Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.257.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2008 r.

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 299/08/COL
z dnia 21 maja 2008 r.
zatwierdzająca program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek przedstawiony przez Norwegię

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. d) oraz protokół 1 do tego porozumienia,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w pkt 4.1.5 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG,

dyrektywa Rady 91/67/EWG dotycząca warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury,

z późniejszymi zmianami, a w szczególności jego art. 12,

UWZGLĘDNIAJĄC akt, o którym mowa w pkt 4.1.5 rozdziału I załącznika I do Porozumienia EOG,

decyzja Komisji 2004/453/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonująca dyrektywę Rady 91/67/EWG w odniesieniu do środków zwalczania niektórych chorób zwierząt akwakultury,

z późniejszymi zmianami,

MAJĄC NA UWADZE, że Norwegia przygotowała program kontroli w celu eliminacji bakteryjnej choroby nerek, która jest jedną z chorób wymienionych w kolumnie I wykazu III w załączniku A do dyrektywy Rady 91/67/WE,

MAJĄC NA UWADZE, że minimalne kryteria dotyczące krajowych programów kontroli i eliminacji bakteryjnej kontroli nerek zostały określone w rozdziale I załącznika II do decyzji Komisji 2004/453/WE,

MAJĄC NA UWADZE, że w dniu 4 stycznia 2007 r. Norwegia przedstawiła Urzędowi Nadzoru EFTA (zwanemu dalej "Urzędem") program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek,

MAJĄC NA UWADZE, że w piśmie z dnia 10 stycznia 2008 r., zgodnie z art. 12 dyrektywy Rady 91/67/EWG, Norwegia przedstawiła wniosek o zatwierdzenie swojego programu kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek, którego celem jest całkowita eliminacja choroby,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd przeanalizował w ścisłej współpracy z Komisją Wspólnot Europejskich przedstawiony przez Norwegię program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek,

MAJĄC NA UWADZE, że analiza wykazała, iż program przedstawiony przez Norwegię spełnia minimalne wymogi dotyczące programów na rzecz kontroli i eliminacji chorób określone w rozdziale I załącznika II do decyzji Komisji 2004/453/WE i należy go zatem zatwierdzić,

MAJĄC NA UWADZE, że Urząd decyzją nr 272/08/COL skierował sprawę do Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspomagającego Urząd,

MAJĄC NA UWADZE, że środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Weterynaryjnego EFTA wspierającego Urząd,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Program kontroli i eliminacji bakteryjnej choroby nerek przedstawiony przez Norwegię zostaje niniejszym zatwierdzony.

2. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 maja 2008 r.

3. Niniejsza decyzja skierowana jest do Norwegii.

4. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 maja 2008 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA
Per SANDERUDKristján Andri STEFÁNSSON
PrezesCzłonek Kolegium
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.