Dz.U.UE.L.2019.21.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-IZRAEL NR 1/2018
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia przedłużenia planu działania UE-Izrael [2019/106]

RADA STOWARZYSZENIA UE-IZRAEL,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwem Izrael, z drugiej strony (zwany dalej "Układem eurośródziemnomorskim"), został podpisany w Brukseli dnia 20 listopada 1995 r. i wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2000 r.

(2) Art. 69 Układu eurośródziemnomorskiego upoważnia Radę Stowarzyszenia do podejmowania decyzji i formułowania odpowiednich zaleceń.

(3) Art. 10 regulaminu Rady Stowarzyszenia przewiduje możliwość podjęcia między sesjami decyzji lub wydania zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę.

(4) Przedłużenie obowiązywania planu działania UE-Izrael o trzy lata da Stronom możliwość kontynuowania współpracy w ciągu nadchodzących lat, w tym możliwość negocjacji priorytetów partnerstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Artykuł  1

Rada Stowarzyszenia, stanowiąc w drodze procedury pisemnej, zaleca, aby plan działania UE-Izrael został przedłużony o trzy lata od daty przyjęcia decyzji o przedłużeniu.

Artykuł  2

Niniejsze zalecenie staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady Stowarzyszenia UE-Izrael
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 147 z 21.6.2000, s. 3.