Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.344.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2562/2001
z dnia 17 grudnia 2001 r.
w sprawie zatwierdzenia Protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów i udziały finansowe, o których mowa w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Rządem Demokratycznej Republiki Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru w okresie od 21 maja 2001 r. do 20 maja 2004 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego akapit pierwszy art. 37 łącznie z art. 300 ust. 2 i art. 300 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Rządem Demokratycznej Republiki Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru(2), strony umowy przeprowadziły negocjacje w celu uzgodnienia wprowadzenia zmian lub dodatków do wspomnianej umowy pod koniec okresu stosowania Protokołu.

(2) W wyniku wyżej wymienionych negocjacji, 12 marca 2001 r. parafowano nowy Protokół wyznaczający wielkości dopuszczalne połowów oraz udziały finansowe, o których mowa w wyżej wymienionej umowie na okres od 21 maja 2001 r. do 20 maja 2004 r.

(3) Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego Protokołu statki Wspólnoty dokonujące połowów w ramach umowy będą podlegać monitorowaniu satelitarnemu według warunków ustalonych przez strony. W związku z tym 17 maja 2001 r. strony uzgodniły metodę przesyłania danych dotyczących monitorowania satelitarnego pozycji statków Wspólnoty dokonujących połowów na mocy umowy. Postanowienia te weszły w życie 21 maja 2001 r.

(4) W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie wyżej wymienionego Protokołu.

(5) Metoda przydziału wielkości dopuszczalnych połowów między Państwa Członkowskie powinna zostać określona na podstawie tradycyjnego podziału wielkości dopuszczalnych połowów zgodnie z wyżej wymienioną umową,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym Wspólnota zatwierdza w swoim imieniu Protokół określający wielkości dopuszczalne połowów i udziały finansowe, o których mowa w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Rządem Demokratycznej Republiki Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru w okresie od 21 maja 2001 r. do 20 maja 2004 r.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszego rozporządzenia(3).

Przepisy dotyczące systemu monitorowania statków (VMS) są zawarte w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wielkości dopuszczalne połowów wymienione w Protokole są podzielone między Państwa Członkowskie w następujący sposób:

a)

Sejnery do połowu tuńczyka

Hiszpania: 18 statków

Francja: 20 statków

Włochy: 2 statki

b)

Tankowce powierzchniowe

Hiszpania: 23 statki

Francja: 10 statków

Portugalia: 7 statków

Jeżeli wnioski o licencje z tych Państw Członkowskich nie pokryją w całości wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w Protokole, Komisja może rozpatrzyć wnioski o licencje z każdego innego Państwa Członkowskiego.

Artykuł  3

Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy Protokołu, są zobowiązane każdorazowo informować Komisję o wielkościach połowów wykonanych w strefie połowów Madagaskaru zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w sprawie monitorowania połowów statków Wspólnoty na wodach państw trzecich oraz wodach oceanicznych nienależących do żadnego państwa(4).

Artykuł  4

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób upoważnionych do podpisania Protokołu w imieniu Wspólnoty.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2001 r.

W imieniu Rady
A. NEYTS-UYTTEBROECK
Przewodniczący

______

1) Opinia wydana dnia 25 października 2001 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 73 z 18.3.1986, str. 26.

(3) Tekst Protokołu: Dz.U. L 296 z 14.11.2001, str. 10.

(4) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI PRZESYŁANIA DANYCH Z SATELITARNEGO SYSTEMU MONITOROWANIA POZYCJI STATKÓW WSPÓLNOTY DOKONUJĄCYCH POŁOWÓW W RAMACH UMOWY MIĘDZY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ GOSPODARCZĄ I RZĄDEM DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI MADAGASKARU W SPRAWIE POŁOWÓW NA WODACH PRZYBRZEŻNYCH MADAGASKARU

W związku z tym, że Republika Madagaskaru wprowadziła dla swojej floty narodowej system monitorowania statków (VMS) oraz zamierza rozszerzyć stosowanie tego systemu na równych prawach na wszystkie statki dokonujące połowów w strefie połowowej Madagaskaru, oraz że statki Wspólnoty podlegają monitorowaniu satelitarnemu od 1 stycznia 2000 r. na mocy przepisów wspólnotowych, zaleca się, aby władze państw bander i Republiki Madagaskaru monitorowały satelitarnie statki działające na mocy umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Demokratyczną Republiką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Madagaskaru (dalej zwanej "umową"):

1. w celu wprowadzenia monitorowania satelitarnego, władze Madagaskaru przekazały Wspólnocie współrzędne (długości i szerokości geograficzne) strefy połowów Madagaskaru (załączone w dodatku I).

Władze Madagaskaru przekażą te dane w formie elektronicznej, wyrażone stopniach, do systemu WGS-84;

2. strony wymienią informacje o adresach X.25 i specyfikacjach elektronicznego przesyłania danych między ośrodkami kontroli zgodnie z punktami 4 i 6. Informacje te obejmują następujące parametry (o ile są one dostępne): nazwy, numery telefonów, teleksów i faksów oraz adresy poczty elektronicznej (internet lub X.400), które mogą zostać użyte jako ośrodki kontroli do celów ogólnej komunikacji;

3. pozycja statków będzie ustalana z marginesem błędu nie większym niż 500 metrów i zakresem pewności 99 %;

4. po wpłynięciu do strefy połowów Republiki Madagaskaru statku dokonującego połowów na mocy umowy i podlegającego monitorowaniu satelitarnemu na mocy przepisów wspólnotowych, ośrodek kontroli państwa bandery niezwłocznie rozpocznie przesyłanie raportów o pozycji statku do ośrodka monitorowania rybołówstwa Madagaskaru (OMR), w odstępach nie dłuższych niż dwie godziny. Odnośne wiadomości będą uważane za raporty o pozycji;

5. wiadomości, o których mowa w pkt. 4, będą przesyłane elektronicznie w formacie X.25, bez jakichkolwiek dalszych protokołów. Przesyłanie będzie następowało w czasie rzeczywistym w formacie określonym w dodatku II;

6. w razie awarii lub usterki sprzętu monitorowania satelitarnego zainstalowanego na pokładzie statku połowowego, kapitan statku prześle informacje wymienione w pkt. 4 do ośrodka kontroli państwa bandery we właściwym czasie. W tym przypadku niezbędne będzie przesyłanie raportów o pozycji co 12 godzin w czasie przebywania statku w strefie połowów Republiki Madagaskaru. Ośrodek kontroli państwa bandery lub statek połowowy będzie przesyłał te wiadomości niezwłocznie do OMR. Niesprawny sprzęt powinien zostać naprawiony lub wymieniony niezwłocznie po zakończeniu połowów lub najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po przekroczeniu tego terminu statek taki nie może podjąć połowów jeżeli wyżej wymieniony sprzęt nie został naprawiony lub wymieniony;

7. ośrodki kontroli w państwach bandery będą monitorować ruchy swoich statków na wodach przybrzeżnych Madagaskaru w przedziałach dwugodzinnych. W przypadku braku monitorowania zgodnego z niniejszymi warunkami, zostanie niezwłocznie poinformowane OMR oraz zostanie uruchomiona procedura opisana w punkcie 6;

8. jeżeli OMR ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji wymienionych w punkcie 4, druga strona zostanie o tym niezwłocznie poinformowana;

9. dane pochodzące z monitorowania przesyłane drugiej stronie zgodnie z niniejszymi warunkami służą wyłącznie celom kontrolowania i monitorowania przez władze Madagaskaru floty Wspólnoty dokonującej połowów na mocy umowy. Dane te pod żadnym warunkiem nie mogą być udostępniane stronom trzecim;

10. strony postanawiają podjąć wszystkie niezbędne działania w celu jak najszybszego spełnienia wymogów odnośnie przekazu określonych w pkt 4 i 6, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od wejścia niniejszych postanowień w życie;

11. strony postanawiają wymienić na wniosek drugiej strony informacje o sprzęcie używanym do monitorowania satelitarnego, w celu upewnienia się, że sprzęt ten spełnia w pełni warunki zawarte w niniejszych postanowieniach;

12. wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych przepisów będą wyjaśniane w drodze konsultacji stron w ramach Wspólnego Komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy.

Niniejsze przepisy wchodzą w życie z dniem 21 maja 2001 r.

Dodatek I

Współrzędne (długości i szerokości geograficzne) strefy połowów Madagaskaru

Współrzędne w stopniachWspółrzędne w stopniach i minutach
Ref.XYXY
A 49,40 -10,3 49° 24' -10° 18'
B51 -11,851° 0' -11° 48'
C 53,3 -12,7 53° 18' -12° 42'
D 52,2 -16,3 52° 12' -16° 18'
E 52,8 -18,8 52° 48' -18° 48'
F52 -20,452° 0' -20° 24'
G 51,8 -21,9 51° 48' -21° 54'
H 50,4 -26,2 50° 24' -26° 12'
I 48,3 -28,2 48° 18' -28° 12'
J 45,4 -28,7 45° 24' -28° 42'
K 41,9 -27,8 41° 54' -27° 48'
L 40,6-26 40° 36'-26° 0'
M 41,8 -24,3 41° 48' -24° 18'
N 41,6 -20,8 41° 36' -20° 48'
O 41,4 -19,3 41° 24' -19° 18'
P 43,2 -17,8 43° 12' -17° 48'
Q 43,4 -16,9 43° 24' -16° 54'
R 42,55 -15,6 42° 33' -15° 36'
S 43,15 -14,3543° 9' -14° 21'
T45 -14,545° 0' -14° 30'
U 46,8 -13,4 46° 48' -13° 24'
V 48,4 -11,2 48° 24' -11° 12'

Dodatek II

Przekazywanie wiadomości VMS do Madagaskaru

RAPORT O POZYCJI

DaneKodObligatoryjne/FakultatywneUwagi
Początek przekazuSRWCecha systemu; wskazuje początek przekazu
AdresADWCecha ł wiadomości; kod Alfa-3 ISO państwa przeznaczenia
ZFSWCecha wiadomości; kod Alfa-3 ISO państwa przesyłającego
Rodzaj wiadomościTMWCecha wiadomości; rodzaj wiadomości, "POS"
Sygnał radiowyRCWCecha statku; międzynarodowy sygnał radiowy statku
Wewnętrzny numer referencyjnyIROCecha statku; indywidualny numer statku wyrażony jako numer poprzedzony kodem Alfa-3 ISO państwa bandery
Zewnętrzny numer rejestracyjnyXRoCecha statku; boczny numer statku
Szerokość geograficznaLAWCecha pozycji; pozycja statku w stopniach i minutach N/SDDMM (WG-84)
Długość geograficznaLOWCecha pozycji; pozycja statku w stopniach i minutach E/W DDDMM (Wgs-84)
DataDAWCecha pozycji; data UTC pozycji (rrrr/mm/dd)
GodzinaTIWCecha pozycji; godzina UTC pozycji (gg/mm)
Koniec przekazuERWCecha systemu; wskazuje koniec przekazu
Character set. ISO 8859,1

Struktura przekazu danych:

– podwójna ukośna kreska (//) i kod oznaczają początek przesyłania,

– pojedyncza ukośna kreska (/) oznacza odstęp między kodem i elementem danych.

Dane opcjonalne powinny być wprowadzane między początkiem i końcem transmisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.