Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.332.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 4 listopada 1992 r.
ustanawiająca wzór świadectwa określony w art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 91/496/EWG

(92/527/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 18 listopada 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG(1), zmienioną decyzją 92/438/EWG(2), w szczególności jej art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

urzędowy lekarz weterynarii posterunku kontroli granicznej po zakończeniu kontroli weterynaryjnej musi wydać świadectwo potwierdzające, że badania te przeprowadzono we właściwy sposób;

świadectwo musi podawać rodzaj próbek, jakie zostały pobrane, oraz wyniki wszelkich testów laboratoryjnych lub datę, kiedy można spodziewać się tych wyników;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Świadectwo przewidziane w art. 7 ust. 1 tiret drugie dyrektywy 91/496/EWG musi być sporządzone zgodnie ze wzorem ustanowionym w Załączniku. Świadectwo musi być sporządzone na jednej kartce papieru.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 listopada 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

(2) Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ŚWIADECTWO PRZEKROCZENIA GRANICY

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.