Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.174.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1223
z dnia 5 lipca 2017 r.
zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Tomme de Savoie (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Tomme de Savoie", zarejestrowanego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 2 .

(2) Pismem z dnia 23 listopada 2015 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że okresy przejściowe, o których mowa w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, upływające dnia 31 grudnia 2017 r. i dnia 31 października 2025 r., przyznano podmiotom gospodarczym mającym siedzibę we Francji i spełniającym warunki wspomnianego artykułu zgodnie z zarządzeniem z dnia 29 października 2015 r. w sprawie chronionego oznaczenia geograficznego "Tomme de Savoie" opublikowanym w dniu 7 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej. Podczas krajowej procedury sprzeciwu jeden podmiot gospodarczy zgłosił sprzeciw dotyczący odsetka w wysokości co najmniej 50 % podstawowej dawki pokarmowej krów mlecznych, który powinien pochodzić z zielonych pasz objętościowych przynajmniej przez 150 dni w roku, zaś cztery podmioty gospodarcze złożyły sprzeciw dotyczący odsetka w wysokości co najmniej 75 % krów mlecznych rasy Abondance, Montbéliarde lub Tarentaise w gospodarstwie dla producentów rolnych, wskazując, że potrzebują oni czasu na dostosowanie swoich gospodarstw. Podmioty gospodarcze legalnie wprowadzały do obrotu "Tomme de Savoie" nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku. Podmiotem gospodarczym, którego dotyczy okres przejściowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r., jest GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL, a podmiotami gospodarczymi, których dotyczy okres przejściowy kończący się w dniu 31 października 2025 r., są EARL La Ferme de Combette, GAEC Les Airelles, l'EARL La Ferme des 3 Quartiers oraz GAEC La Ferme de la Ville.

(3) Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(4) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy "Tomme de Savoie" (ChOG).

Artykuł  2

Ochrona, o której mowa w art. 1, podlega okresowi przejściowemu przyznanemu przez Francję na podstawie zarządzenia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie chronionego oznaczenia geograficznego "Tomme de Savoie", opublikowanego dnia 7 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, na rzecz podmiotów gospodarczych spełniających warunki wymienionego artykułu.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).
3 Dz.U. C 58 z 23.2.2017, s. 30.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.