Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.152.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949
z dnia 5 czerwca 2019 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3981)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(Dz.U.UE L z dnia 11 czerwca 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 1 , w szczególności jego art. 52,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach EFRG i EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż 24 miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Kwoty wyłączone z finansowania unijnego na podstawie niniejszej decyzji powinny również uwzględniać wszelkie zmniejszenia i zawieszenia zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 z uwagi na fakt, że takie zmniejszenia lub zawieszenia mają charakter tymczasowy, bez uszczerbku dla decyzji podjętych na podstawie art. 51 lub 52 tego rozporządzenia.

(7) Jeśli chodzi o przypadki objęte niniejszą decyzją, Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym 2  szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii.

(8) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach będących w toku w dniu 1 kwietnia 2019 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Kwoty określone w załączniku, odnoszące się do wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze państw członkowskich, zadeklarowane z tytułu EFRG lub EFRROW, wyłącza się z finansowania unijnego.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Węgier, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Decyzja: 60

Pozycja w budżecie: 050452
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
GRRozwój obszarów wiejskich, EFOGR (2000-2006) - poprawa konkurencyjności2011Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie C-670/17PJEDNORAZOWAEUR72 105 592,410,0072 105 592,41
Ogółem GR:EUR72 105 592,410,0072 105 592,41
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR72 105 592,410,0072 105 592,41

Pozycja w budżecie: 05070107

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
FRPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-156/15ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR9 630 390,110,009 630 390,11
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. 73/20092012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-156/15ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR1 576 620,230,001 576 620,23
Inna pomoc bezpośrednia2012Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-156/15ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR968 446,88- 0,01968 446,89
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2013Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-156/15ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR9 594 884,580,009 594 884,58
Inna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozp. 73/20092013Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-156/15ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR1 651 565,640,001 651 565,64
Inna pomoc bezpośrednia2013Zwrot w następstwie orzeczenia w sprawie T-156/15ZRYCZAŁTOWANA100,00 %EUR930 600,780,00930 600,78
Ogółem FR:EUR24 352 508,22- 0,0124 352 508,23
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR24 352 508,22- 0,0124 352 508,23

Pozycja w budżecie: 6701

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ATCertyfikacja2017CEB/2018/001/AT Błędy w populacji EFRGJEDNORAZOWAEUR- 244 593,89- 124,07- 244 469,82
Ogółem AT:EUR- 244 593,89- 124,07- 244 469,82
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
BEPomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych w odniesieniu do wnioskowanej pomocyJEDNORAZOWAEUR- 12 999,050,00- 12 999,05
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych w odniesieniu do wnioskowanej pomocyJEDNORAZOWAEUR- 27 973,790,00- 27 973,79
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Niedociągnięcia w zakresie prawidłowego obliczania pomocy, w tym zmniejszeń i kar administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 14 715,590,00- 14 715,59
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Niedociągnięcia w zakresie prawidłowego obliczania pomocy, w tym zmniejszeń i kar administracyjnychJEDNORAZOWAEUR- 12 418,850,00- 12 418,85
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Niedociągnięcia w przeprowadzaniu kontroli na miejscu o wystarczającej jakościJEDNORAZOWAEUR- 29 289,000,00- 29 289,00
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Niedociągnięcia w przeprowadzaniu kontroli krzyżowych w celu ustalenia kwalifikowalności zadeklarowanej działkiJEDNORAZOWAEUR- 2 191,260,00- 2 191,26
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018Niedociągnięcia w przeprowadzaniu kontroli na miejscu o wystarczającej jakościJEDNORAZOWAEUR- 37 795,750,00- 37 795,75
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Niedociągnięcia w przeprowadzaniu kontroli na miejscu o wystarczającej jakościJEDNORAZOWAEUR- 39 280,160,00- 39 280,16
Ogółem BE:EUR- 176 663,450,00- 176 663,45
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
BGDziałania promocyjne2013Konkurencyjna procedura wyboru organów wdrażającychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 9 095,980,00- 9 095,98
Działania promocyjne2014Konkurencyjna procedura wyboru organów wdrażającychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 59 411,710,00- 59 411,71
Działania promocyjne2015Konkurencyjna procedura wyboru organów wdrażającychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 40 564,980,00- 40 564,98
Działania promocyjne2016Konkurencyjna procedura wyboru organów wdrażającychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 33 543,970,00- 33 543,97
Działania promocyjne2017Konkurencyjna procedura wyboru organów wdrażającychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 51 618,390,00- 51 618,39
Działania promocyjne2018Konkurencyjna procedura wyboru organów wdrażającychZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 28 896,310,00- 28 896,31
Ogółem BG:EUR- 223 131,340,00- 223 131,34
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
DECertyfikacja2014Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 2 044,54- 623,96- 1 420,58
Certyfikacja2015Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 49 706,620,00- 49 706,62
Certyfikacja2016Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 7 164,69- 143,01- 7 021,68
Ogółem DE:EUR- 58 915,85- 766,97- 58 148,88
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ESRozliczenie rachunków - rozliczenie finansowe20171 błąd wykryty w badaniach bezpośrednichJEDNORAZOWAEUR- 54 828,840,00- 54 828,84
Rozliczenie rachunków - rozliczenie finansowe20172 błędy wykryte w badaniach bezpośrednichJEDNORAZOWAEUR- 45 558,720,00- 45 558,72
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Obliczanie zmniejszeń administracyjnych z tytułu opóźnień w składaniu wnioskówJEDNORAZOWAEUR- 204,400,00- 204,40
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Obliczanie zmniejszeń administracyjnych z tytułu opóźnień w składaniu wnioskówJEDNORAZOWAEUR- 370,280,00- 370,28
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018Obliczanie zmniejszeń administracyjnych z tytułu opóźnień w składaniu wnioskówJEDNORAZOWAEUR- 9,090,00- 9,09
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli mających wpływ na niektóre działania w ramach PO 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 321 760,210,00- 321 760,21
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli mających wpływ na niektóre działania w ramach PO 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 19 356,880,00- 19 356,88
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2015Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli mających wpływ na kilka rodzajów działań w ramach PO 2014ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 308 998,780,00- 308 998,78
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli mających wpływ na kilka rodzajów działań w ramach PO 2014ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 25 996,020,00- 25 996,02
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli mających wpływ na kilka rodzajów działań w ramach PO 2016ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 12 943,950,00- 12 943,95
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niedociągnięcia w dwóch kluczowych mechanizmach kontroli mających wpływ na kilka rodzajów działań w ramach PO 2016ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 368 280,610,00- 368 280,61
Inna pomoc bezpośrednia - POSEI (2014+)2017Znane błędy w populacji EFRGJEDNORAZOWAEUR- 14 613,060,00- 14 613,06
Rozliczenie rachunków - rozliczenie finansowe2016Najbardziej prawdopodobny poziom błęduJEDNORAZOWAEUR- 71 516,80- 0,23- 71 516,57
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES01 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 269 821,580,00- 269 821,58
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES03 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 98,450,00- 98,45
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES04 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 14 818,730,00- 14 818,73
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES07 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 1 368,840,00- 1 368,84
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES07 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 2 530,890,00- 2 530,89
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES08 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 1 579,720,00- 1 579,72
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES10 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 29 651,250,00- 29 651,25
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES13 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 10 261,270,00- 10 261,27
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES13 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 291 953,220,00- 291 953,22
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES14 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 430,010,00- 430,01
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES14 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 57 303,490,00- 57 303,49
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES16 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 10 206,610,00- 10 206,61
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES17 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 29 177,460,00- 29 177,46
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Niekwalifikowalne koszty za działania w zakresie ochrony środowiska ES17 - PO 2016JEDNORAZOWAEUR- 462 341,090,00- 462 341,09
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Jakość kontroli na miejscuJEDNORAZOWAEUR- 25 491,940,00- 25 491,94
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Jakość kontroli na miejscuJEDNORAZOWAEUR- 51 397,830,00- 51 397,83
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018Jakość kontroli na miejscuJEDNORAZOWAEUR- 3 062,370,00- 3 062,37
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES02JEDNORAZOWAEUR- 389 305,220,00- 389 305,22
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES03JEDNORAZOWAEUR- 93 315,180,00- 93 315,18
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES04JEDNORAZOWAEUR- 13 113,200,00- 13 113,20
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES06JEDNORAZOWAEUR- 1 340,580,00- 1 340,58
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES07JEDNORAZOWAEUR- 453 708,920,00- 453 708,92
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES08JEDNORAZOWAEUR- 123 869,400,00- 123 869,40
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES09JEDNORAZOWAEUR- 112 568,540,00- 112 568,54
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES10JEDNORAZOWAEUR- 259 027,070,00- 259 027,07
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES11JEDNORAZOWAEUR- 87 011,450,00- 87 011,45
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES12JEDNORAZOWAEUR- 8 781,250,00- 8 781,25
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES13JEDNORAZOWAEUR- 30 805,250,00- 30 805,25
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES14JEDNORAZOWAEUR- 8 098,760,00- 8 098,76
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES15JEDNORAZOWAEUR- 135 664,650,00- 135 664,65
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES16JEDNORAZOWAEUR- 43 253,370,00- 43 253,37
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES17JEDNORAZOWAEUR- 254 178,600,00- 254 178,60
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018System dla małych gospodarstw ES01JEDNORAZOWAEUR- 1 594 286,400,00- 1 594 286,40
Ogółem ES:EUR- 6 114 260,23- 0,23- 6 114 260,00
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
FRWino - inwestycje2014Niedociągnięcia w kontroli administracyjnej. Niestosowanie art. 19 rozp. 555/2008ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 26 203,460,00- 26 203,46
Wino - inwestycje2015Niedociągnięcia w kontroli administracyjnej. Niestosowanie art. 19 rozp. 555/2008ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 53 953,040,00- 53 953,04
Wino - inwestycje2016Niedociągnięcia w kontroli administracyjnej. Niestosowanie art. 19 rozp. 555/2008ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 110 333,61- 41 120,58- 69 213,03
Wino - inwestycje2017Niedociągnięcia w kontroli administracyjnej. Niestosowanie art. 19 rozp. 555/2008ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 234 535,040,00- 234 535,04
Zasada wzajemnej zgodności2015Płatności bezpośrednie - rok składania wniosków 2014 - Niedociągnięcia w zakresie kontroli SMR 4ZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 4 735 519,50- 652 058,51- 4 083 460,99
Zasada wzajemnej zgodności2016Płatności bezpośrednie - rok składania wniosków 2015 - Niedociągnięcia w zakresie kontroli SMR 4, cel GAEC nieosiągniętyZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 6 401 557,55- 12 509,90- 6 389 047,65
Zasada wzajemnej zgodności2017Płatności bezpośrednie - rok składania wniosków 2016 - Niedociągnięcia w zakresie kontroli SMR 4, cel GAEC nieosiągniętyZRYCZAŁTOWANA2,00 %EUR- 6 130 471,100,00- 6 130 471,10
Certyfikacja2015Znany błąd w zakresie kontroli należności - nieprawidłowości lub brak przedłożenia dokumentacjiJEDNORAZOWAEUR- 3 626,530,00- 3 626,53
Certyfikacja2015Błędy w zakresie kontroli zgodności należnościJEDNORAZOWAEUR- 299 346,320,00- 299 346,32
Mleko - Inne2016Wydatki niekwalifikowalne w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy zgodnie z rozporządzeniem 1853/2015 w odniesieniu do środka polegającego na subsydiowaniu kosztów pożyczek w sektorze hodowlanymSZACUNKOWE OBLICZENIE ODSETKA3,49 %EUR- 42 266,97- 22 568,21- 19 698,76
Tymczasowe i nadzwyczajne środki wsparcia2016Wydatki niekwalifikowalne w ramach tymczasowej nadzwyczajnej pomocy zgodnie z rozporządzeniem 1853/2015 w odniesieniu do środka polegającego na subsydiowaniu kosztów pożyczek w sektorze hodowlanymSZACUNKOWE OBLICZENIE ODSETKA3,49 %EUR- 33 608,98- 13 573,20- 20 035,78
Certyfikacja2016Znane błędy w populacji EFRG nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 7 737,000,00- 7 737,00
Certyfikacja2016Najbardziej prawdopodobny poziom błędu - EFRG - rok budżetowy 2016SZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 2 427 577,79- 1 268 772,69- 1 158 805,10
Certyfikacja2016Najbardziej prawdopodobny poziom błędu - populacja EFRG nieobjęta ZSZiKSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 8 808 247,56- 1 834 453,27- 6 973 794,29
Certyfikacja2016Opóźnienia w płatnościach i nieprawidłowościJEDNORAZOWAEUR- 4 827 821,580,00- 4 827 821,58
Ogółem FR:EUR- 34 142 806,03- 3 845 056,36- 30 297 749,67
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
GRCertyfikacja2016Błędy finansowe wykryte w badaniach zgodności i badaniach bezpośrednich populacji EFRG nieobjętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 378 466,15- 125 695,79- 252 770,36
Certyfikacja2016Znane błędy wykryte w populacji EFRG objętej ZSZiKJEDNORAZOWAEUR- 4 849,56- 285,01- 4 564,55
Certyfikacja2016Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRG nieobjętej ZSZiKSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 1 231 590,15- 164 655,21- 1 066 934,94
Certyfikacja2016Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRG objętej ZSZiK.

Błędy finansowe wykryte w badaniach bezpośrednich populacji EFRG objętej ZSZiK, które nie zostały zaakceptowane jako "znane błędy", ponieważ nie spełniają wszystkich warunków określonych w wytycznej nr 2.

SZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 9 191 375,64- 3 131 051,66- 6 060 323,98
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2016Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - środek 6 - rok składania wniosków 2015JEDNORAZOWAEUR- 1 106 829,36- 4 949,59- 1 101 879,77
Dobrowolne wsparcie związane z produkcją2017Dobrowolne wsparcie związane z produkcją - środek 6 - rok składania wniosków 2016JEDNORAZOWAEUR- 620 098,020,00- 620 098,02
Ogółem GR:EUR- 12 533 208,88- 3 426 637,26- 9 106 571,62
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
HUCertyfikacja2017Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującą w odniesieniu do EFRG w kontekście audytu certyfikacyjnego za rok budżetowy 2017JEDNORAZOWAEUR- 174 675,420,00- 174 675,42
Audyt finansowy - przekroczenie pułapu2017Przekroczenie pułapuJEDNORAZOWAEUR- 155 193,340,00- 155 193,34
Ogółem HU:EUR- 329 868,760,00- 329 868,76
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
Nieprawidłowości2016Zaniedbania w zarządzaniu zadłużeniem w przypadku niektórych nieprawidłowościJEDNORAZOWAHUF- 560 597 219,000,00- 560 597 219,00
Ogółem HU:HUF- 560 597 219,000,00- 560 597 219,00
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ITOwoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2015Program operacyjny 2015 - Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli "1.1 - Kontrole w celu ustalenia dostępu do pomocy, o którą wnioskowano" - Prawidłowość oszacowań i planu pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 221 515,410,00- 221 515,41
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2016Program operacyjny 2015 - Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli "1.1 - Kontrole w celu ustalenia dostępu do pomocy, o którą wnioskowano" - Prawidłowość oszacowań i planu pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 354 973,500,00- 354 973,50
Owoce i warzywa - programy operacyjne, w tym operacje wycofania2017Program operacyjny 2016 - Niedociągnięcia w kluczowym mechanizmie kontroli "1.1 - Kontrole w celu ustalenia dostępu do pomocy, o którą wnioskowano" - Prawidłowość oszacowań i planu pomocyZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 572 955,520,00- 572 955,52
Działania promocyjne2011Powszechne nieprawidłowości mające wpływ na konkurencyjne procedury wyboruZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 224 182,530,00- 224 182,53
Działania promocyjne2012Powszechne nieprawidłowości mające wpływ na konkurencyjne procedury wyboruZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 759 468,110,00- 759 468,11
Działania promocyjne2013Powszechne nieprawidłowości mające wpływ na konkurencyjne procedury wyboruZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 1 271 140,330,00- 1 271 140,33
Działania promocyjne2014Powszechne nieprawidłowości mające wpływ na konkurencyjne procedury wyboruZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 1 503 826,130,00- 1 503 826,13
Działania promocyjne2015Powszechne nieprawidłowości mające wpływ na konkurencyjne procedury wyboruZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 1 515 488,760,00- 1 515 488,76
Działania promocyjne2016Powszechne nieprawidłowości mające wpływ na konkurencyjne procedury wyboruZRYCZAŁTOWANA25,00 %EUR- 1 734 102,300,00- 1 734 102,30
Ogółem IT:EUR- 8 157 652,590,00- 8 157 652,59
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
PLCertyfikacja2017CEB/2018/073/PL - błędy w populacji EFRGJEDNORAZOWAEUR- 671 437,450,00- 671 437,45
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2016Skuteczność wskaźników ryzyka lub ich brak - rok składania wniosków 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 113 458,680,00- 2 113 458,68
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Skuteczność wskaźników ryzyka lub ich brak - rok składania wniosków 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 3 418,280,00- 3 418,28
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018Skuteczność wskaźników ryzyka lub ich brak - rok składania wniosków 2015ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 642,190,00- 642,19
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2017Skuteczność / brak skutecznych wskaźników ryzyka - rok składania wniosków 2016ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 145 081,960,00- 2 145 081,96
Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji2018Skuteczność / brak skutecznych wskaźników ryzyka - rok składania wniosków 2016ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 2 027,320,00- 2 027,32
Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową2017Skuteczność / brak skutecznych wskaźników ryzyka - dyscyplina finansowaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 62 762,450,00- 62 762,45
Zwrot pomocy bezpośredniej w związku z dyscypliną finansową2018Skuteczność / brak skutecznych wskaźników ryzyka - dyscyplina finansowaZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 61 383,500,00- 61 383,50
Ogółem PL:EUR- 5 060 211,830,00- 5 060 211,83
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
SKCertyfikacja2016CEB/2017/080/SK - Znany błąd w populacji EFRGJEDNORAZOWAEUR- 19 782,57- 0,65- 19 781,92
Ogółem SK:EUR- 19 782,57- 0,65- 19 781,92
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 67 061 095,42- 7 272 585,54- 59 788 509,88
HUF- 560 597 219,000,00- 560 597 219,00

Pozycja w budżecie: 6711

Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ATCertyfikacja2017CEB/2018/001/AT

Błędy w populacji EFRROW

JEDNORAZOWAEUR- 47,270,00- 47,27
Ogółem AT:EUR- 47,270,00- 47,27
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
BERozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2015M10: Kontrole kryteriów kwalifikowalności - rok składania wniosków 2015 - od 8.8.2015 r. do 31.12.2015 r.JEDNORAZOWAEUR- 22 522,680,00- 22 522,68
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2016M10: Kontrole kryteriów kwalifikowalności - rok składania wniosków 2015 - od 8.8.2015 r. do 31.12.2015 r.JEDNORAZOWAEUR- 6 053,910,00- 6 053,91
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2018M10: Kontrole kryteriów kwalifikowalności - rok składania wniosków 2017 - rok budżetowy 2018JEDNORAZOWAEUR- 200,250,00- 200,25
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2016M10: Kontrole kryteriów kwalifikowalności - lata składania wniosków 2015 i 2016 - lata budżetowe 2016 i 2017JEDNORAZOWAEUR- 2 445,120,00- 2 445,12
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2017M10: Kontrole kryteriów kwalifikowalności - lata składania wniosków 2015 i 2016 - lata budżetowe 2016 i 2017JEDNORAZOWAEUR- 862,560,00- 862,56
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2018M10-M11: Niewystarczająca jakość kontroli na miejscu - rok składania wniosków 2017 - rok budżetowy 2018ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 656 898,080,00- 656 898,08
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2016M10-M11: Niewystarczająca jakość kontroli na miejscu - lata składania wniosków 2015 i 2016 - lata budżetowe 2016 i 2017ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 501 261,87- 19 909,38- 481 352,49
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2017M10-M11: Niewystarczająca jakość kontroli na miejscu - lata składania wniosków 2015 i 2016 - lata budżetowe 2016 i 2017ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 591 934,600,00- 591 934,60
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2016M11: Kontrole kryteriów kwalifikowalności - lata składania wniosków 2015 i 2016 - lata budżetowe 2016 i 2017JEDNORAZOWAEUR- 19 091,540,00- 19 091,54
Rozwój obszarów wiejskich, środki EFRROW objęte ZSZiK2017M11: Kontrole kryteriów kwalifikowalności - lata składania wniosków 2015 i 2016 - lata budżetowe 2016 i 2017JEDNORAZOWAEUR- 1 981,000,00- 1 981,00
Ogółem BE:EUR- 1 803 251,61- 19 909,38- 1 783 342,23
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
BGCertyfikacja2015Decyzja w sprawie rozliczenia rachunków EFRROW związana z ostatnim rokiem realizacji programu (16.10.2014- 31.12.2015) w odniesieniu do okresu programowania 2007- 2013 - Agencja płatnicza BG01 - Państwowy Fundusz Rolnictwa - Korekta ekstrapolowanaSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 4 884 875,78- 105 195,63- 4 779 680,15
Certyfikacja2016Decyzja w sprawie rozliczenia rachunków EFRROW związana z ostatnim rokiem realizacji programu (16.10.2014- 31.12.2015) w odniesieniu do okresu programowania 2007- 2013 - Agencja płatnicza BG01 - Państwowy Fundusz Rolnictwa - Korekta ekstrapolowanaSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 8 519 759,960,00- 8 519 759,96
Ogółem BG:EUR- 13 404 635,74- 105 195,63- 13 299 440,11
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
CZRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2015M313: Niedociągnięcia w zakresie jednego kluczowego mechanizmu kontroli - RB 2015JEDNORAZOWAEUR- 158 095,580,00- 158 095,58
Ogółem CZ:EUR- 158 095,580,00- 158 095,58
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
DECertyfikacja2016Błędy finansowe wykryte przez jednostkę certyfikującąJEDNORAZOWAEUR- 48 037,60- 34 606,25- 13 431,35
Ogółem DE:EUR- 48 037,60- 34 606,25- 13 431,35
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
DKRozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli i brak pomocniczych mechanizmów kontroli - Kontynuacja korekty finansowej 3455 w ramach audytu RD3/2015/016/DKZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 29 636,790,00- 29 636,79
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2016Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli i brak pomocniczych mechanizmów kontroli - Kontynuacja korekty finansowej 3455 w ramach audytu RD3/2015/016/DKZRYCZAŁTOWANA10,00 %EUR- 18 068,660,00- 18 068,66
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, LEADER2018Niedociągnięcia w kluczowych mechanizmach kontroli i brak pomocniczych mechanizmów kontroli - Kontynuacja korekty finansowej 3455 w ramach audytu RD3/2015/016/DKZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 26 643,180,00- 26 643,18
Ogółem DK:EUR- 74 348,630,00- 74 348,63
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
ESRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - wiedza i innowacje2017Znane błędy w populacji EFR-ROWJEDNORAZOWAEUR- 401 981,040,00- 401 981,04
Rozliczenie rachunków - rozliczenie finansowe2016Najbardziej prawdopodobny poziom błęduJEDNORAZOWAEUR- 28 886,620,00- 28 886,62
Certyfikacja2017Najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFR-ROWSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 21 548,630,00- 21 548,63
Ogółem ES:EUR- 452 416,290,00- 452 416,29
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
FRCertyfikacja2015Znany błąd wykryty poza próbą - 5T - populacja nieobjęta ZSZiK_32JEDNORAZOWAEUR- 3 516,320,00- 3 516,32
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji nieobjętej ZSZiK_107JEDNORAZOWAEUR- 22 243,890,00- 22 243,89
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji nieobjętej ZSZiK_111JEDNORAZOWAEUR- 11 776,800,00- 11 776,80
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji nieobjętej ZSZiK_114JEDNORAZOWAEUR- 9 277,330,00- 9 277,33
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji nieobjętej ZSZiK_117JEDNORAZOWAEUR- 2 595,00- 51,90- 2 543,10
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji nieobjętej ZSZiK_125JEDNORAZOWAEUR- 3 110,000,00- 3 110,00
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji nieobjętej ZSZiK_96JEDNORAZOWAEUR- 5 667,020,00- 5 667,02
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji nieobjętej ZSZiK_97JEDNORAZOWAEUR- 110 670,000,00- 110 670,00
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji objętej ZSZiK_45JEDNORAZOWAEUR- 33,690,00- 33,69
Certyfikacja2015Znany błąd - badanie populacji objętej ZSZiK_48JEDNORAZOWAEUR- 85,080,00- 85,08
Certyfikacja2016Błąd ekstrapolowany - piąty trymestr roku budżetowego 2015 - Agence de Services et de PaiementSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 10 386 236,30- 4 267 954,16- 6 118 282,14
Certyfikacja2015Najbardziej prawdopodobny poziom błędu - 16.10.2014- 15.10.2015SZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 49 445 057,00- 13 827 302,63- 35 617 754,37
Certyfikacja2015Błąd w badaniu zgodności nr 3 - zaliczkiJEDNORAZOWAEUR- 10 666,800,00- 10 666,80
Certyfikacja2015Błąd w badaniu zgodności nr 21JEDNORAZOWAEUR- 60 000,000,00- 60 000,00
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007-2013)2014Projekty podlegające przepisom w zakresie zamówień publicznych - pomoc techniczna - rok 2014ZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 20 326,87- 3,61- 20 323,26
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2015Projekty podlegające przepisom w zakresie zamówień publicznych - pomoc techniczna - lata 2015 i 2016ZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 162 511,430,00- 162 511,43
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2016Projekty podlegające przepisom w zakresie zamówień publicznych - pomoc techniczna - lata 2015 i 2016ZRYCZAŁTOWANA7,00 %EUR- 461 686,570,00- 461 686,57
Rozwój obszarów wiejskich, EFRROW, pomoc techniczna (2007-2013)2014Projekty niepodlegające przepisom w zakresie zamówień publicznych - pomoc techniczna - rok 2014ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 35 958,05- 6,38- 35 951,67
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2015Projekty niepodlegające przepisom w zakresie zamówień publicznych - pomoc techniczna - lata 2015 i 2016ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 143 907,170,00- 143 907,17
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2016Projekty niepodlegające przepisom w zakresie zamówień publicznych - pomoc techniczna - lata 2015 i 2016ZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 68 193,150,00- 68 193,15
Ogółem FR:EUR- 60 963 518,47- 18 095 318,68- 42 868 199,79
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
HURozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2016Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli "weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z odpowiednimi zasadami udzielania zamówień publicznych"ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 260,01- 8,67- 251,34
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2016Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli "weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z odpowiednimi zasadami udzielania zamówień publicznych"ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 1 532 196,09- 51 073,21- 1 481 122,88
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2016Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli "weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z odpowiednimi zasadami udzielania zamówień publicznych"ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 348 959,87- 11 632,00- 337 327,87
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2017Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli "weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z odpowiednimi zasadami udzielania zamówień publicznych"ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 5 380,04- 179,34- 5 200,70
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci publiczni2017Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli "weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z odpowiednimi zasadami udzielania zamówień publicznych"ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 7 499,04- 249,97- 7 249,07
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - środki objęte wsparciem ryczałtowym2017Niedociągnięcia w zakresie kluczowego mechanizmu kontroli "weryfikacja zgodności procedur udzielania zamówień publicznych z odpowiednimi zasadami udzielania zamówień publicznych"ZRYCZAŁTOWANA3,00 %EUR- 682,47- 22,75- 659,72
Certyfikacja2017Błędy finansowe wykryte w odniesieniu do EFRROW podczas certyfikacji EFRROW - rok budżetowy 2017JEDNORAZOWAEUR- 3 291,780,00- 3 291,78
Ogółem HU:EUR- 1 898 269,30- 63 165,94- 1 835 103,36
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
PLCertyfikacja2017CEB/2018/073/PL - błędy w populacji EFRROWJEDNORAZOWAEUR- 51 877,480,00- 51 877,48
Ogółem PL:EUR- 51 877,480,00- 51 877,48
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
PTRozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2015Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 219 054,43- 17 662,44- 201 391,99
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2016Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 88 055,91- 5 225,71- 82 830,20
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2017Niewłaściwie oceniona racjonalność kosztówZRYCZAŁTOWANA5,00 %EUR- 20 221,690,00- 20 221,69
Ogółem PT:EUR- 327 332,03- 22 888,15- 304 443,88
Państwo członkowskieŚrodekROK BUDŻETOWYUzasadnienieRodzajKorekta (%)WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
SKCertyfikacja2016CEB/2017/080/SK - najbardziej prawdopodobny poziom błędu w populacji EFRROWSZACUNKOWE

OBLICZENIE KWOT

EUR- 4 112 948,580,00- 4 112 948,58
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2015RB 2015: jednorazowa korekta za niezgodność z kryteriami dot. MŚPJEDNORAZOWAEUR- 739 799,460,00- 739 799,46
Rozwój obszarów wiejskich - EFRROW - inwestycje - beneficjenci prywatni2017RB 2017: jednorazowa korekta za niezgodność z kryteriami dot. MŚPJEDNORAZOWAEUR- 177 375,000,00- 177 375,00
Ogółem SK:EUR- 5 030 123,040,00- 5 030 123,04
WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
EUR- 84 211 953,04- 18 341 084,03- 65 870 869,01
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.
2 Ares(2019)3170272.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.