Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.138.57

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/892
z dnia 13 marca 2017 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 38, art. 174 ust. 1 lit. d), art. 181 ust. 3 oraz art. 182 ust. 1 i 4,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 2 , w szczególności jego art. 58 ust. 4 lit. a), art. 62 ust. 2 lit. a)-d) i h) oraz art. 64 ust. 7 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 3  i ustanowiło nowe przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw. Ponadto wspomniane rozporządzenie uprawnia Komisję do przyjęcia aktów delegowanych i wykonawczych w tym zakresie. Akty te powinny zastąpić część przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 4 . Rozporządzenie to zostaje zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/891 5 .

(2) W celu optymalizacji przydzielania zasobów finansowych oraz poprawy jakości strategii, należy ustanowić przepisy ustanawiające strukturę i treść strategii krajowej na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych oraz ramy krajowe dotyczące działań na rzecz ochrony środowiska. W celu ułatwienia opracowywania i realizacji tych działań należy określić działania na rzecz ochrony środowiska, które mogą zostać włączone do tych krajowych ram, oraz wymogi, które mają zostać spełnione.

(3) Ponadto należy ustanowić przepisy dotyczące treści programów operacyjnych, dokumentów, które należy przedłożyć, terminów składania programów operacyjnych i okresów realizacji programów operacyjnych.

(4) Aby zapewnić właściwe stosowanie systemu pomocy dla organizacji producentów, należy ustanowić przepisy dotyczące informacji, które należy podawać we wnioskach o przyznanie pomocy, jak również procedury dotyczące wypłacania pomocy. Aby zapobiec trudnościom w przepływie środków pieniężnych, organizacjom producentów należy udostępnić system zaliczek wraz z właściwymi zabezpieczeniami. Z podobnych względów należy udostępnić alternatywny system w przypadku zwrotu poniesionych wydatków.

(5) Ponieważ produkcja owoców i warzyw jest nieprzewidywalna, a produkty łatwo się psują, nadwyżka na rynku, nawet niezbyt duża, może spowodować poważne zakłócenia na rynku. W związku z tym należy ustanowić przepisy wykonawcze dotyczące środków zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

(6) Należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące krajowej pomocy finansowej, którą państwa członkowskie mogą przyznawać w tych regionach Unii, w których stopień zorganizowania producentów jest szczególnie niski. Należy ustanowić procedury dotyczące zatwierdzania takiej krajowej pomocy finansowej oraz zatwierdzania zwrotu przez Unię i kwoty zwrotu. Ponadto należy określić wielkości zwrotu.

(7) Należy ustanowić przepisy dotyczące rodzaju i formatu pewnych informacji dostarczanych do celów stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2103, rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 i niniejszego rozporządzenia. Przepisy te powinny obejmować informacje od producentów i organizacji producentów dla państw członkowskich oraz od państw członkowskich dla Komisji.

(8) Należy ustanowić przepisy w odniesieniu do kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu niezbędnych do zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w sektorze owoców i warzyw.

(9) Na potrzeby art. 59 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 należy ustanowić przepisy dotyczące korekty oczywistych błędów we wnioskach o przyznanie pomocy, powiadomieniach, wnioskach lub prośbach.

(10) Należy ustanowić przepisy dotyczące składek finansowych od producentów, którzy nie należą do organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych, dla których wiążące przepisy zostały uzgodnione w ramach organizacji lub zrzeszeń, które uznaje się za reprezentatywne na konkretnym obszarze gospodarczym.

(11) Standardowe wartości w przywozie powinny być obliczane na podstawie średniej ważonej średnich reprezentatywnych cen produktów przywożonych sprzedawanych na rynkach przywozowych państw członkowskich, z wykorzystaniem danych dotyczących tych cen oraz przywiezionych ilości danych produktów zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 74 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891. Należy ustanowić przepisy określające przypadki, w których nie są dostępne żadne średnie reprezentatywne ceny produktów określonego pochodzenia.

(12) Należy przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące należności celnej przywozowej, którą można nałożyć na niektóre produkty poza należnością celną przewidzianą we wspólnej taryfie celnej. Należy ustanowić przepis, zgodnie z którym dodatkowa należność przywozowa może zostać nałożona, jeżeli wielkość przywozu danego produktu przekracza wielkości progowe ustalone dla produktu i okresu stosowania. Towary, których przywóz do Unii już się rozpoczął, są zwolnione z dodatkowej należności przywozowej, należy zatem przyjąć przepisy szczególne dla takich towarów.

(13) Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie i mieć zastosowanie od siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

ORGANIZACJE PRODUCENTÓW

SEKCJA  1

Przepisy wstępne

Artykuł  1

Przedmiot i zakres stosowania

1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, z wyjątkiem norm handlowych.
2.  Rozdziały I-V stosuje się wyłącznie do produktów sektora owoców i warzyw, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz do takich produktów przeznaczonych wyłącznie do przetworzenia.

SEKCJA  2

Programy operacyjne

Artykuł  2

Strategia krajowa na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych

Strukturę i treść strategii krajowej, o której mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, ustanawia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Ramy krajowe w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i kwalifikujące się inwestycje

1.  W odrębnej części ram krajowych, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, wskazuje się wymogi określone w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 6 , z którymi muszą być zgodne działania na rzecz ochrony środowiska.

W ramach krajowych ustanawia się otwarty wykaz działań na rzecz ochrony środowiska i warunków obowiązujących w związku z tym w państwie członkowskim na potrzeby art. 33 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Wykaz, o którym mowa w akapicie drugim, może obejmować następujące rodzaje działań na rzecz ochrony środowiska:

a) działania identyczne ze zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi lub ze zobowiązaniami w zakresie rolnictwa ekologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 28 i 29 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i które przewidziano w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich danego państwa członkowskiego;
b) inwestycje korzystne dla środowiska;
c) inne działania korzystne dla środowiska, w tym te, które nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio określonej działki, ale które są związane z sektorem owoców i warzyw, pod warunkiem że przyczyniają się do ochrony gleb, oszczędzania wody lub energii, poprawy lub utrzymania jakości wody, ochrony siedlisk lub różnorodności biologicznej, łagodzenia zmiany klimatu oraz zmniejszenia wytwarzania odpadów i poprawy gospodarki odpadami.

W odniesieniu do każdego działania w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w akapicie trzecim lit. b) i c), ramy krajowe zawierają:

a) uzasadnienie działania oparte na jego wpływie na środowisko; oraz
b) konkretne zobowiązanie lub zobowiązania z nim związane.

Ramy krajowe obejmują co najmniej jedno działanie w sprawie stosowania praktyk integrowanej ochrony roślin.

2.  Czas trwania działań na rzecz ochrony środowiska identycznych ze zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi lub ze zobowiązaniami w zakresie rolnictwa ekologicznego wspieranymi w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich jest taki sam jak w przypadku powyższych zobowiązań. Jeżeli czas trwania działania przekracza czas trwania pierwotnego programu operacyjnego, działanie jest kontynuowane w następnym programie operacyjnym.

Państwa członkowskie mogą zezwolić na krótszy czas trwania działań na rzecz ochrony środowiska lub nawet na przerwanie ich realizacji w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, w szczególności na podstawie wyników oceny w przedostatnim roku realizacji programu operacyjnego, o której mowa w art. 57 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891.

3.  Inwestycje korzystne dla środowiska przeprowadzane w gospodarstwach organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub spółek zależnych spełniających wymóg 90 %, o którym mowa w art. 22 ust. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891, lub w gospodarstwach ich członków będących producentami, kwalifikują się do wsparcia, jeżeli:
a) mogą doprowadzić do obniżenia obecnego wykorzystania środków produkcji oraz do ograniczenia emisji zanieczyszczeń lub ilości odpadów powstałych w wyniku procesu produkcji; lub
b) mogą doprowadzić do zastąpienia wykorzystywania kopalnych źródeł energii z odnawialnymi źródłami energii; lub
c) mogą doprowadzić do ograniczenia zagrożeń dla środowiska związanych ze stosowaniem niektórych środków produkcji, w tym środków ochrony roślin i nawozów; lub
d) prowadzą do poprawy stanu środowiska; lub
e) są związane z inwestycjami nieprodukcyjnymi koniecznymi do osiągnięcia celów zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub zobowiązania w zakresie rolnictwa ekologicznego, w szczególności jeżeli cele te odnoszą się do ochrony siedlisk i różnorodności biologicznej.
4.  Inwestycje, o których mowa w ust. 3 lit. a), kwalifikują się do wsparcia, jeżeli - według obliczenia w odniesieniu do okresu amortyzacji podatkowej inwestycji w stosunku do sytuacji wyjściowej - przewidują zmniejszenie o co najmniej 15 %:
a) wykorzystania środków produkcji, które są nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, takimi jak woda lub paliwa kopalne, lub możliwymi źródłami zanieczyszczeń środowiska, takimi jak nawozy, środki ochrony roślin lub niektóre rodzaje źródeł energii;
b) emisji zanieczyszczeń powietrza, gleby lub wody powstałych w wyniku procesu produkcji; lub
c) wytwarzania odpadów, w tym ścieków, powstałych w wyniku procesu produkcji.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą zezwolić na inwestycje umożliwiające zmniejszenie o co najmniej 7 % - według obliczenia w odniesieniu do okresu amortyzacji podatkowej inwestycji w stosunku do sytuacji wyjściowej - pod warunkiem że takie inwestycje prowadzą do co najmniej jednej dodatkowej korzyści dla środowiska.

Oczekiwane zmniejszenie i, w stosownych przypadkach, przewidywane dodatkowe korzyści dla środowiska należy wykazać ex ante poprzez specyfikacje projektów lub inne dokumenty techniczne przedstawiane przez organizację producentów lub zrzeszenie organizacji producentów w chwili przedłożenia do zatwierdzenia projektu programu operacyjnego lub zmiany takiego programu; w projektach i dokumentach tych należy wykazać wyniki, które mogą zostać osiągnięte dzięki realizacji inwestycji, potwierdzone przez dokumenty techniczne lub poświadczone przez niezależny wykwalifikowany podmiot lub eksperta określonego przez państwo członkowskie.

Inwestycje ukierunkowane na osiągnięcie ograniczenia zużycia wody:

a) prowadzą do ograniczenia o co najmniej 5 % zużycia wody do nawadniania kroplowego lub podobnych systemów w porównaniu ze zużyciem sprzed inwestycji;
b) nie powodują wzrostu netto obszarów upraw nawadnianych, o ile całkowite zużycie wody do nawadniania w całym gospodarstwie rolnym, w tym na zwiększonym obszarze, nie przekracza średniego zużycia wody w poprzednich 5 latach przed dokonaniem inwestycji.
5.  Dotyczące systemów wytwarzania energii inwestycje, o których mowa w ust. 3 lit. b), kwalifikują się do wsparcia, jeżeli ilość wytworzonej energii nie przekracza ilości, która może być stosowana ex ante corocznie w odniesieniu do działań związanych z owocami i warzywami, przeprowadzanych przez organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów, spółki zależne lub członków danej organizacji producentów, którzy odnoszą korzyści z inwestycji.
6.  Inwestycje, o których mowa w ust. 3 lit. c) i d), kwalifikują się do wsparcia, jeżeli przyczyniają się do ochrony gleb, oszczędzania wody lub energii, poprawy lub utrzymania jakości wody, ochrony siedlisk lub różnorodności biologicznej, łagodzenia zmiany klimatu oraz zmniejszenia wytwarzania odpadów i poprawy gospodarki odpadami, choć wpływ tych inwestycji jest niewymierny.

W momencie przedkładania do zatwierdzenia proponowanego programu operacyjnego lub zmiany tego programu organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów przedstawia dowody wskazujące na przewidywany pozytywny wpływ na realizację co najmniej jednego celu środowiskowego. Właściwy organ krajowy może zażądać, by dowody zostały przedstawione w formie specyfikacji projektu poświadczonych przez niezależny wykwalifikowany podmiot lub eksperta w danej dziedzinie ochrony środowiska.

7.  W odniesieniu do działań na rzecz ochrony środowiska zastosowanie mają następujące zasady:
a) różne działania na rzecz ochrony środowiska mogą być łączone, pod warunkiem że się uzupełniają i są ze sobą zgodne. W przypadku łączenia działań na rzecz ochrony środowiska innych niż inwestycje w środki trwałe poziom wsparcia uwzględnia konkretne utracone dochody i dodatkowe koszty wynikające z połączenia;
b) zobowiązania do ograniczenia stosowania nawozów, środków ochrony roślin lub innych środków przyjmuje się jedynie, jeśli ograniczenia te mogą podlegać ocenie w sposób dający pewność, co do zgodności z tymi zobowiązaniami;
c) inwestycje korzystne dla środowiska, o których mowa w ust. 3, w pełni kwalifikują się do otrzymania wsparcia.
Artykuł  4

Treść programów operacyjnych

1.  Programy operacyjne zawierają:
a) 7  opis sytuacji wyjściowej w oparciu - w odpowiednich przypadkach - o wskaźniki wymienione w załączniku II tabela 4.1;
b) cele programu, z uwzględnieniem perspektyw w zakresie produkcji i zbytu, oraz wyjaśnienie, w jaki sposób program ma przyczyniać się do realizacji strategii krajowej, oraz potwierdzenie, że jest zgodny z celami strategii krajowej, w tym pod względem równowagi między działaniami. W opisie celów wskazuje się wymierne cele, aby ułatwić monitorowanie postępów czynionych stopniowo przy realizacji programu;
c) zaproponowane środki, w tym działania związane z zapobieganiem kryzysom i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
d) czas trwania programu; oraz
e) aspekty finansowe, w szczególności:
(i) metodę obliczania oraz poziom składek finansowych;
(ii) procedurę finansowania funduszu operacyjnego;
(iii) informacje konieczne do uzasadnienia różnych wysokości składek; oraz
(iv) budżet i harmonogram działań w każdym roku realizacji programu.
2.  Programy operacyjne zawierają następujące informacje:
a) zakres, w którym różne środki uzupełniają inne środki, w tym środki finansowane lub kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach innych funduszy unijnych, w szczególności na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i programów promocyjnych zatwierdzonych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 8 , i są spójne z takimi środkami. W razie potrzeby programy operacyjne zawierają również szczególne odniesienie do środków zrealizowanych w ramach wcześniejszych programów operacyjnych; oraz
b) informację, że nie wiążą się z ryzykiem podwójnego finansowania przez fundusze unijne.
Artykuł  5

Dokumenty, które należy złożyć wraz z programem operacyjnym

Do programów operacyjnych załącza się:

a) dowód utworzenia funduszu operacyjnego;
b) pisemne zobowiązanie organizacji producentów do spełnienia wymogów rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 i niniejszego rozporządzenia; oraz
c) pisemne zobowiązanie organizacji producentów, że nie otrzymała i nie otrzyma, bezpośrednio ani pośrednio, innego finansowania unijnego bądź krajowego, w odniesieniu do działań kwalifikujących się do uzyskania pomocy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w sektorze owoców i warzyw.
Artykuł  6

Termin przedkładania programów operacyjnych

1.  Organizacja producentów przedkłada program operacyjny do zatwierdzenia właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba organizacji producentów, do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, w którym program ma zostać zrealizowany. Państwa członkowskie mogą jednak wyznaczyć datę późniejszą niż 15 września.
2.  W przypadku gdy podmiot prawny lub jasno określona część podmiotu prawnego, w tym grupa producentów utworzona na podstawie art. 125e rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 lub grupa producentów, o której mowa w art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, przedkłada wniosek o uznanie jako organizacja producentów, może jednocześnie przedłożyć do zatwierdzenia program operacyjny, o którym mowa w ust. 1. Zatwierdzenie tego programu operacyjnego jest uzależnione od otrzymania uznania najpóźniej w terminie określonym w art. 33 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891.
Artykuł  7

Okresy realizacji programów operacyjnych

1.  Programy operacyjne realizowane są w okresach rocznych, od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
2.  Programy operacyjne zatwierdzone do dnia 15 grudnia realizowane są od dnia 1 stycznia następnego roku. Realizacja programów zatwierdzonych po dniu 15 grudnia może zostać odroczona na rok.
3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 w przypadku gdy zastosowanie ma art. 33 ust. 2 akapit trzeci lub art. 34 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891, realizacja programów operacyjnych zatwierdzonych zgodnie z wymienionymi przepisami rozpoczyna się najpóźniej dnia 31 stycznia po ich zatwierdzeniu.

SEKCJA  3

Pomoc

Artykuł  8

Zatwierdzona kwota pomocy

Państwa członkowskie powiadamiają organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów o zatwierdzonych kwotach pomocy do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, dla którego wnioskowana jest pomoc.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego w przypadku zastosowania art. 33 ust. 2 akapit trzeci lub art. 34 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 państwa członkowskie powiadamiają te organizacje i zrzeszenia o zatwierdzonych kwotach pomocy do dnia 20 stycznia roku, dla którego wnioskowana jest pomoc.

Artykuł  8a  9

Wprowadzenie zwiększenia limitu unijnej pomocy finansowej z 50 % do 60 %

1.  Zwiększenie limitu unijnej pomocy finansowej z 50 % do 60 % w przypadku programu operacyjnego lub części programu operacyjnego uznanej organizacji producentów, o której mowa w art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, przyznaje się, jeżeli:
a) warunki, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, są spełnione w każdym roku realizacji programu operacyjnego oraz - z zastrzeżeniem procedury, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. g) niniejszego rozporządzenia:
b) organizacja producentów wniosła o to w momencie przedkładania swego programu operacyjnego.
2.  Na potrzeby zwiększenia limitu unijnej pomocy finansowej z 50 % do 60 % w przypadku programu operacyjnego lub jego części, odsetek produkcji owoców i warzyw sprzedanej przez organizacje producentów, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oblicza się dla każdego roku trwania programu operacyjnego jako część wartości produkcji sprzedanej przez organizacje producentów w danym państwie członkowskim w stosunku do łącznej wartości produkcji owoców i warzyw sprzedanej w danym państwie członkowskim w okresie odniesienia określonym w art. 23 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891.

Państwa członkowskie, które stosują metodę alternatywną określoną w art. 23 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891, obliczają jednak odsetek produkcji owoców i warzyw sprzedanej przez organizacje producentów, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, dla każdego roku trwania programu operacyjnego jako część wartości produkcji sprzedanej przez organizacje producentów w danym państwie członkowskim w stosunku do łącznej wartości produkcji owoców i warzyw sprzedanej w danym państwie członkowskim w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym pomoc zatwierdzono na mocy art. 8 niniejszego rozporządzenia.

3.  Państwa członkowskie powiadamiają organizację producentów o zatwierdzonej kwocie pomocy, w tym o kwocie zwiększenia przyznanego na podstawie art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, najpóźniej do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację programu operacyjnego, jak określono w art. 8 niniejszego rozporządzenia.
4.  W czasie trwania programu operacyjnego państwa członkowskie co rok sprawdzają, czy spełniono warunki zwiększenia limitu pomocy finansowej Unii z 50 % do 60 %, o których mowa w art. 34 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
Artykuł  9

Wnioski o przyznanie pomocy

1.  Do dnia 15 lutego roku następującego po roku, dla którego wnioskowana jest pomoc, organizacje producentów składają do właściwego organu państwa członkowskiego wnioski o przyznanie pomocy lub o jej wyrównanie, w odniesieniu do każdego programu operacyjnego będącego przedmiotem wniosku o pomoc.
2.  Do wniosków o przyznanie pomocy załącza się dokumenty uzupełniające zawierające informacje dotyczące:
a) wnioskowanej pomocy;
b) wartości produkcji sprzedanej;
c) składek finansowych wniesionych przez organizację producentów i jej członków;
d) wydatków poniesionych w związku z programem operacyjnym;
e) wydatków związanych z zapobieganiem kryzysom i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych w rozbiciu na działania;
f) odsetka funduszu operacyjnego wydanego na zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w rozbiciu na działania;
g) zgodności z art. 33 ust. 3, art. 33 ust. 5 akapit pierwszy oraz art. 34 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;
h) pisemnego zobowiązania organizacji producentów, że nie otrzymała podwójnego finansowania unijnego ani krajowego w odniesieniu do środków lub operacji kwalifikujących się do udzielenia pomocy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w sektorze owoców i warzyw;
i) w przypadku wniosku o płatność na podstawie standardowej stawki ryczałtowej lub stawki jednostkowej, o której mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 - dowodu realizacji danego działania; oraz
j) sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 21.
3.  Wnioski o przyznanie pomocy mogą obejmować wydatki ujęte w programie, lecz nieponiesione, w przypadku udowodnienia, że:
a) danych operacji nie można było przeprowadzić do dnia 31 grudnia roku realizacji przedmiotowego programu operacyjnego z przyczyn niezależnych od danej organizacji producentów;
b) operacje te można przeprowadzić do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, dla którego wnioskowana jest pomoc; oraz
c) w funduszu operacyjnym nadal znajduje się równowartość składki organizacji producentów.

Pomoc jest wypłacana, zaś zabezpieczenie wniesione zgodnie z art. 11 ust. 2 zostaje zwolnione tylko pod warunkiem, że dowód wykonania zaplanowanych wydatków, o których mowa w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. b), zostanie dostarczony do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, na który wydatki były zaplanowane, oraz na podstawie tego, że uprawnienie do pomocy zostało ustalone.

4.  W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ państwa członkowskiego może przyjąć wnioski po terminie przewidzianym w ust. 1, jeżeli przeprowadzono niezbędne kontrole, a ostateczny termin płatności przewidziany w art. 10 został zachowany. W przypadkach złożenia wniosków po terminie przewidzianym w ust. 1 kwota pomocy zostaje zmniejszona o 1 % za każdy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku.
5.  Zrzeszenia organizacji producentów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w ust. 1, w imieniu i na rzecz tylko tych swoich członków, którzy są organizacjami producentów uznanymi w tym samym państwie członkowskim, które uznało zrzeszenie organizacji producentów, oraz pod warunkiem, że w odniesieniu do każdego z członków załączone zostaną dokumenty uzupełniające, o których mowa w ust. 2. Beneficjentami końcowymi pomocy są organizacje producentów.
6.  10  Organizacje producentów składają wniosek o przyznanie pomocy w państwie członkowskim, w którym zostały uznane, w odniesieniu do działań realizowanych na poziomie organizacji producentów. Jeżeli organizacje producentów należą do międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów, przedstawiają państwu członkowskiemu, w którym znajduje się siedziba międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów, kopię wniosku.
7.  11  Międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów składa wniosek o przyznanie pomocy w państwie członkowskim, w którym znajduje się jego siedziba, w odniesieniu do działań realizowanych na poziomie międzynarodowego zrzeszenia. Państwa członkowskie zapewniają, by nie wystąpiło ryzyko podwójnego finansowania.
Artykuł  10

Wypłata pomocy

Państwa członkowskie wypłacają pomoc do dnia 15 października roku następującego po roku realizacji programu.

Artykuł  11

Zaliczki

1.  Wnioski o zaliczki mogą być składane, w zależności od decyzji danego państwa członkowskiego, albo co trzy miesiące - w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku - albo co cztery miesiące - w styczniu, maju i we wrześniu.

Łączna kwota zaliczek na dany rok nie może przekraczać 80 % początkowo zatwierdzonej kwoty pomocy w odniesieniu do danego programu operacyjnego.

2.  Zaliczki wypłaca się pod warunkiem złożenia zabezpieczenia stanowiącego równowartość 110 % zaliczki, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 907/2014 12 .
3.  Państwa członkowskie mogą ustanowić kwotę minimalną i terminy, których należy przestrzegać w odniesieniu do zaliczek.
Artykuł  12

Płatności częściowe

1.  Państwa członkowskie mogą zezwolić organizacjom producentów na ubieganie się o wypłacenie części pomocy odpowiadającej kwotom wydanym już w ramach programu operacyjnego.
2.  Wnioski można składać w dowolnym czasie, ale nie częściej niż trzy razy w każdym roku. Do wniosków dołącza się dokumenty uzupełniające, takie jak faktury i dokumenty poświadczające dokonanie płatności.
3.  Płatności w odniesieniu do wniosków o wypłacenie części pomocy nie mogą przekraczać 80 % części pomocy odpowiadającej kwotom wydanym już w ramach programu operacyjnego na dany okres. Państwa członkowskie mogą ustanowić kwotę minimalną płatności częściowych i terminy składania wniosków.

ROZDZIAŁ  II

ŚRODKI ZAPOBIEGANIA KRYZYSOM I ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Artykuł  13

Działania szkoleniowe i wymiana lepszych praktyk

Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące warunków, które muszą być spełnione, aby działania szkoleniowe i wymiana lepszych praktyk zostały uznane za środki zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Artykuł  14

Środki promocyjne i komunikacyjne

1.  13  Państwa członkowskie przyjmują przepisy dotyczące warunków, które muszą spełniać środki promocyjne i komunikacyjne - w tym działania dotyczące dywersyfikacji i konsolidacji rynków owoców i warzyw - niezależnie od tego, czy te środki dotyczą zapobiegania kryzysom czy zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Przepisy te muszą pozwalać na szybkie stosowanie tych środków w razie potrzeby.

Główny cel tych środków musi polegać na zwiększaniu konkurencyjności produktów sprzedawanych przez organizacje producentów i ich zrzeszenia w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty ufności konsumenckiej lub w razie innych podobnych problemów.

Cele szczegółowe środków promocyjnych i komunikacyjnych wdrażanych przez organizacje producentów i ich zrzeszenia to:

a) propagowanie wiedzy o jakości produktów rolnych wytwarzanych w Unii oraz o wysokich normach jakości stosowanych w tej produkcji w Unii;
b) wzrost konkurencyjności i spożycia produktów rolnych i określonych produktów przetworzonych wytwarzanych w Unii oraz propagowanie wiedzy o ich jakości zarówno w Unii, jak i poza jej granicami;
c) propagowanie wiedzy o unijnych systemach jakości zarówno w Unii, jak i poza jej granicami;
d) zwiększenie udziału w rynku produktów rolnych i określonych produktów przetworzonych wytwarzanych w Unii, ze szczególnym uwzględnieniem rynków w państwach trzecich o najwyższym potencjale wzrostu; oraz
e) wkład w przywrócenie normalnych warunków rynkowych na rynku Unii w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty ufności konsumenckiej lub innych podobnych problemów.
2.  Działania w ramach środków promocyjnych i komunikacyjnych są uzupełniające w stosunku do wszelkich działań promocyjnych i komunikacyjnych niezwiązanych z zapobieganiem kryzysom i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych stosowanych przez daną organizację producentów w jej programie operacyjnym.
Artykuł  15

Normy handlowe dla produktów wycofanych

1.  Produkt wycofany z rynku jest zgodny z normami handlowymi dla tego produktu, o których mowa w tytule II rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011, z wyjątkiem przepisów dotyczących prezentacji i oznakowania produktów. W przypadku gdy produkty są wycofywane luzem, spełniane są minimalne wymagania dla klasy II.

Jednakże określone w odpowiednich normach produkty miniaturowe są zgodne z mającą zastosowanie normą handlową, w tym z przepisami dotyczącymi prezentacji i oznakowania produktów.

2.  Jeżeli dla danego produktu nie ustanowiono normy handlowej, produkty wycofane z rynku spełniają wymagania minimalne określone w załączniku III. Państwa członkowskie mogą ustanawiać dodatkowe przepisy jako uzupełnienie tych wymagań minimalnych.
Artykuł  16

Koszty transportu w przypadku bezpłatnej dystrybucji

1.  Koszty transportu drogą lądową w przypadku bezpłatnej dystrybucji wszystkich produktów wycofanych z rynku kwalifikują się do wsparcia w ramach programu operacyjnego na podstawie stawek jednostkowych, ustalonych w oparciu o odległości między miejscem wycofania a miejscem dostawy, zgodnie z załącznikiem IV.

W przypadku transportu morskiego państwa członkowskie określają odległość między punktem wycofania a miejscem ostatecznej dostawy. Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kosztów transportu lądowego najkrótszą trasą od miejsca załadunku do miejsca ostatecznej dostawy, w którym możliwy jest transport lądowy. Do kwot określonych w załączniku IV stosuje się współczynnik korygujący 0,6.

W przypadku transportu kombinowanego stosuje się koszty transportu będące sumą kosztów odpowiadających odległości transportu drogą lądową plus 60 % wzrostu kosztów, jeżeli cała odległość transportu odbyła się drogą lądową, zgodnie z załącznikiem IV.

2.  Koszty transportu należy wypłacić stronie, która faktycznie ponosi koszty finansowe danej operacji transportu.

Płatność dokonywana jest po przedstawieniu następujących dokumentów uzupełniających, potwierdzających w szczególności:

a) nazwy organizacji-beneficjentów;
b) ilość danych produktów;
c) zgodę organizacji-beneficjentów oraz zastosowany środek transportu; oraz
d) odległość między miejscem wycofania a miejscem dostawy.
Artykuł  17

Koszty sortowania i pakowania w celu bezpłatnej dystrybucji

1.  Koszty sortowania i pakowania owoców i warzyw wycofanych z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji kwalifikują się w ramach programów operacyjnych. W przypadku produktów w opakowaniach o wadze netto nieprzekraczającej 25 kilogramów stosuje się kwoty ryczałtowe wymienione w załączniku V.
2.  Na opakowaniach produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji należy umieścić emblemat Unii Europejskiej oraz co najmniej jedną z adnotacji określonych w załączniku VI.
3.  Zwrot kosztów sortowania i pakowania przysługuje organizacjom producentów, które przeprowadziły te operacje.

Płatność dokonywana jest po przedstawieniu następujących dokumentów uzupełniających, potwierdzających w szczególności:

a) nazwy organizacji-beneficjentów;
b) ilość danych produktów; oraz
c) zgodę organizacji-beneficjentów, określającą prezentację produktów.

ROZDZIAŁ  III  14  

(uchylony)

Artykuł  18  15  

(uchylony)

Artykuł  19  16  

(uchylony)

Artykuł  20  17  

(uchylony)

ROZDZIAŁ  IV

INFORMACJE, SPRAWOZDANIA I KONTROLE

SEKCJA  1

Informacje i sprawozdania

Artykuł  21  18

Informacje i sprawozdania roczne grup producentów, organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz sprawozdania roczne państw członkowskich

Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego grupy producentów utworzone zgodnie z art. 125e rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, uznane organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów, międzynarodowe zrzeszenia organizacji producentów i grupy producentów przedstawiają wszelkie odpowiednie informacje konieczne do sporządzenia sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 54 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891. Strukturę sprawozdania rocznego określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie wprowadzają środki niezbędne do uzyskania informacji dotyczących liczby członków, wielkości i wartości produkcji sprzedanej w przypadku tych organizacji producentów, które nie przedłożyły programów operacyjnych. Organizacje producentów i grupy producentów, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, zobowiązane są do podania liczby członków oraz wielkości i wartości produkcji sprzedanej.

SEKCJA  2

Kontrole

Artykuł  22

Jeden system identyfikacji

Państwa członkowskie zapewniają stosowanie jednego systemu identyfikacji do organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i grup producentów utworzonych zgodnie z art. 125e rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do ich wniosków o przyznanie pomocy. Ten system identyfikacji jest kompatybilny z systemem identyfikacji beneficjentów, o którym mowa w art. 73 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

Artykuł  23

Procedury składania wniosków

Nie naruszając przepisów art. 9, 24 i 25 państwa członkowskie ustanawiają procedury składania wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o uznanie lub zatwierdzenie programu operacyjnego oraz wniosków o płatność.

Artykuł  24

Przyznawanie uznania

1.  Przed przyznaniem uznania organizacji producentów lub zrzeszeniu organizacji producentów na podstawie art. 154 ust. 4 lit. a) lub art. 156 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę administracyjną i kontrolę na miejscu w odniesieniu do organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów w celu sprawdzenia zgodności z kryteriami uznania.
2.  Państwa członkowskie przeprowadzają kontrolę administracyjną i kontrolę na miejscu w zakresie kryteriów uznania mających zastosowanie do wszystkich uznanych organizacji producentów i wszystkich uznanych zrzeszeń organizacji producentów co najmniej raz na pięć lat, nawet jeżeli dane organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów nie realizują programu operacyjnego.
Artykuł  25

Zatwierdzanie programów operacyjnych i wprowadzanie do nich zmian

1.  Przed zatwierdzeniem programu operacyjnego na podstawie art. 33 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 państwo członkowskie sprawdza przy użyciu wszelkich odpowiednich środków, w tym kontroli na miejscu, program operacyjny przedłożony do zatwierdzenia oraz, w stosownych przypadkach, wniosek o wprowadzenie do niego zmian. Kontrole te dotyczą w szczególności:
a) dokładności informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), b) oraz e), które są zawarte w projekcie programu operacyjnego;
b) zgodności programu z przepisami art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 oraz ze strategią krajową i ramami krajowymi;
c) kwalifikowalności działań oraz kwalifikowalności proponowanych wydatków; oraz
d) spójności i jakości technicznej programu, rzetelności szacunków i planu pomocy oraz harmonogramu jego realizacji.
2.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, sprawdzają, czy:
a) cele są wymierne i można je monitorować i osiągnąć za pomocą proponowanych działań; oraz
b) operacje, których dotyczy wniosek o przyznanie pomocy, są zgodne ze stosowanymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi w szczególności pomocy państwa, programu rozwoju obszarów wiejskich i programów promocyjnych oraz z obowiązkowymi normami ustanowionymi w prawodawstwie krajowym bądź w strategii krajowej.
Artykuł  26

Kontrole administracyjne

1.  Procedury dotyczące kontroli administracyjnych nakładają wymóg rejestracji podjętych operacji, wyników weryfikacji i środków podjętych w odniesieniu do rozbieżności.
2.  Przed przyznaniem pomocy państwa członkowskie przeprowadzają kontrole administracyjne wszystkich wniosków o przyznanie pomocy.
3.  Kontrole administracyjne wniosków o przyznanie pomocy obejmują, w stosownych przypadkach, weryfikację:
a) rocznego sprawozdania z wykonania programu operacyjnego przekazanego wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy;
b) wartości produkcji sprzedanej, składek na fundusz operacyjny i poniesionych wydatków;
c) dokładnej korelacji wnioskowanych wydatków z dostarczonymi produktami lub świadczonymi usługami;
d) zgodności przeprowadzonych działań z działaniami zawartymi w zatwierdzonym programie operacyjnym; oraz
e) przestrzegania ograniczeń i pułapów, w szczególności finansowych.
4.  Wydatki poniesione w związku z realizacją programu operacyjnego są poparte dowodami płatności. Stosowane faktury wystawiane są w imieniu organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub spółki zależnej spełniającej wymóg 90 %, o którym mowa w art. 22 ust. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891, lub - z zastrzeżeniem zgody państwa członkowskiego - w imieniu jednego z członków będących producentem lub większej ich liczby. Jednakże faktury dotyczące kosztów personelu, o których mowa w pkt 2 załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891, wystawiane są w imieniu organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów, spółki zależnej spełniających wymóg 90 %, o którym mowa w art. 22 ust. 8 tego rozporządzenia, lub - z zastrzeżeniem zgody państwa członkowskiego - spółdzielnie, które są członkami organizacji producentów.
Artykuł  27

Kontrole na miejscu wniosków o przyznanie rocznej pomocy

1.  Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu na terenie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i ich spółek zależnych, w stosownych przypadkach, w celu zapewnienia zgodności z warunkami uznawania, przyznawania pomocy lub jej wyrównywania na dany rok, zgodnie z art. 9 ust. 1, które to kontrole stanowią uzupełnienie kontroli administracyjnych.
2.  Kontrole na miejscu obejmują próbę stanowiącą przynajmniej 30 % łącznej wnioskowanej pomocy w każdym roku. Każda organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów, które realizują program operacyjny, kontrolowane są przynajmniej raz na trzy lata.
3.  Państwa członkowskie określają organizacje producentów, które zostaną poddane kontroli, na podstawie analizy ryzyka uwzględniającej następujące kryteria:
a) kwota pomocy;
b) wyniki kontroli w latach ubiegłych;
c) parametr losowy; oraz
d) inne parametry określone przez państwa członkowskie.
4.  Dopuszcza się wcześniejsze powiadomienie o planowanej kontroli na miejscu pod warunkiem, że nie zagrozi to realizacji jej celu.
5.  Kontrole na miejscu obejmują wszystkie zobowiązania i obowiązki organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, ich członków lub spółek zależnych, w stosownych przypadkach, które mogą być sprawdzone podczas wizytacji i które nie mogły zostać sprawdzone podczas kontroli administracyjnych. Kontrole na miejscu dotyczą w szczególności:
a) zgodności z kryteriami uznania na dany rok;
b) realizacji działań i ich zgodności z zatwierdzonym programem operacyjnym;
c) w odniesieniu do odpowiedniej liczby działań: zgodności wydatków z prawem Unii i przestrzeganie terminów określonych w prawie Unii;
d) wykorzystania funduszu operacyjnego, w tym wydatków zadeklarowanych we wnioskach o zaliczki lub płatności częściowe, wartości produkcji sprzedanej, składek na fundusz operacyjny i zadeklarowanych wydatków popartych dokumentami księgowymi lub równoważnymi dokumentami;
e) pełnego dostarczenia produktów przez danego członka, świadczenia usług i autentyczności wnioskowanych wydatków; oraz
f) kontroli drugiego szczebla, o których mowa w art. 30, w odniesieniu do wydatków związanych z wycofywaniem z rynku, zielonymi zbiorami oraz niezbieraniem plonów.
6.  Wartość produkcji sprzedanej sprawdzana jest na podstawie danych z systemu rachunkowości sprawdzanego i zatwierdzanego zgodnie z prawem krajowym.

W tym celu państwa członkowskie mogą zadecydować, że deklaracja wartości produkcji sprzedanej poświadczana jest w ten sam sposób, co finansowe dane księgowe.

Sprawdzenie deklaracji wartości produkcji sprzedanej może być przeprowadzane przed przekazaniem odpowiedniego wniosku o przyznanie pomocy, ale przeprowadzane jest najpóźniej przed wypłatą pomocy.

7.  Oprócz okoliczności wyjątkowych kontrole na miejscu obejmują wizytację miejsca, w którym realizowane jest działanie, lub - jeśli działanie ma charakter niematerialny - organizatora działania. Zwłaszcza działania w indywidualnych gospodarstwach członków organizacji producentów objętych próbą, o której mowa w ust. 2, są przedmiotem przynajmniej jednej wizytacji mającej na celu sprawdzenie przeprowadzania działań.

Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować o nieprzeprowadzaniu takich wizytacji w odniesieniu do mniejszych działań lub jeżeli uznają, że istnieje niewielkie ryzyko, iż warunki dotyczące otrzymania pomocy nie są spełnione, lub że operacja nie została zrealizowana. Decyzja ta i jej uzasadnienie są rejestrowane. Kryteria analizy ryzyka określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do niniejszego ustępu.

8.  Jedynie kontrole spełniające wszystkie wymogi niniejszego artykułu mogą być uwzględnione przy obliczaniu wskaźnika przeprowadzonych kontroli określonego w ust. 2.
9.  Wyniki kontroli na miejscu są poddawane ocenie w celu ustalenia, czy napotykane problemy mają charakter systemowy, wiążący się z ryzykiem dla innych podobnych działań, beneficjentów lub podmiotów. W ocenie określa się również przyczyny takich sytuacji, wszelkie dalsze kontrole, które mogą być wymagane, a także zalecane działania naprawcze i zapobiegawcze.

W przypadku gdy kontrole wykazują poważne nieprawidłowości w regionie lub w części regionu lub w odniesieniu do konkretnej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, państwo członkowskie przeprowadza w trakcie danego roku dodatkowe kontrole w danym regionie lub w odniesieniu do danej organizacji lub zrzeszenia oraz zwiększa odsetek wniosków poddawanych kontroli w roku następnym.

Artykuł  28

Sprawozdania dotyczące kontroli na miejscu

1.  W odniesieniu do każdej kontroli ma miejscu sporządza się szczegółowe sprawozdanie, podając co najmniej następujące informacje:
a) skontrolowane programy pomocy i wnioski;
b) nazwiska i funkcje obecnych osób;
c) skontrolowane działania, środki i dokumenty, w tym ścieżki audytu i zweryfikowane dowody potwierdzające; oraz
d) wyniki kontroli.
2.  Przedstawiciele organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów mają możliwość podpisania sprawozdania w celu potwierdzenia swojej obecności w czasie kontroli oraz przedstawienia ewentualnych uwag. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości beneficjent otrzymuje kopię sprawozdania.
Artykuł  29

Kontrole pierwszego szczebla operacji wycofania

1.  Państwa członkowskie przeprowadzają w każdej organizacji producentów kontrole pierwszego szczebla działań dotyczących wycofania obejmujące kontrolę dokumentacji i identyfikacji, która zostaje uzupełniona kontrolą fizyczną, w odniesieniu do masy produktów wycofanych z rynku, oraz kontrolę zgodności z art. 15, zgodnie z procedurami ustalonymi w rozdziale II tytułu II rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011. Kontrolę przeprowadza się po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 44 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 tego artykułu.
2.  Kontrole pierwszego szczebla obejmują 100 % ilości produktów wycofanych z rynku. Po zakończeniu tych kontroli wycofane produkty inne niż produkty przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji zostają poddane denaturacji lub przekazane przemysłowi przetwórczemu pod nadzorem właściwych organów na zasadach i warunkach określonych przez dane państwo członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891.
3.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 2, jeżeli produkty są przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji, państwa członkowskie mogą poddawać kontroli mniejszy odsetek niż określono we wspomnianym ustępie, pod warunkiem, że nie będzie to mniej niż 10 % danej ilości w ciągu roku gospodarczego dla danej organizacji producentów. Kontrola może odbywać się w obiektach organizacji producentów lub siedzibach odbiorców produktów. Jeżeli kontrola wykazuje nieprawidłowości, państwa członkowskie przeprowadzają dodatkowe kontrole.
Artykuł  30

Kontrole drugiego szczebla operacji wycofania

1.  Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole drugiego szczebla operacji wycofania w obiektach organizacji producentów oraz odbiorców produktów wycofanych na podstawie analizy ryzyka. Analiza ryzyka obejmuje wyniki przeprowadzonych kontroli pierwszego i drugiego szczebla oraz tego, czy dana organizacja producentów posiada pewne rodzaje procedur zapewnienia jakości. Analiza ryzyka służy jako podstawa do określenia minimalnej częstotliwości przeprowadzania kontroli drugiego szczebla w odniesieniu do każdej organizacji producentów.
2.  Kontrole drugiego szczebla, o których mowa w ust. 1, obejmują:
a) szczegółowe ewidencje zapasów oraz dokumentacje księgowe prowadzone przez organizacje producentów przeprowadzające przynajmniej jedną operację wycofania w trakcie danego roku gospodarczego;
b) ilości sprzedane, które zostały zadeklarowane we wnioskach o przyznanie pomocy, w szczególności sprawdzenie ewidencji zapasów oraz dokumentacji księgowej, faktur oraz zapewnienie, że zadeklarowane ilości są zgodne z danymi księgowymi lub danymi podatkowymi danej organizacji producentów;
c) rozliczenia finansowe, w szczególności prawidłowość wpływów netto danych organizacji producentów, zadeklarowanych przez te organizacje we wnioskach o płatność, oraz proporcjonalność wszelkich kosztów wycofania; oraz
d) przeznaczenie produktów wycofanych zgodnie z deklaracją we wnioskach o płatność oraz ich denaturację.
3.  Każda kontrola obejmuje próbę stanowiącą przynajmniej 5 % ilości wycofanych podczas danego roku gospodarczego przez daną organizację producentów.
4.  Szczegółowa ewidencja zapasów oraz dokumentacja księgowa, o których mowa w ust. 2 lit. a), wykazują, w stosunku do każdego z produktów wycofanych, następujące ilości przemieszczone, wyrażone w tonach:
a) produkcję dostarczoną przez członków danej organizacji producentów oraz członków innych organizacji producentów zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891;
b) sprzedaż dokonaną przez daną organizację producentów, z określeniem produktów przeznaczonych na rynek produktów świeżych oraz produktów przeznaczonych do przetworzenia; oraz
c) produkty wycofane z rynku.
5.  Kontrole dotyczące przeznaczenia produktów wycofanych z rynku obejmują:
a) wyrywkowe kontrole ewidencji zapasów prowadzonych przez odbiorców oraz ksiąg rachunkowych organizacji i instytucji charytatywnych, do których zastosowanie ma art. 46 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891; oraz
b) kontrole sprawdzające zgodność z odpowiednimi wymogami w zakresie ochrony środowiska.
6.  Jeżeli kontrole drugiego szczebla wykażą nieprawidłowości, państwa członkowskie przeprowadzają bardziej szczegółowe kontrole drugiego szczebla dla danego roku oraz zwiększają w następnym roku częstotliwość kontroli drugiego szczebla w gospodarstwach tych organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów.
Artykuł  31

Zielone zbiory oraz niezbieranie plonów

1.  Przed rozpoczęciem operacji zielonych zbiorów państwa członkowskie sprawdzają za pomocą kontroli na miejscu, czy dane produkty nie są uszkodzone i czy dany obszar był utrzymywany w dobrym stanie. Po przeprowadzeniu zielonych zbiorów państwa członkowskie sprawdzają, czy zostały one w pełni przeprowadzone na danym obszarze, a zebrany produkt został poddany denaturacji.
2.  Przed rozpoczęciem operacji niezbierania państwa członkowskie sprawdzają za pomocą kontroli na miejscu, czy dany obszar był utrzymywany w dobrym stanie i czy nie przeprowadzono już na nim częściowych zbiorów, a produkt jest dobrze rozwinięty i czy, ogólnie, jest zdrowy, a jego jakość odpowiednia i pozwalająca na wprowadzenie do obrotu.

Państwa członkowskie zapewniają poddanie produktu denaturacji. Jeśli nie jest to możliwe, państwa członkowskie dopilnowują dzięki kontrolom na miejscu lub wizytacjom w okresie zbiorów, aby zbiory nie odbyły się.

3.  W przypadku stosowania art. 48 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891:
a) wymóg określony w ust. 2 akapit pierwszy niniejszego artykułu, dotyczący nieprzeprowadzania częściowego zbioru nie ma zastosowania; oraz
b) państwa członkowskie zapewniają, by rośliny produkujące owoce i warzywa, w odniesieniu do których podjęto środki obejmujące niezbieranie plonów i zielone zbiory, nie były wykorzystywane do celów dalszej produkcji w tym samym sezonie produkcyjnym.
4.  Artykuł 30 ust. 1, 2, 3 i 6 stosuje się odpowiednio.
Artykuł  32

Międzynarodowe organizacje producentów

1.  Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba międzynarodowej organizacji producentów, ponosi ogólną odpowiedzialność za organizowanie kontroli danej organizacji w odniesieniu do programu operacyjnego i funduszu operacyjnego oraz za stosowanie kar administracyjnych, w przypadku gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że zobowiązania nie zostały spełnione.
2.  Pozostałe państwa członkowskie, od których wymaga się zapewnienia współpracy administracyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 3 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891, przeprowadzają kontrole administracyjne i kontrole na miejscu zgodnie z wymogami państwa członkowskiego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, i przekazują mu sprawozdania dotyczące ich wyników. Państwa te przestrzegają terminów określonych przez państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1.
3.  Przepisy stosowane w państwie członkowskim, o którym mowa w ust. 1, mają zastosowanie do organizacji producentów, programu operacyjnego i funduszu operacyjnego. W odniesieniu natomiast do kwestii środowiskowych i fitosanitarnych oraz w odniesieniu do środków zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych zastosowanie mają przepisy państwa członkowskiego, w którym przeprowadzane są odnośne działania.
Artykuł  33

Międzynarodowe zrzeszenia organizacji producentów

1.  Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba organizacji producentów będącej członkiem międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów, ponosi ogólną odpowiedzialność za organizowanie kontroli w odniesieniu do działań w ramach programu operacyjnego zrealizowanych na jego terytorium i w odniesieniu do funduszu operacyjnego, a także za stosowanie kar administracyjnych w przypadku, gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że zobowiązania nie zostały spełnione.
2.  Państwo członkowskie, o którym mowa w ust. 1, ściśle współpracuje z państwem członkowskim, w którym znajduje się siedziba międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów, i niezwłocznie informuje je o wynikach przeprowadzonych kontroli i ewentualnie nałożonych karach administracyjnych.
3.  19  Państwo członkowskie, w którym znajduje się siedziba międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów:
a) ponosi ogólną odpowiedzialność za organizowanie kontroli w odniesieniu do działań w ramach programu operacyjnego zrealizowanych na poziomie międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów i w odniesieniu do funduszu operacyjnego tego międzynarodowego zrzeszenia, a także za stosowanie kar administracyjnych w przypadku, gdy przeprowadzane kontrole wykazują, że zobowiązania nie zostały spełnione, oraz
b) zapewnia koordynację kontroli i płatności w odniesieniu do działań w ramach programów operacyjnych zrealizowanych poza terytorium państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba międzynarodowego zrzeszenia.
4.  20  Działania w ramach programów operacyjnych muszą być zgodne z przepisami krajowymi i strategią krajową państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy zgodnie z art. 9 ust. 6 i 7.

Środki środowiskowe i fitosanitarne oraz środki zapobiegania kryzysom i środki zarządzania w sytuacjach kryzysowych podlegają przepisom państwa członkowskiego, w którym te środki i działania są faktycznie wdrażane.

Artykuł  34

Kontrole

Nie naruszając przepisów szczególnych niniejszego rozporządzenia lub innego prawodawstwa unijnego państwa członkowskie wprowadzają kontrole i środki w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 i niniejszego rozporządzenia. Te kontrole i środki są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony interesów finansowych Unii.

W szczególności państwa członkowskie gwarantują:

a) możliwość sprawdzania wszystkich kryteriów kwalifikowalności ustanowionych przez Unię lub w prawodawstwie krajowym, strategii krajowej lub ramach krajowych;
b) wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, którym dysponują właściwe organy państwa członkowskiego odpowiedzialne za prowadzenie kontroli, do skutecznego prowadzenia kontroli; oraz
c) ustanowienie kontroli w celu unikania niezgodnego z przepisami, podwójnego finansowania środków na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w sektorze z owoców i warzyw i w ramach innych systemów unijnych lub krajowych.
Artykuł  35

Oczywiste błędy

W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów przez właściwy organ państwa członkowskiego, o których to błędach mowa w art. 59 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, wszelkie powiadomienia lub wnioski i prośby przedstawione państwu członkowskiemu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013, rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/891 i niniejszym rozporządzeniem, a także wszystkie wnioski o przyznanie pomocy mogą zostać skorygowane i poprawione w dowolnym czasie po ich złożeniu.

ROZDZIAŁ  V

ROZSZERZENIE ZASAD

Artykuł  36

Składki finansowe

Jeżeli państwo członkowskie podejmuje decyzję, na podstawie art. 165 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, że producenci, którzy nie należą do organizacji producentów, zrzeszenia organizacji producentów lub organizacji międzybranżowej, ale dla których przepisy stały się wiążące, są zobowiązani do wpłaty składki finansowej, państwo to przesyła Komisji informacje potrzebne do oceny zgodności z warunkami określonymi we wspomnianym artykule. Informacje takie powinny zawierać podstawę, według której obliczane są składki, ich kwotę jednostkową, działania nimi objęte oraz związane z nimi koszty.

Artykuł  37

Rozszerzenia na okres przekraczający jeden rok

1.  W wypadku podjęcia decyzji o stosowaniu rozszerzenia przez okres przekraczający jeden rok państwa członkowskie sprawdzają, w odniesieniu do każdego roku, czy warunki odnoszące się do reprezentatywności określonej w art. 164 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 były nadal przestrzegane w całym okresie stosowania rozszerzenia.
2.  Jeżeli państwa członkowskie stwierdzą, że warunki nie są już przestrzegane, uchylają rozszerzenie ze skutkiem od początku następnego roku.
3.  Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich uchyleniach. Komisja udostępnia publicznie takie informacje w odpowiedni sposób.

ROZDZIAŁ  VI

SYSTEM CENY WEJŚCIA I NALEŻNOŚCI CELNE PRZYWOZOWE

Artykuł  38

Standardowe wartości w przywozie

1.  W odniesieniu do każdego produktu oraz w odniesieniu do okresów stosowania określonych w części A załącznika VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 Komisja ustala dla każdego dnia roboczego oraz dla każdego miejsca pochodzenia standardową wartość w przywozie równą średniej ważonej cen reprezentatywnych, o których mowa w art. 74 tego rozporządzenia, pomniejszonej o standardową kwotę wynoszącą 5 EUR/100 kg oraz należności celne ad valorem.
2.  Jeśli zgodnie z art. 74 i 75 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 i z niniejszym artykułem ustala się standardową wartość przywozową dla produktów oraz dla okresów obowiązywania wymienionych w części A załącznika VII do wspomnianego rozporządzenia, ceny jednostkowej, o której mowa w art. 142 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 21 , nie stosuje się. Zastępuje się ją standardową wartością w przywozie, o której mowa w ust. 1.
3.  W przypadku, gdy dla produktu określonego pochodzenia nie obowiązuje standardowa wartość w przywozie, stosuje się średnią ważoną standardowych wartości w przywozie obowiązujących w odniesieniu do danego produktu.
4.  W okresach obowiązywania określonych w części A załącznika VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 stosuje się standardowe wartości w przywozie do czasu ich zmiany. Przestają one jednak obowiązywać w przypadku niezgłoszenia Komisji średniej ceny reprezentatywnej przez dwa kolejne tygodnie.

Jeżeli do danego produktu nie stosuje się żadnej standardowej wartości w przywozie na podstawie akapitu pierwszego, standardowa wartość w przywozie stosowana w odniesieniu do tego produktu jest równa ostatniej średniej standardowej wartości w przywozie.

5.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeśli nie można było obliczyć standardowej wartości w przywozie, nie stosuje się żadnej standardowej wartości w przywozie od pierwszego dnia okresów obowiązywania określonych w części A załącznika VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891.
6.  Kurs walutowy stosowany w odniesieniu do standardowej wartości w przywozie jest ostatnim kursem opublikowanym przez Centralny Bank Europejski przed ostatnim dniem okresu, w odniesieniu do którego przekazano ceny.
7.  Standardowe wartości w przywozie wyrażone w euro publikowane są przez Komisję za pośrednictwem TARIC 22 .

ROZDZIAŁ  VII

DODATKOWE NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWE

Artykuł  39

Nakładanie dodatkowej należności przywozowej

1.  23  Dodatkowa należność celna przywozowa, o której mowa w art. 182 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, może być stosowana w odniesieniu do produktów oraz w okresach wymienionych w załączniku VII do tego rozporządzenia. Dodatkową należność przywozową stosuje się, jeśli ilość dowolnych produktów wprowadzonych do obrotu w dowolnym okresie obowiązywania określonym w tym załączniku przekracza wielkość progową dla tego produktu, chyba że ten przywóz prawdopodobnie nie spowoduje zakłóceń na rynku Unii albo skutki dodatkowej należności przywozowej byłyby nieproporcjonalne do zamierzonego celu.
2.  W odniesieniu do każdego z produktów wymienionych w załączniku VII oraz w okresach wskazanych w tym załączniku, państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane szczegółowe na temat ilości wprowadzanych do swobodnego obrotu, z zastosowaniem metody nadzoru przywozów preferencyjnych określonej w art. 55 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.
3.  Dodatkową należność przywozową nakłada się w odniesieniu do ilości wprowadzonych do swobodnego obrotu po dacie stosowania tej należności, pod warunkiem że:
a) ich wartość celna ustalona zgodnie z art. 74 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/891 pociąga za sobą zastosowanie najwyższych specjalnych opłat celnych mających zastosowanie do przywozu produktów przedmiotowego pochodzenia; oraz
b) przywozu dokonuje się w okresie stosowania dodatkowej należności przywozowej.
Artykuł  40

Kwota dodatkowej należności przywozowej

Dodatkowa należność przywozowa stosowana zgodnie z art. 39 jest równa jednej trzeciej należności celnej określonej we wspólnej taryfie celnej dla danego produktu.

Jednakże w przypadku produktów korzystających z przywozowych preferencji taryfowych odnośnie do należności celnej ad valorem dodatkowa należność przywozowa jest równa jednej trzeciej określonej należności celnej za dany produkt, jeżeli stosuje się art. 39 ust. 2.

Artykuł  41

Zwolnienia z dodatkowej należności przywozowej

1.  Z dodatkowej należności przywozowej zwolnione są następujące towary:
a) towary przywożone w ramach kontyngentów taryfowych;
b) towary, które opuściły państwo pochodzenia przed podjęciem decyzji o zastosowaniu dodatkowej należności przywozowej i które są transportowane z zastosowaniem dokumentu przewozowego ważnego od miejsca załadunku w państwie pochodzenia do miejsca rozładunku w Unii, sporządzonego przed nałożeniem dodatkowej należności przywozowej.
2.  Zainteresowane strony dostarczają organom celnym dowód na to, że zostały spełnione wymogi ust. 1 lit. b).

Organy celne mogą uznać, że towary opuściły państwo pochodzenia przed datą rozpoczęcia stosowania dodatkowej należności przywozowej, jeżeli dostarczony zostanie jeden z następujących dokumentów:

a) w przypadku transportu morskiego - konosament świadczący o tym, że załadunek miał miejsce przed wspomnianą datą;
b) w przypadku transportu kolejowego - list przewozowy przyjęty przez władze kolejowe państwa pochodzenia przed wspomnianą datą;
c) w przypadku transportu drogowego - umowa przewozu drogowego (CMR) lub inny dokument tranzytowy wydany w państwie pochodzenia przed wspomnianą datą, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w umowach dwustronnych lub wielostronnych zawartych w kontekście tranzytu unijnego lub wspólnego tranzytu;
d) w przypadku transportu lotniczego - lotniczy list przewozowy wskazujący, że przewoźnik lotniczy przyjął towary przed wspomnianą datą.

ROZDZIAŁ  VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  42

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  24  

Struktura i treść strategii krajowej na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych, o której mowa w art. 2

1. Czas trwania strategii krajowej

Do ustalenia przez państwo członkowskie.

2. Analiza sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron oraz pod kątem potencjału rozwoju, strategia wybrana w tym zakresie oraz uzasadnienie wybranych priorytetów, o których mowa w art. 36 ust. 2 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
2.1. Analiza sytuacji

Opis bieżącej sytuacji w sektorze owoców i warzyw, z wykorzystaniem danych ilościowych, podkreślający mocne i słabe strony, różnice, potrzeby i rozbieżności, a także potencjał rozwoju w oparciu o odnośne wskaźniki określone w załączniku II tabela 4.1. Opis ten musi dotyczyć co najmniej:

- wyników osiąganych w sektorze owoców i warzyw, w tym: mocnych i słabych stron sektora, jego konkurencyjności oraz potencjału rozwoju organizacji producentów,
- skutków dla środowiska (wpływów, zagrożeń i korzyści) powodowanych przez produkcję owoców i warzyw, w tym najważniejszych tendencji.
2.2. Strategia wybrana w zakresie mocnych i słabych stron.

Opis najważniejszych obszarów, w których oczekuje się, że interwencja przyniesie maksymalną wartość dodaną:

- związek celów ustanowionych w odniesieniu do programów operacyjnych, oczekiwanych wyników i zakres, w jakim mogą one zostać realnie osiągnięte,
- wewnętrzna spójność strategii, istnienie wzajemnie wzmacniających się interakcji i potencjalnych konfliktów lub sprzeczności między celami operacyjnymi poszczególnych wybranych działań,
- komplementarność i zgodność wybranych działań z innymi krajowymi lub regionalnymi działaniami, działaniami wspieranymi z funduszy unijnych, a zwłaszcza ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i z programami promocyjnymi,
- oczekiwane wyniki i oddziaływanie w porównaniu z sytuacją wyjściową oraz ich wkład w realizację celów unijnych.
2.3. Wpływ poprzedniej strategii krajowej (w stosownym przypadku)

Opis wyników i wpływu programów operacyjnych zrealizowanych w niedalekiej przeszłości.

3. Cele programów operacyjnych oraz wskaźniki wydajności, o których mowa w art. 36 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013

Opis rodzajów działań wybranych jako kwalifikujące się do wsparcia (otwarty wykaz), celów, możliwych do zweryfikowania wartości docelowych i wskaźników umożliwiających ocenę postępów w realizacji tych celów, ich efektywności i skuteczności.

3.1. Wymogi dotyczące wszystkich lub kilku rodzajów działań

Państwa członkowskie zapewniają, by wszystkie działania włączone do strategii krajowej i do ram krajowych były możliwe do sprawdzenia i kontrolowania. W przypadku gdy w wyniku oceny przeprowadzanej podczas realizacji programów operacyjnych stwierdzone zostanie, że wymogi dotyczące sprawdzania i kontrolowania nie są spełnione, dane działania należy odpowiednio zmienić lub skreślić z programu. W przypadku gdy pomocy udziela się według standardowych stawek ryczałtowych lub stawek jednostkowych, państwa członkowskie zapewniają, aby odpowiednie obliczenia były adekwatne i dokładne oraz określone z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnych, sprawiedliwych i weryfikowalnych obliczeń. Działania na rzecz ochrony środowiska muszą być zgodne z wymogami określonymi w art. 33 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Państwa członkowskie wprowadzają gwarancje, przepisy i kontrole w celu zagwarantowania, że działania wybrane jako kwalifikujące się do wsparcia nie uzyskują również wsparcia z innego odpowiedniego instrumentu wspólnej polityki rolnej, w szczególności w ramach programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i programów promocyjnych, lub z innego programu krajowego lub regionalnego. Skuteczne środki ochronne przyjęte w zastosowaniu art. 33 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w celu ochrony środowiska przed ewentualnymi wzmożonymi zagrożeniami ze strony inwestycji wspieranych w ramach programów operacyjnych oraz kryteria kwalifikowalności przyjęte zgodnie z art. 36 ust. 1 tego rozporządzenia w celu zagwarantowania, że inwestycje w gospodarstwach indywidualnych wspierane w ramach programów operacyjnych uwzględniają cele określone w art. 191 TFUE oraz w ramach siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska.

3.2. Informacje szczegółowe wymagane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działań ukierunkowanych na osiągniecie celów ustanowionych lub określonych w art. 33 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (wypełnić wyłącznie w przypadku wybranych rodzajów działań).
3.2.1. Nabywanie środków trwałych
- rodzaje inwestycji kwalifikujących się do wsparcia,
- inne formy nabywania kwalifikujące się do wsparcia, np. wynajem, leasing,
- szczegółowe informacje na temat warunków kwalifikowalności do wsparcia.
3.2.2. Inne działania
- opis rodzajów działań kwalifikujących się do wsparcia,
- szczegółowe informacje na temat warunków kwalifikowalności do wsparcia.
4. Wyznaczenie właściwych organów i podmiotów odpowiedzialnych

Wyznaczenie przez dane państwo członkowskie krajowego organu odpowiedzialnego za zarządzanie strategią krajową, jej monitorowanie i ocenę.

5. Opis systemów monitorowania i oceny

Wskaźniki wydajności ustanowione przez strategie krajowe muszą obejmować wskaźniki ustanowione w art. 4 i wymienione w załączniku II tabela 4.1. W stosownych przypadkach strategia krajowa określa dodatkowe wskaźniki odzwierciedlające krajowe lub regionalne potrzeby, warunki i cele swoiste dla danych krajowych programów operacyjnych.

5.1. Ocena programów operacyjnych i zobowiązania sprawozdawcze organizacji producentów, o których mowa w art. 36 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Opis wymogów i procedur w zakresie monitorowania i oceny związanych z programami operacyjnymi, w tym zobowiązań sprawozdawczych organizacji producentów.

5.2. Monitorowanie i ocena strategii krajowej

Opis wymogów i procedur w zakresie monitorowania i oceny związanych ze strategią krajową.

ZAŁĄCZNIK  II  25  

Sprawozdanie roczne Część A

STRUKTURA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO - CZĘŚĆ A

Niniejsze formularze stanowią część A sprawozdania rocznego, które właściwe organy państw członkowskich muszą przedłożyć Komisji Europejskiej do dnia 15 listopada każdego roku następującego po roku kalendarzowym objętym sprawozdaniem.

Podstawę formularzy stanowią wymogi sprawozdawcze określone w art. 54 lit. b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 i w załączniku V do tego rozporządzenia, w którym ustanowiono szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

1. Informacje administracyjne
Tabela 1.1.Zmiany w prawodawstwie krajowym przyjętym w celu wdrożenia tytułu I rozdział II sekcja 3 oraz tytułu II rozdział III sekcje 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (w odniesieniu do sektora owoców i warzyw)
Tabela 1.2.Zmiany dotyczące strategii krajowej na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych, mające zastosowanie do programów operacyjnych
2. Informacje dotyczące organizacji producentów, międzynarodowych organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów, międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów i grup producentów
Tabela 2.1.Organizacje producentów
Tabela 2.2.Międzynarodowe organizacje producentów
Tabela 2.3.Zrzeszenia organizacji producentów
Tabela 2.4.Międzynarodowe zrzeszenia organizacji producentów
Tabela 2.5.Grupy producentów
3. Informacje dotyczące wydatków
Tabela 3.1.Wydatki dotyczące organizacji producentów, międzynarodowych organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów
Tabela 3.2.Wydatki ogółem w ramach programów operacyjnych przeznaczone na organizacje producentów, międzynarodowe organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów i międzynarodowe zrzeszenia organizacji producentów
Tabela 3.3.Wydatki ogółem na grupy producentów
Tabela 3.4.Wycofanie
4. Monitorowanie programów operacyjnych/planów dochodzenia do uznania
Tabela 4.1.Wskaźniki dotyczące organizacji producentów i międzynarodowych organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów
Tabela 4.2.Wskaźniki dotyczące grup producentów

Uwagi

Skróty

Wspólna organizacja rynków produktów rolnychCMO
Grupa producentówPG
Organizacja producentówPO
Międzynarodowa organizacja producentówTPO
Zrzeszenie organizacji producentówAPO
Międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentówTAPO
Fundusz operacyjnyOF
Program operacyjnyOP
Wartość produkcji sprzedanejVMP
Państwo członkowskieMS

Kody państw

Nazwa państwa (język źródłowy)Nazwa skrócona (język polski)Kod
Belgique/BelgiëBelgiaBE
България (*)BułgariaBG
Česká republikaRepublika CzeskaCZ
DanmarkDaniaDK
DeutschlandNiemcyDE
EestiEstoniaEE
Éire/IrelandIrlandiaIE
Ελλάδα (*)GrecjaEL
EspañaHiszpaniaES
FranceFrancjaFR
ItaliaWłochyIT
Κύπρος (*)CyprCY
LatvijaŁotwaLV
LietuvaLitwaLT
LuxembourgLuksemburgLU
MagyarországWęgryHU
MaltaMaltaMT
NederlandNiderlandyNL
ÖsterreichAustriaAT
PolskaPolskaPL
PortugalPortugaliaPT
Republika HrvatskaChorwacjaHR
RomâniaRumuniaRO
SlovenijaSłoweniaSI
SlovenskoSłowacjaSK
Suomi/FinlandFinlandiaFI
SverigeSzwecjaSE
United KingdomZjednoczone KrólestwoUK
(*) Transliteracja na alfabet łaciński: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.

Kody regionów

Vlaams GewestBE2
Région WallonneBE3

Państwo członkowskie, które preferuje podział regionalny, może skorzystać z możliwości wskazania odpowiedniego regionu na stronie tytułowej każdej sekcji oraz na początku każdej tabeli.

Kod (ID) PO, TPO, APO, TAPO oraz PG

Kod każdej/każdego PO, TPO, APO, TAPO lub PG jest NIEPOWTARZALNY. Jeżeli danej/danemu PO, TPO, APO, TAPO lub PG cofnięto uznanie, nie należy już nigdy stosować odnośnego kodu.

Wartości pieniężne

Wszystkie wartości pieniężne należy podać w euro, z wyjątkiem tych państw członkowskich, które stosują walutę krajową. Rubryka "WALUTA KRAJOWA" znajduje się na GÓRZE tabeli.

Waluta

W tej rubryce należy podać kod stosowanej waluty krajowej.

KOD
EuroEUR
Funt szterlingGBP

Punkt kontaktowy

Państwo członkowskie:Rok:
Region:
OrganizacjaNazwa
Adres pocztowy
Osoba odpowiedzialna za kontakty (1)Nazwisko
Imię
Stanowisko
E-mail
Telefon służbowy
Faks służbowy
Osoba odpowiedzialna za Nazwisko
kontakty (2)Imię
Stanowisko
E-mail
Telefon służbowy
Faks służbowy

Sprawozdanie roczne - Część A

Państwo członkowskie:Rok:
Region:

SEKCJA  1

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Tabela 1.1. Zmiany w prawodawstwie krajowym przyjętym w celu wdrożenia tytułu I rozdział II sekcja 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (w odniesieniu do sektora owoców i warzyw)
Prawodawstwo krajowe
TytułPublikacja w Dz.U. państwa członkowskiegoLink

Tabela 1.2. Zmiany dotyczące strategii krajowej na rzecz zrównoważonych programów operacyjnych, mające zastosowanie do programów operacyjnych

Strategia krajowa
Zmiany dotyczące strategii krajowej (1)Link
______________

(1) Krótki opis zmian wprowadzonych w strategii krajowej w ciągu roku sprawozdawczego.

Sprawozdanie roczne - Część A

Państwo członkowskie:Rok:
Region:

SEKCJA  2

INFORMACJE DOTYCZĄCE PO, TPO, APO, TAPO ORAZ PG

Tabela 2.1. Organizacje producentów
Łączna liczba uznanych PO
Łączna liczba zawieszonych PO
Łączna liczba PO, którym cofnięto uznanie
Łączna liczba PO, które połączono z inną/innym PO/APO/TPO/TAPO lub większą ich Łączna liczba odnośnych PO
liczbąŁączna liczba nowych PO/APO/TPO/TAPO
Nowe numery ID
Liczba członków POOgółem
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Liczba producentów owoców i/lub warzyw
Łączna liczba PO, które realizują program operacyjny- uznane PO
- zawieszone PO
- PO objęte połączeniem
Część produktów przeznaczona na rynek produktów świeżychWartość
Wielkość (w tonach)
Część produktów przeznaczona do przetworzeniaWartość
Wielkość (w tonach)
Łączny obszar produkcji owoców i warzyw (w ha) (*)
(*) z wyjątkiem grzybów

Tabela 2.2. Międzynarodowe organizacje producentów 26

Łączna liczba uznanych TPO
- Liczba członków PO
- wykaz MS, w których członkowie PO mają siedzibę
Łączna liczba zawieszonych TPO
- Liczba członków PO
- wykaz MS, w których członkowie PO mają siedzibę
Łączna liczba TPO, którym cofnięto uznanie
- Liczba członków PO
- wykaz MS, w których członkowie PO mają siedzibę
Łączna liczba TPO, które połączono z inną/innym TPO/TAPO lub większą ich Łączna liczba odnośnych TPO
liczbąŁączna liczba nowych TPO/TAPO
Nowe numery ID
Liczba członków TPOOgółem
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Liczba producentów owoców i/lub warzyw
Łączna liczba TPO, które realizują program operacyjny- uznane TPOz całym OP
z częściowym OP
- zawieszone TPOz całym OP
z częściowym OP
- TPO objęte połączeniemz całym OP
z częściowym OP
Część produktów przeznaczona na rynek produktów świeżychWartość
Wielkość (w tonach)
Część produktów przeznaczona do przetworzeniaWartość
Wielkość (w tonach)
Łączny obszar produkcji owoców i warzyw (w ha) (*)
(*) z wyjątkiem grzybów

Tabela 2.3. Zrzeszenia organizacji producentów 27

Łączna liczba uznanych APO
- Liczba członków PO
Łączna liczba zawieszonych APO
- Liczba członków PO
Łączna liczba APO, którym cofnięto uznanie
- Liczba członków PO
Łączna liczba APO, które połączono z innym TPO/TAPO lub większą ich liczbąŁączna liczba odnośnych APO
Łączna liczba nowych APO/TAPO
Nowe numery ID
Liczba członków APOOgółem
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Liczba producentów owoców i/lub warzyw
Łączna liczba APO, które realizują program operacyjny- uznane APOz całym OP
z częściowym OP
- zawieszone APOz całym OP
z częściowym OP
- APO objęte połączeniemz całym OP
z częściowym OP
Część produktów przeznaczona na rynek produktów świeżychWartość
Wielkość (w tonach)
Część produktów przeznaczona do przetworzeniaWartość
Wielkość (w tonach)
Łączny obszar produkcji owoców i warzyw (w ha) (*)
(*) z wyjątkiem grzybów

Tabela 2.4. Międzynarodowe zrzeszenia organizacji producent ów 28

Łączna liczba uznanych TAPO
- Liczba członków PO/TPO/APO
- Wykaz MS, w których członkowie PO/TPO/APO mają siedzibę
Łączna liczba zawieszonych TAPO
- Liczba członków PO/TPO/APO
- Wykaz MS, w których członkowie PO/TPO/APO mają siedzibę
Łączna liczba TAPO, którym cofnięto uznanie
- Liczba członków PO/TPO/APO
- Wykaz MS, w których członkowie PO/TPO/APO mają siedzibę
Łączna liczba TAPO, które połączono z innym TAPO lub większą ich liczbąŁączna liczba odnośnych TAPO
Łączna liczba nowych TAPO
Nowe numery ID
Liczba członków TAPOOgółem
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Liczba producentów owoców i/lub warzyw
Łączna liczba TAPO, które realizują program operacyjny- uznane TAPOz całym OP
z częściowym OP
- zawieszone TAPOz całym OP
z częściowym OP
- TAPO objęte połączeniemz całym OP
z częściowym OP
Część produktów przeznaczona na rynek produktów świeżychWartość
Wielkość (w tonach)
Część produktów przeznaczona do przetworzeniaWartość
Wielkość (w tonach)
Łączny obszar produkcji owoców i warzyw (w ha) (*)
(*) z wyjątkiem grzybów

Tabela 2.5. Grupy producentów

Łączna liczba uznanych PG
Łączna liczba zawieszonych PG
Łączna liczba PG, którym cofnięto uznanie
Łączna liczba PG, które stały się PO
Łączna liczba PG, które połączono z inną PG lub większą ich liczbąŁączna liczba odnośnych PG
Łączna liczba nowych PG
Nowe numery ID
Liczba członków PGOgółem
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Liczba producentów owoców i/lub warzyw
Część produktów przeznaczona na rynek produktów świeżychWartość
Wielkość (w tonach)
Część produktów przeznaczona do przetworzeniaWartość
Wielkość (w tonach)
Łączny obszar produkcji owoców i warzyw (w ha) (*)
(*) z wyjątkiem grzybów

Sprawozdanie roczne - Część A

Państwo członkowskie:Rok:
Region:

SEKCJA  3

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYDATKÓW

Tabela 3.1. Wydatki związane z PO, TPO, APO i TAPO
Wszystkie POWszystkie TPOWszystkie APOWszystkie TAPO
Fundusz operacyjnyZatwierdzone ogółem
- Kwota wkładu finansowego organizacji i/lub członków organizacji
- Kwota unijnej pomocy finansowej
Zamknięty fundusz operacyjnyWydatki ogółem
- Kwota wkładu finansowego członków organizacji
- Kwota unijnej pomocy finansowej
Krajowa pomoc finansowaKwota faktycznie wypłaconej krajowej pomocy finansowej
Szacunkowa kwota faktycznie wypłaconej krajowej pomocy finansowej do zwrotu przez UE
Wykaz regionów objętych pomocą zgodnie z art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013
Wartość produkcji sprzedanej (obliczona zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 2017/891)

(Dane w EUR lub walucie krajowej)

Tabela 3.2. Faktyczne wydatki ogółem z programów operacyjnych na PO, TPO, APO oraz TAPO

Działania/środki (art. 2 lit. f) oraz g) rozporządzenia (UE) 2017/891)Cele Art. 33 ust. 1 i 3 oraz art. 152 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013Faktyczne wydatki ogółem (w EUR lub walucie krajowej)
Wszystkie POWszystkie TPOWszystkie APOWszystkie TAPO
InwestycjePlanowanie produkcji
Poprawa jakości produktów
Podwyższenie wartości handlowej produktów
Środki ochrony środowiska
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Badania
Badania i produkcja eksperymentalnaPlanowanie produkcji
Poprawa jakości produktów
Podwyższenie wartości handlowej produktów
Środki ochrony środowiska
Systemy jakości (unijne i krajowe) oraz środki związane z poprawą jakościPoprawa jakości produktów
Promocja i komunikacjaPodwyższenie wartości handlowej produktów
Promocja produktów
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Szkolenia i wymiana najlepszych praktykPlanowanie produkcji
Poprawa jakości produktów
Podwyższenie wartości handlowej produktów
Środki ochrony środowiska
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Usługi doradcze i pomoc technicznaPlanowanie produkcji
Poprawa jakości produktów
Podwyższenie wartości handlowej produktów
Środki ochrony środowiska
Produkcja ekologicznaŚrodki ochrony środowiska
Integrowana produkcja
Poprawa wykorzystania zasobów wodnych lub zarządzania tymi zasobami, w tym oszczędność i odprowadzanie wody
Działania służące utrzymaniu dobrego stanu gleby
Działania służące tworzeniu lub utrzymywaniu siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej lub utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona cech historycznych
Działania sprzyjające oszczędności energii (z wyłączeniem transportu)
Działania związane ze zmniejszeniem wytwarzania odpadów oraz z poprawą gospodarki odpadami
Transport
Marketing
Ustanowienie funduszy wspólnego inwestowaniaZapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Uzupełnianie funduszy wspólnego inwestowania
Ponowne nasadzanie sadów
Wycofanie z rynku
- Bezpłatna dystrybucja
- Inne
Zielone zbiory
Niezbieranie plonów
Ubezpieczenie zbiorów
Coaching
Koszty administracyjnePlanowanie produkcji
Poprawa jakości produktów
Podwyższenie wartości handlowej produktów
Środki ochrony środowiska
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Badania
InnePlanowanie produkcji
Poprawa jakości produktów
Podwyższenie wartości handlowej produktów
Środki ochrony środowiska
Uwaga: w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 przewidziano następujące cele:

- Planowanie produkcji art. 33 ust. 1 lit. a) oraz art. 152 ust. 1 lit. c) ppkt (i), (ii) oraz (xi)

- Poprawa jakości produktów art. 33 ust. 1 lit. b) oraz art. 152 ust. 1 lit. c) ppkt (i), (iv) oraz (vi)

- Podwyższenie wartości handlowej produktów art. 33 ust. 1 lit. c) oraz art. 152 ust. 1 lit. c) ppkt (i), (ii), (iii), (iv), (ix) oraz (xi)

- Promocja produktów art. 33 ust. 1 lit. d) oraz art. 152 ust. 1 lit. c) ppkt (vi) oraz (ix)

- Środki ochrony środowiska art. 33 ust. 1 lit. e) oraz art. 152 ust. 1 lit. c) ppkt (iii), (iv), (v), (vii) oraz (viii)

- Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych art. 33 ust. 1 lit. f), art. 33 ust. 3 lit. a) oraz art. 152 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) oraz (xi)

- Badania art. 152 ust. 1 lit. c) ppkt (iv)

Tabela 3.3. Faktyczne wydatki ogółem na grupy producentów

Faktyczne wydatki ogółem na wszystkie PG (w EUR lub walucie krajowej)
Inwestycje dotyczące PGInwestycje wymagane do uzyskania uznania dla PG
- kwota unijnej pomocy finansowej
- kwota pomocy finansowej MS
- kwota składki członkowskiej PG

Tabela 3.4. Wycofanie

Wielkość roczna

ogółem

(w tonach)

Wydatki ogółem

(w EUR lub walucie

krajowej)

Kwota pomocy finansowej UEBezpłatna dystrybucja (w tonach)Kompostowanie (w tonach)Przemysł przetwórczy (w tonach)Inne przeznaczenie (w tonach)
Produkty z załącznika IV do rozporządzenia

(UE) 2017/891

Kalafiory
Pomidory
Jabłka
Winogrona
Morele
Nektaryny
Brzoskwinie
Gruszki
Bakłażany
Melony
Arbuzy
Pomarańcze
Mandarynki
Klementynki
Mandarynki satsuma
Cytryny
Pozostałe produkty
Ogółem

Sprawozdanie roczne - Część A

Państwo członkowskie:Rok:
Region:

SEKCJA  4

MONITOROWANIE PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

Wskaźniki dotyczące działań podejmowanych przez uznane organizacje producentów, zrzeszenia organizacji producentów, międzynarodowe organizacje i grupy producentów w ramach programu operacyjnego/planu dochodzenia do uznania niekoniecznie obejmują wszystkie czynniki, które mogą wywierać wpływ na wyniki, rezultaty i oddziaływanie danego programu operacyjnego/planu dochodzenia do uznania. W związku z tym informacje dostarczone przy pomocy wskaźników należy interpretować w świetle informacji na temat ilości i jakości związanych z innymi kluczowymi czynnikami przyczyniającymi się do powodzenia lub niepowodzenia w realizacji programu/planu.

Jeżeli przy obliczaniu wskaźników państwa członkowskie stosują próby, wraz ze sprawozdaniem rocznym muszą podać służbom Komisji liczebność próby, jej reprezentatywność i inne elementy składowe.

Tabela 4.1. Wskaźniki dotyczące PO, TPO, APO i TAPO

Działania/środki

(art. 2 lit. f) oraz g) rozporządzenia

(UE) 2017/891)

Cele

Art. 33 ust. 1 i 3 oraz art. 152 ust. 1

lit. c) rozporządzenia (UE)

nr 1308/2013

WskaźnikiWszystkie POWszystkie TPOWszystkie APOWszystkie TAPO
Inwestycje 29 Planowanie produkcjiLiczba gospodarstw
Wartość ogółem
Poprawa jakości produktówLiczba gospodarstw
Wartość ogółem
Podwyższenie wartości handlowej produktówLiczba gospodarstw
Wartość ogółem
Łączna wartość produkcji sprzedanej/Łączna wielkość produkcji sprzedanej (w EUR lub walucie krajowej/kg)
Środki ochrony środowiskaLiczba gospodarstw
Wartość ogółem
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowychLiczba gospodarstw
Wartość ogółem
BadaniaLiczba gospodarstw
Wartość ogółem
Badania i produkcja eksperymentalnaPlanowanie produkcjiWartość ogółem
Liczba gospodarstw
Poprawa jakości produktówWartość ogółem
Liczba gospodarstw
Podwyższenie wartości handlowej produktówWartość ogółem
Liczba gospodarstw
Środki ochrony środowiskaLiczba gospodarstw
Wartość ogółem
Systemy jakości (unijne i krajowe) 30  oraz środki związane z poprawą jakościPoprawa jakości produktówObszar ChNP/ChOG/GTS 31  (w ha)
Liczba gospodarstw
Wielkość (w tonach)
Promocja i komunikacja 32 Podwyższenie wartości handlowej produktówLiczba gospodarstw
Liczba kampanii promocyjnych
Promocja produktówLiczba gospodarstw
Liczba kampanii promocyjnych
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowychLiczba gospodarstw
Liczba kampanii promocyjnych
Szkolenia i wymiana najlepszych praktykPlanowanie produkcjiLiczba gospodarstw
Liczba działań
Poprawa jakości produktówLiczba gospodarstw
Liczba działań
Podwyższenie wartości handlowej produktówLiczba gospodarstw
Liczba działań
Środki ochrony środowiskaLiczba gospodarstw
Liczba działań
Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowychLiczba gospodarstw
Liczba działań
Usługi doradcze i pomoc technicznaPlanowanie produkcjiLiczba gospodarstw
Liczba działań
Poprawa jakości produktówLiczba gospodarstw
Liczba działań
Podwyższenie wartości handlowej produktówLiczba gospodarstw
Liczba działań
Środki ochrony środowiskaLiczba gospodarstw
Liczba działań
Produkcja ekologicznaŚrodki ochrony środowiskaObszar ekologicznej produkcji owoców lub warzyw (w ha)
Liczba gospodarstw
Integrowana produkcjaObszar integrowanej produkcji owoców i/lub warzyw (w ha)
Liczba gospodarstw
Poprawa wykorzystania zasobów wodnych lub zarządzania tymi zasobami, w tym oszczędność i odprowadzanie wodyObszar produkcji owoców i warzyw, na którym zmniejszono wykorzystanie wody (w ha)
Liczba gospodarstw
Różnica w objętości (w m3) (n - 1/n)
Działania służące utrzymaniu dobrego stanu glebyObszar produkcji owoców i warzyw zagrożony erozją gleby, na którym stosowane są środki służące zapobieganiu erozji (w ha) 33
Liczba gospodarstw
Różnica w stosowaniu nawozów na hektar (w tonach/ha) (n - 1/n)
Działania służące tworzeniu lub utrzymywaniu siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej lub utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona cech historycznychObszar, na którym realizowane są działania przyczyniające się do ochrony siedlisk i różnorodności biologicznej (w ha)
Liczba gospodarstw
Działania sprzyjające oszczędności energii (z wyłączeniem transportu)Obszar produkcji owoców i warzyw, na którym zmniejszono wykorzystanie energii (w ha)
Liczba gospodarstw
Różnica w zużyciu energii

(n - 1/n)

Paliwa stałe(w tonach/wielkość produkcji sprzedanej)
Paliwa płynne(w l/wielkość produkcji sprzedanej)
Gaz(w m3/wielkość produkcji sprzedanej)
Energia elektryczna(w kWh/wielkość produkcji sprzedanej)
Działania związane ze zmniejszeniem wytwarzania odpadów oraz z poprawą gospodarki odpadamiLiczba gospodarstw
Różnica w pojemności odpadów (w m3/wielkość produkcji sprzedanej)

(n - 1/n)

Różnica w pojemności opakowań (w m3/wielkość produkcji sprzedanej)

(n - 1./n)

TransportRóżnica w zużyciu energii (n - 1./n):
Paliwa płynne(w l/wielkość produkcji sprzedanej)
Gaz(w m3/wielkość produkcji sprzedanej)
Energia elektryczna(w kWh/wielkość produkcji sprzedanej)
MarketingLiczba gospodarstw
Liczba działań
Ustanowienie funduszy wspólnego inwestowania 34 Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowychLiczba gospodarstw
Uzupełnianie funduszy wspólnego inwestowania 35 Liczba gospodarstw
Ponowne nasadzanie sadówOdnośne obszary (w ha)
Wycofanie z rynku 36 Liczba podjętych działań
Zielone zbiory 37 Liczba podjętych działań
Odnośny obszar (w ha)
Niezbieranie plonów 38 Liczba podjętych działań
Odnośny obszar (w ha)
Ubezpieczenie zbiorówLiczba gospodarstw
CoachingLiczba podjętych działań
InnePlanowanie produkcjiLiczba gospodarstw
Poprawa jakości produktówLiczba gospodarstw
Podwyższenie wartości handlowej produktówLiczba gospodarstw
Środki ochrony środowiskaLiczba gospodarstw

Tabela 4.2. Wskaźniki dotyczące grup producentów

WskaźnikLiczba
Inwestycje dotyczące PGInwestycje wymagane do uzyskania uznania dla PGLiczba członków PG
Liczba PG, które uznano za PO"

ZAŁĄCZNIK  III

Wymagania minimalne dla produktów wycofanych, o których mowa w art. 15 ust. 2

1. Produkty są:
- w całe,
- zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia,
- czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych,
- praktycznie wolne od szkodników oraz od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki,
- wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego,
- wolne od obcych zapachów lub smaków.
2. Produkty muszą być dostatecznie rozwinięte i dojrzałe, zgodnie z rodzajem.
3. Produkty muszą być charakterystyczne dla danej odmiany lub typu handlowego.

ZAŁĄCZNIK  IV

Koszty transportu w ramach bezpłatnej dystrybucji, o których mowa w art. 16 ust. 1

Odległość między miejscem wycofania a miejscem dostawyKoszty transportu (EUR/tona) (1)
Nie większa niż 25 km18,20
Większa niż 25 km, ale nie większa niż 200 km41,40
Większa niż 200 km, ale nie większa niż 350 km54,30
Większa niż 350 km, ale nie większa niż 500 km72,60
Większa niż 500 km, ale nie większa niż 750 km95,30
Większa niż 750 km108,30
(1) Dodatek do transportu chłodniczego: 8,50 EUR/tona.

ZAŁĄCZNIK  V

Koszty sortowania i pakowania, o których mowa w art. 17 ust. 1

ProduktKoszty sortowania i pakowania (EUR/tona)
Jabłka187,70
Gruszki159,60
Pomarańcze240,80
Klementynki296,60
Brzoskwinie175,10
Nektaryny205,80
Arbuzy167,00
Kalafiory169,10
Pozostałe produkty201,10

ZAŁĄCZNIK  VI

Adnotacja umieszczana na opakowaniach produktów, o której mowa w art. 17 ust. 2

- Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент за изпълнение (ЕC) 2017/...)
- Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento de ejecución (UE) 2017/... ]
- Produkt určený k bezplatné distribuci [prováděcí nařízení (EU) 2017/... ]
- Produkt til gratis uddeling (gennemførelsesforordning (EU) 2017/...)
- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Durchführungsverordnung (EU) 2017/...)
- Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [rakendusmäärus (EL) 2017/... ]
- Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/... ]
- Product for free distribution (Implementing Regulation (EU) 2017/...)
- Produit destiné à la distribution gratuite [règlement d'exécution (UE) 2017/... ]
- Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) 2017/...)
- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento di esecuzione (UE) 2017/... ]
- Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Īstenošanas regula (ES) 2017/... ]
- Nemokamai platinamas produktas [Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/... ]
- Ingyenes szétosztásra szánt termék ((EU) 2017/... végrehajtási rendelet)
- Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament ta' implimentazzjoni (UE) 2017/... ]
- Voor gratis uitreiking bestemd product (Uitvoeringsverordening (EU) 2017/...)
- Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/...]
- Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento de execução (UE) 2017/... ]
- Produs destinat distribuirii gratuite [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/... ]
- Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/... ]
- Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Izvedbena uredba (EU) 2017/... ]
- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/...)
- Produkt för gratisutdelning (genomförandeförordning (EU) 2017/...)

ZAŁĄCZNIK  VII

Produkty i okresy stosowania dodatkowych należności przywozowych, o których mowa w art. 39

Bez uszczerbku dla zasad interpretacji Nomenklatury scalonej przedstawione opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny. Do celów niniejszego załącznika zakres dodatkowych należności określony jest przez zakres kodów CN obowiązujących w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.
Nr porządkowyKod CNOpis produktuOkres obowiązywania
78.00150702 00 00Pomidory1 października-31 maja
78.00201 czerwca-30 września
78.00650707 00 05Ogórki1 maja-31 października
78.00751 listopada-30 kwietnia
78.00850709 91 00Karczochy1 listopada-30 czerwca
78.01000709 93 10Cukinie1 stycznia-31 grudnia
78.01100805 10 20Pomarańcze1 grudnia-31 maja
78.01200805 20 10Klementynki1 listopada-koniec lutego
78.01300805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsuma); wilkingi i podobne mieszańce cytrusowe1 listopada-koniec lutego
78.01550805 50 10Cytryny1 czerwca-31 grudnia
78.01601 stycznia-31 maja
78.01700806 10 10Winogrona stołowe16 lipca-16 listopada
78.01750808 10 80Jabłka1 stycznia-31 sierpnia
78.01801 września-31 grudnia
78.02200808 30 90Gruszki1 stycznia-30 kwietnia
78.02351 lipca-31 grudnia
78.02500809 10 00Morele1 czerwca-31 lipca
78.02650809 29 00Czereśnie16 maja-15 sierpnia
78.02700809 30Brzoskwinie, włączając nektaryny16 czerwca-30 września
78.02800809 40 05Śliwki16 czerwca-30 września
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U. L 157 z 15.6.2011, s. 1).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/891 z dnia 13 marca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do kar, które mają być stosowane w tych sektorach, a także zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 (zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
7 Art. 4 ust. 1 lit. a zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).
9 Art. 8a dodany przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
10 Art. 9 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
11 Art. 9 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
12 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U L 255 z 28.8.2014, s. 18).
13 Art. 14 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
14 Rozdział III uchylony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
15 Art. 18 uchylony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
16 Art. 19 uchylony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
17 Art. 20 uchylony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
18 Art. 21 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
19 Art. 33 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
20 Art. 33 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
21 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
23 Art. 39 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
24 Załącznik I zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
25 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 9 rozporządzenia nr 2018/1146 z dnia 7 czerwca 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.208.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
26 Tabela dotyczy państw członkowskich, w których TPO mają siedzibę Łączny obszar oznacza obszary uprawiane przez członków TPO, czyli: PO, plantatorów należących do PO będących członkami TPO oraz plantatorów będących członkami TPO
27 Tabela dotyczy państw członkowskich, w których APO mają siedzibę Łączny obszar oznacza obszary uprawiane przez członków APO, czyli: PO i plantatorów należących do PO będących członkami APO
28 Tabela dotyczy państw członkowskich, w których TAPO mają siedzibę Łączny obszar oznacza obszary uprawiane przez członków TAPO, czyli: PO i plantatorów należących do PO będących członkami TAPO
29 W tym inwestycje nieprodukcyjne związane z realizacjązobowiązańpodjętych na podstawie programu operacyjnego.
30 Chodzi o zbiór szczegółowych zobowiązańdotyczących metodprodukcji a), których przestrzeganie podlega weryfikacji przez niezależny organ kontrolny, oraz b), których wynikiem jest produkt końcowy, którego jakość(i) w sposób znaczący przewyższa handlowąjakośćproduktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia roślin i ochrony środowiska naturalnego oraz (ii) odpowiada bieżącym lub przewidywanym możliwościom rynkowym. Proponowane główne rodzaje "systemów jakości" obejmują: a) certyfikowanąprodukcjęekologiczną; b) chronione oznaczenia geograficzne i chronione nazwy pochodzenia, c) certyfikowanąintegrowanąprodukcję, d) prywatne certyfikowane systemy jakości produktu.
31 chronione nazwy pochodzenia/chronione oznaczenia geograficzne/gwarantowana tradycyjna specjalność
32 Każdy dzieńkampanii promocyjnej/komunikacyjnej liczy sięjako jedno działanie.
33 "Zagrożony erozjągleby" oznacza każdy obszar działki o nachyleniu przekraczającym 10 %, bez względu na to, czy w odniesieniu do niego zostały podjęte działania zapobiegające erozji (np. przykrywanie gleby, płodozmianitp.). Jeśli dostępne sąodpowiednie informacje, państwo członkowskie może w zamian stosowaćnastępującądefinicję: "zagrożony erozjągleby" oznacza każdy obszar działki, na którym przewidywana utrata gleby jest szybsza niżtempo naturalnego procesu glebotwórczego, bez względu na to, czy w odniesieniu do niego zostały podjęte działania zapobiegające erozji (np. przykrywanie gleby, płodozmian itp.).
34 Działania dotyczące ustanawiania/uzupełniania różnych funduszy wspólnego inwestowania licząsięjako odrębne działania.
35 Wycofanie z rynku tego samego produktu w różnych okresach roku i wycofanie z rynku różnych produktów licząsięjako odrębne działania. Każda operacja wycofania danego produktu z rynku liczy sięjako jedno działanie.
36 Wycofanie z rynku tego samego produktu w różnych okresach roku i wycofanie z rynku różnych produktów licząsięjako odrębne działania. Każda operacja wycofania danego produktu z rynku liczy sięjako jedno działanie.
37 Zielone zbiory i niezbieranie różnych produktów licząsięjako odrębne działania. Zielone zbiory i niezbieranie tego samego produktu licząsięjako jedno działanie, niezależnie od tego, ile dni trwa, ile gospodarstw uczestniczy w tym działaniu i ile działek lub hektarów zostało nimi objętych.
38 Zielone zbiory iniezbieranie różnych produktów licząsięjako odrębne działania. Zielone zbiory i niezbieranie tego samego produktu licząsięjako jedno działanie, niezależnie od tego, ile dni trwa, ile gospodarstw uczestniczy w tym działaniu i ile działek lub hektarów zostało nimi objętych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.