Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.164.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1136
z dnia 14 czerwca 2017 r.
zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Emmental de Savoie (ChOG)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych 1 , w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionego oznaczenia geograficznego "Emmental de Savoie", zarejestrowanego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 2 .

(2) Pismem z dnia 23 listopada 2015 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że okres przejściowy, o którym mowa w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, upływający dnia 31 grudnia 2017 r., przyznano podmiotowi gospodarczemu mającemu siedzibę we Francji i spełniającemu warunki wspomnianego artykułu zgodnie z zarządzeniem z dnia 29 października 2015 r. w sprawie chronionego oznaczenia geograficznego "Emmental de Savoie", opublikowanym w dniu 7 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej. Podczas krajowej procedury sprzeciwu ten podmiot gospodarczy, który legalnie wprowadzał do obrotu ser "Emmental de Savoie" nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, złożył sprzeciw dotyczący odsetka w wysokości co najmniej 50 % podstawowej dawki pokarmowej krów mlecznych, który powinien pochodzić z zielonych pasz objętościowych przynajmniej przez 150 dni w roku, wskazując, że potrzebuje on czasu na dostosowanie swojego gospodarstwa. Przedmiotowy podmiot gospodarczy to GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL.

(3) Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o wprowadzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 .

(4) Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy "Emmental de Savoie" (ChOG).

Artykuł  2

Ochrona, o której mowa w art. 1, podlega okresowi przejściowemu przyznanemu przez Francję na podstawie zarządzenia z dnia 29 października 2015 r. w sprawie chronionego oznaczenia geograficznego "Emmental de Savoie", opublikowanego dnia 7 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, na rzecz podmiotu gospodarczego spełniającego warunki wymienionego artykułu.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).
3 Dz.U. C 64 z 28.2.2017, s. 8.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.