Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.314.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1937
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zastępujące załącznik X do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 4/2009 zawiera wykaz organów administracyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

(2) Zjednoczone Królestwo i Łotwa zgłosiły Komisji zmiany w wykazie organów administracyjnych, które należy ująć w załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 4/2009.

(3) Organy administracyjne zgłoszone przez Zjednoczone Królestwo i Łotwę, wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, spełniają wymogi określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 4/2009.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Prawa Właściwego, Jurysdykcji i Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Małżeńskich, Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej i Zobowiązań Alimentacyjnych.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 4/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik X do rozporządzenia (WE) nr 4/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK X

Organy administracyjne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 4/2009:

- na Łotwie - Fundusz Gwarancji Świadczeń Alimentacyjnych (»Uzturlīdzekļu Garantiju Fonds«),

- w Finlandii - Zarząd Opieki Społecznej (»Sosiaalilautakunta/Socialnämnd«),

- w Szwecji - Urząd Komornika (»Kronofogdemyndigheten«),

- w Zjednoczonym Królestwie:

a) w Anglii i Walii oraz Szkocji - Ministerstwo Pracy i Świadczeń Emerytalnych (The Department for Work and Pensions, DWP), w tym jego oddziały administracyjne: Agencja ds. Alimentów na rzecz Dzieci (Child Support Agency, CSA) i Urząd ds. Alimentów na rzecz Dzieci (Child Maintenance Service, CMS),

b) w Irlandii Północnej - Urząd ds. Alimentów na rzecz Dzieci (Child Maintenance Service, CMS)."

1 Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.