podstawę wydania niniejszej decyzji.

Komisja przeprowadza ocenę zgłoszonych zmian w celu ustalenia, czy system w dalszym ciągu odpowiednio uwzględnia kryteria zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do których został zatwierdzony.

Artykuł  3

Komisja może uchylić niniejszą decyzję między innymi w każdej z następujących okoliczności:

a) jeżeli jednoznacznie ustalono, że w systemie nie wdraża się elementów uznanych za istotne z perspektywy niniejszej decyzji lub jeżeli doszło do poważnego, strukturalnego naruszenia tych elementów;
b) jeżeli w ramach systemu nie zostaną przedłożone Komisji sprawozdania roczne, zgodnie z art. 7c ust. 6 dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE;
c) jeżeli w ramach systemu nie zostaną wdrożone normy niezależnego audytu określone w aktach wykonawczych zgodnie z art. 7c ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 5 akapit trzeci dyrektywy 2009/28/WE, ani nie zostaną wprowadzone usprawnienia innych elementów systemu uznanych za mające istotne znaczenie dla utrzymania ważności zatwierdzenia.
Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 czerwca 2021 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 350 z 28.12.1998, s. 58.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.