Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.62.31

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 marca 2011 r.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008

(2011/150/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 9 marca 2011 r.)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

– uwzględniając księgi Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008, zgodnie z informacjami zawartymi w końcowych sprawozdaniach finansowych kolegium za 2009 r. z dnia 5 lipca 2010 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008, wraz z odpowiedziami Kolegium(1),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 16 lutego 2010 r. (5827/2010 - C7-0061/2010),

– uwzględniając decyzję z dnia 5 maja 2010 r.(2) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2008, jak również odpowiedzi dyrektora Europejskiego Kolegium Policyjnego,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 7 października 2010 r.(3) w sprawie odmowy udzielenia dyrektorowi Europejskiego Kolegium Policyjnego absolutorium za rok budżetowy 2008,

– uwzględniając art. 276 Traktatu WE oraz art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(4), w szczególności jego art. 185,

– uwzględniając decyzję Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiającą Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)(5), w szczególności jej art. 16,

– uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(6), w szczególności jego art. 94,

– uwzględniając art. 77 Regulaminu oraz załącznik VI do Regulaminu, w szczególności art. 5 ust. 2 lit. b) akapit pierwszy tego załącznika,

1. zamyka księgi Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2008;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Kolegium Policyjnego, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Jerzy BUZEKKlaus WELLE
PrzewodniczącySekretarz Generalny

______

(1) Dz.U C 304 z 15.12.2009, s. 124.

(2) Dz.U. L 252 z 25.9.2010, s. 232.

(3) Dz.U. L 320 z 7.12.2010, s. 11.

(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(5) Dz.U. L 256 z 1.10.2005, s. 63.

(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.