Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.317.56

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR 1/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE-CTC
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie zaproszenia Zjednoczonego Królestwa do przystąpienia do konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym [2018/1989]

KOMISJA MIESZANA,

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym 1 , w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 11 ust. 3 Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (zwana dalej "konwencją") Komisja Mieszana ustanowiona tą konwencją ma przyjąć, w drodze decyzji, zaproszenia wystosowywane do krajów trzecich w celu ich przystąpienia do tej konwencji.

(2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ("Zjednoczone Królestwo") wyraziło wolę przystąpienia do konwencji jako odrębna umawiająca się strona od dnia, w którym konwencja przestanie być stosowana wobec Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

(3) Wymiana towarowa ze Zjednoczonym Królestwem zostałaby ułatwiona przez uproszczenie formalności związanych z handlem między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, Republiką Islandii, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Republiką Serbii, Konfederacją Szwajcarską i Republiką Turcji.

(4) W celu wprowadzenia takiego ułatwienia należy zaprosić Zjednoczone Królestwo do przystąpienia do konwencji.

(5) Przystąpienie Zjednoczonego Królestwa do konwencji powinno być skuteczne dopiero od dnia, w którym państwo to przestanie być objęte konwencją jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, albo - jeżeli Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo uzgodnią przejściowe uregulowania, na mocy których konwencje byłyby stosowane wobec Zjednoczonego Królestwa i w tym państwie - od dnia, w którym te uregulowania przejściowe przestaną obowiązywać,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zjednoczone Królestwo zaprasza się do przystąpienia do konwencji zgodnie z art. 11a konwencji od dnia, w którym państwo to przestanie być państwem członkowskim Unii Europejskiej, albo od dnia, w którym przestaną obowiązywać ewentualne uregulowania przejściowe między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem, na mocy których konwencja byłaby stosowana wobec Zjednoczonego Królestwa i w tym państwie.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji Mieszanej
Philip KERMODE
Przewodniczący
1 Dz.U. L 134 z 22.5.1987, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.