Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.44.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/266
z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu szkła solarnego pochodzącego z Malezji

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , a w szczególności jego art. 9 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1) W dniu 23 maja 2018 r. Komisja Europejska ("Komisja") wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu szkła solarnego pochodzącego z Malezji, publikując zawiadomienie o wszczęciu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 .

(2) Dochodzenie wszczęto w następstwie skargi złożonej przez EU ProSun Glass ("skarżący") w imieniu dwóch producentów unijnych reprezentujących ponad 25 % całkowitej unijnej produkcji szkła solarnego. W skardze przedstawiono dowody na wystąpienie dumpingu i wynikającej z niego istotnej szkody, które zostały uznane za wystarczające, aby uzasadnić wszczęcie dochodzenia.

(3) W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała skarżącego, innych znanych producentów unijnych, znanego producenta eksportującego oraz władze Malezji, znanych importerów, dostawców i użytkowników, przedsiębiorstwa handlowe, a także stowarzyszenia, o których wiadomo, że są zainteresowane, o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(4) Wszystkie zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swoich opinii na temat wszczęcia dochodzenia oraz złożenia wniosku o przesłuchanie przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

2. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(5) Pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. skarżący powiadomił Komisję o zamiarze wycofania swojej skargi.

(6) Na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036 w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii.

(7) Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że dalsze prowadzenie sprawy byłoby w interesie Unii. W związku z tym Komisja uznała, że dochodzenie w sprawie przywozu do Unii szkła solarnego pochodzącego z Malezji powinno zostać zakończone. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Dziesięciu użytkowników szkła solarnego zgłosiło się, by poprzeć zakończenie postępowania. Nie otrzymano żadnych innych uwag.

(8) Komisja stwierdziła zatem, iż postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii szkła solarnego pochodzącego z Malezji powinno zostać zakończone bez wprowadzania środków.

(9) Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1036,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu szkła solarnego objętego kodami TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, pochodzącego z Malezji, zostaje niniejszym zakończone.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu szkła solarnego pochodzącego z Malezji (Dz.U. C 174 z 23.5.2018, s. 8).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.