Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.296.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2003 r.

DECYZJA RADY
z dnia 27 października 2003 r.
zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r.

(2003/793/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 14 listopada 2003 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308 wraz z art. 300 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(4), które jest oparte na podstawie art. 308 Traktatu, jest przeznaczone do stworzenia rynku, który działa właściwie i proponuje warunki, które są podobne do tych uzyskiwanych na rynku krajowym. W celu stworzenia rynku tego typu oraz stopniowego doprowadzenia go do jednolitego rynku wymienione rozporządzenie utworzyło system wspólnotowego znaku towarowego, według którego przedsiębiorstwa mogą w drodze jednego systemu proceduralnego uzyskać wspólnotowe znaki towarowe, które są objęte jednolitą ochroną oraz których skutek rozciąga się na cały obszar Wspólnoty Europejskiej.

(2) W następstwie przygotowań rozpoczętych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej z udziałem Państw Członkowskich, które są członkami Unii Madryckiej, Państw Członkowskich, które nie są członkami Unii Madryckiej i Wspólnoty Europejskiej, Konferencja dyplomatyczna dotycząca zawarcia Protokołu odnoszącego się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków przyjęła Protokół odnoszący się Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (zwanego dalej "Protokołem madryckim") w dniu 27 czerwca 1989 r. w Madrycie.

(3) Protokół madrycki został przyjęty w celu wprowadzenia określonych nowych cech do systemu międzynarodowej rejestracji znaków istniejącego na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. ze zmianami (zwanego dalej "Porozumieniem madryckim")(5).

(4) Cele Protokołu madryckiego mają ułatwić niektórym państwom, w szczególności Państwom Członkowskim, które nie są obecnie jego stroną, sposób przystąpienia do systemu międzynarodowej rejestracji znaków.

(5) W porównaniu do Porozumienia madryckiego Protokół madrycki wprowadził w art. 14 jako jedną z głównych innowacji możliwość, aby organizacje międzyrządowe, które mają biuro regionalne do celów rejestracji znaków ze skutkiem na terytorium organizacji, mogły stać się stroną Protokołu madryckiego.

(6) Możliwość, aby organizacja międzyrządowa, która ma biuro regionalne do celów rejestracji znaków, mogła stać się stroną Protokołu madryckiego została wprowadzona w Protokole madryckim w celu umożliwienia, w szczególności Wspólnocie Europejskiej, przystąpienia do wymienionego Protokołu.

(7) Protokół madrycki wszedł w życie dnia 1 grudnia 1995 r. i zaczął być stosowany dnia 1 kwietnia 1996 r., a system wspólnotowego znaku towarowego także zaczął być stosowany w terminie późniejszym.

(8) System wspólnotowego znaku towarowego oraz system międzynarodowej rejestracji znaków ustanowione w Protokole madryckim są uzupełniające. Dlatego w celu umożliwienia spółkom osiągania zysków z korzyści wspólnotowego znaku towarowego poprzez Protokół madrycki i vice versa konieczne jest umożliwienie wnioskodawcom o wspólnotowy znak towarowy i posiadaczom takich znaków ubiegania się o ochronę międzynarodową ich znaków towarowych poprzez wypełnienie międzynarodowego wniosku na podstawie Protokołu madryckiego oraz, odwrotnie, posiadaczom międzynarodowej rejestracji na podstawie Protokołu madryckiego ubiegania się o ochronę ich znaków towarowych na podstawie systemu wspólnotowego znaku towarowego.

(9) Ponadto, ustanowienie połączenia między systemem wspólnotowego znaku towarowego międzynarodowej rejestracji na podstawie Protokołu madryckiego wsparłoby harmonijny rozwój działalności gospodarczej, zlikwiduje zniekształcenia konkurencji, obniży koszty oraz zwiększy poziom integracji i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dlatego, przystąpienie Wspólnoty do Protokołu madryckiego jest konieczne, aby system wspólnotowego znaku towarowego stał się bardziej atrakcyjny.

(10) Należy upoważnić Komisję Europejską do reprezentowania Wspólnoty Europejskiej w Zgromadzeniu Związku Madryckiego po przystąpieniu Wspólnoty do Protokołu madryckiego. Wspólnota Europejska nie wyrazi opinii w sprawach odnoszących się jedynie do Porozumienia madryckiego.

(11) Właściwość Wspólnoty w sprawie zawierania lub przystępowania do umów międzynarodowych lub Traktatów nie wynika tylko z wyraźnego nadania przez Traktat, ale może również wynikać z innych postanowień Traktatu oraz z aktów przyjętych na podstawie tych postanowień przez instytucje Wspólnoty.

(12) Niniejsza decyzja nie narusza prawa Państw Członkowskich do uczestniczenia w Zgromadzeniu Związku Madryckiego w odniesieniu do ich krajowych znaków towarowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Protokół odnoszący się do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (zwanego dalej Protokołem madryckim), zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty w odniesieniu do spraw w zakresie ich kompetencji.

Tekst Protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.

Artykuł  2
1. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do złożenia do depozytu dokumentu przystąpienia dyrektorowi generalnemu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej od dnia, w którym Rada przyjęła środki, które są konieczne do ustanowienia połączenia między wspólnotowym znakiem towarowym a Protokołem madryckim.
2. Deklaracje i powiadomienia, które są dołączone do niniejszej decyzji, są dokonywane w dokumencie przystąpienia.
Artykuł  3
1. Niniejszym upoważnia się Komisję do reprezentowania Wspólnoty Europejskiej w posiedzeniach Zgromadzenia Związku Madryckiego odbywających się pod auspicjami Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
2. We wszystkich sprawach w zakresie kompetencji Wspólnoty w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, Komisja negocjuje w Zgromadzeniu Związku Madryckiego w imieniu Wspólnoty zgodnie z następującymi ustaleniami:

a) stanowisko, które Wspólnota może przyjąć w Zgromadzeniu, jest przygotowywane przez odpowiednią grupę roboczą Rady lub, jeżeli nie jest to możliwe, na posiedzeniach na miejscu zwołanych w trakcie pracy w ramach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej;

b) w zakresie decyzji dotyczących rozporządzenia (WE) nr 40/94 lub wszelkich innych aktów Rady wymagających jednomyślności stanowisko Wspólnoty jest przyjmowane przez Radę, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji;

c) w zakresie innych decyzji wpływających na wspólnotowy znak towarowy, stanowisko Wspólnoty jest przyjmowane przez Radę stanowiącą kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 października 2003 r.

W imieniu Rady
A. MATTEOLI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 293 z 5.10.1996, str. 11.

(2) Dz.U. C 167 z 2.6.1997, str. 252.

(3) Dz.U. C 89 z 19.3.1997, str. 14.

(4) Dz.U. L 11 z 14.1.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1653/2003, (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 36).

(5) Porozumienie

madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków ostatnio poprawione w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienione dnia 2 października 1979 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.