Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.104.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2014 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2008)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2014/191/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 8 kwietnia 2014 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej 2 , w szczególności jego art. 31,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 i art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami członkowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(2) Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1258/1999 i rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z zasadami Unii Europejskiej.

(4) Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR, EFRG ani EFRROW.

(5) Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG oraz EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

(6) Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami Unii Europejskiej.

(7) Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 1 grudnia 2013 r. i dotyczących kwestii z nią związanych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wydatki akredytowanych przez państwa członkowskie agencji płatniczych, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG lub EFRROW wskazane w załączniku do niniejszej decyzji, wyłącza się z finansowania Unii Europejskiej z powodu ich niezgodności z zasadami Unii Europejskiej.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii, Republiki Finlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

PCzŚrodekRok budżetowyUzasadnienieRodzaj%WalutaKwotaOdliczeniaSkutki finansowe
POZYCJA W BUDŻECIE: 6701
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2008Poważne niedociągnięcia w kontroli szeregu kryteriów uznania oraz niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscuSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 287 632,190,00- 287 632,19
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2008Niekwalifikowalne koszty za ekologiczne materiały ochrony roślinJEDNORAZOWAEUR- 4 765,480,00- 4 765,48
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2008Niekwalifikowalna organizacja producentówJEDNORAZOWAEUR- 181 675,810,00- 181 675,81
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2009Poważne niedociągnięcia w kontroli szeregu kryteriów uznania oraz niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscuSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 317 109,840,00- 317 109,84
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2009Niekwalifikowalna organizacja producentówJEDNORAZOWAEUR- 203 273,580,00- 203 273,58
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2009Niekwalifikowalne koszty za ekologiczne materiały ochrony roślinJEDNORAZOWAEUR- 27 548,700,00- 27 548,70
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2010Poważne niedociągnięcia w kontroli szeregu kryteriów uznania oraz niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscuSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR0,960,000,96
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2010Niekwalifikowalna organizacja producentówJEDNORAZOWAEUR- 1 183,250,00- 1 183,25
DKOwoce i warzywa - programy operacyjne2010Niekwalifikowalne koszty za ekologiczne materiały ochrony roślinJEDNORAZOWAEUR- 9,570,00- 9,57
DKZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 6, brak kontroli minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 4 879 877,97- 7 357,88- 4 872 520,09
DKZasada wzajemnej zgodności2010Brak normy GAEC 6, brak kontroli minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 753,74- 4,49- 1 749,25
DKZasada wzajemnej zgodności2010Nieprawidłowo obliczone sankcje, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWAEUR- 31 895,68- 301,59- 31 594,09
DKZasada wzajemnej zgodności2011Brak normy GAEC 6, brak kontroli minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 119,580,00- 119,58
DKZasada wzajemnej zgodności2011Nieprawidłowo obliczone sankcje, rok składania wniosków: 2010JEDNORAZOWAEUR- 3 230,670,00- 3 230,67
OGÓŁEM DKEUR- 5 940 075,10- 7 663,96- 5 932 411,14
ESNieprawidłowości2007Zwrot wynikający z nieprawidłowego zastosowania zasady 50/50 w odniesieniu do 4 przypadkówJEDNORAZOWAEUR721 332,880,00721 332,88
ESNieprawidłowości2007Brak sprawozdawczości o odsetkach w tabeli załącznika III dla roku budżetowego 2006JEDNORAZOWAEUR- 1 360 592,370,00- 1 360 592,37
ESNieprawidłowości2008Brak sprawozdawczości o odsetkach w tabeli załącznika III dla roku budżetowego 2007JEDNORAZOWAEUR- 230 803,770,00- 230 803,77
ESNieprawidłowości2011Nieprzestrzeganie art. 32 ust. 8 lit. a) rozporządzenia nr 1290/2005JEDNORAZOWAEUR- 165 390,130,00- 165 390,13
ESNieprawidłowości2011Nieprzestrzeganie art. 32 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 1290/2005JEDNORAZOWAEUR- 754 473,760,00- 754 473,76
ESNieprawidłowości2011Nieprawidłowa data pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego w tabeli załącznika III (przypadek 02220090118)JEDNORAZOWAEUR- 350 053,180,00- 350 053,18
ESNieprawidłowości2011Zaniedbania w sprawie o odzyskiwanie wierzytelnościJEDNORAZOWAEUR- 6 447 032,480,00- 6 447 032,48
OGÓŁEM ESEUR- 8 587 012,810,00- 8 587 012,81
FIZasada wzajemnej zgodności2007Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR144,790,00144,79
FIZasada wzajemnej zgodności2007Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR52,130,0052,13
FIZasada wzajemnej zgodności2007Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 25 717,740,00- 25 717,74
FIZasada wzajemnej zgodności2007Stosowanie stawki sankcji 0 %, rok składania wniosków 2006JEDNORAZOWAEUR- 45 508,78- 54,61- 45 454,17
FIZasada wzajemnej zgodności2008Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA0,00 %EUR221,440,00221,44
FIZasada wzajemnej zgodności2008Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR146,350,00146,35
FIZasada wzajemnej zgodności2008Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR2 726,86- 2,992 729,85
FIZasada wzajemnej zgodności2008Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 1 088 571,54- 1 585,04- 1 086 986,50
FIZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA0,00 %EUR119,470,00119,47
FIZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 0,190,00- 0,19
FIZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 219,63- 86,94- 132,69
FIZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 1 090 265,16- 3 306,07- 1 086 959,09
FIZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 0,590,00- 0,59
FIZasada wzajemnej zgodności2010Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA0,00 %EUR5,210,005,21
FIZasada wzajemnej zgodności2010Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 91,710,00- 91,71
FIZasada wzajemnej zgodności2010Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 159,460,00- 159,46
OGÓŁEM FIEUR- 2 247 118,55- 5 035,65- 2 242 082,90
FROwoce i warzywa - programy operacyjne2007Różne niekwalifikowalne wypłaty pomocyJEDNORAZOWAEUR- 698 322,850,00- 698 322,85
FROwoce i warzywa - programy operacyjne2008Różne niekwalifikowalne wypłaty pomocyJEDNORAZOWAEUR- 1 600 581,030,00- 1 600 581,03
FROwoce i warzywa - programy operacyjne2009Różne niekwalifikowalne wypłaty pomocyJEDNORAZOWAEUR- 3 201 489,940,00- 3 201 489,94
FROwoce i warzywa - programy operacyjne2010Różne niekwalifikowalne wypłaty pomocyJEDNORAZOWAEUR- 219 199,040,00- 219 199,04
FROwoce i warzywa - programy operacyjne2011Różne niekwalifikowalne wypłaty pomocyJEDNORAZOWAEUR- 13 068,190,00- 13 068,19
FRUprawnienia2007Nienależna alokacja rezerwy krajowejSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 12 098 866,64- 72 593,20- 12 026 273,44
FRUprawnienia2007Nienależna alokacja rezerwy krajowejJEDNORAZOWAEUR- 47 626 478,62- 95 252,96- 47 531 225,66
FRUprawnienia2008Nienależna alokacja rezerwy krajowejSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 12 098 866,64- 60 494,33- 12 038 372,31
FRUprawnienia2008Nienależna alokacja rezerwy krajowejJEDNORAZOWAEUR- 47 626 478,62- 238 132,39- 47 388 346,23
FRUprawnienia2009Nienależna alokacja rezerwy krajowejSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 12 098 866,64- 60 494,33- 12 038 372,31
FRUprawnienia2009Nienależna alokacja rezerwy krajowejJEDNORAZOWAEUR- 47 626 478,62- 238 132,39- 47 388 346,23
FRUprawnienia2010Nienależna alokacja rezerwy krajowejSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 12 098 866,64- 24 197,73- 12 074 668,91
FRUprawnienia2010Nienależna alokacja rezerwy krajowejJEDNORAZOWAEUR- 47 626 478,62- 285 758,87- 47 340 719,75
FRZasada wzajemnej zgodności2009Zwrot z tytułu korekty uwzględnionej w decyzji 43 w związku z audytem XC/2009/ 003/FRSTAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR157 245,530,00157 245,53
FRZasada wzajemnej zgodności2010Zwrot z tytułu korekty uwzględnionej w decyzji 43 w związku z audytem XC/2009/ 003/FRSTAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR26 673,710,0026 673,71
OGÓŁEM FREUR- 244 450 122,85- 1 075 056,20- 243 375 066,65
GBOwoce i warzywa - programy operacyjne2006Błędy w księgowości/rachunkowościJEDNORAZOWAEUR- 68 009,010,00- 68 009,01
GBOwoce i warzywa - programy operacyjne2007Błędy w księgowości/rachunkowościJEDNORAZOWAEUR- 62 104,180,00- 62 104,18
GBOwoce i warzywa - programy operacyjne2008Błędy w księgowości/rachunkowościJEDNORAZOWAEUR- 33 722,850,00- 33 722,85
GB_Zwroty2009Błędy w księgowości/rachunkowościJEDNORAZOWAEUR- 55 487,500,00- 55 487,50
GB_Zwroty2010Błędy w księgowości/rachunkowościJEDNORAZOWAEUR- 46 754,530,00- 46 754,53
GB_Zwroty2011Błędy w księgowości/rachunkowościJEDNORAZOWAEUR- 299 733,080,00- 299 733,08
GBInna pomoc bezpośrednia - art. 68-72 rozporządzenia 73/20092011Niezastosowanie zmniejszeń lub wyłączeń i nienależne płatności za niezidentyfikowane zwierzętaJEDNORAZOWAEUR- 194 394,220,00- 194 394,22
GBZasada wzajemnej zgodności2008Nieskuteczna kontrola wymogu SMR 8a, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 257 134,000,00- 257 134,00
GBZasada wzajemnej zgodności2008Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2007JEDNORAZOWAEUR- 757 135,000,00- 757 135,00
GBZasada wzajemnej zgodności2009Nieskuteczna kontrola wymogu SMR 8a, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 240 326,000,00- 240 326,00
GBZasada wzajemnej zgodności2009Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2008JEDNORAZOWAEUR- 423 317,000,00- 423 317,00
GBZasada wzajemnej zgodności2010Nieskuteczna kontrola wymogu SMR 8a, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 252 305,000,00- 252 305,00
GBZasada wzajemnej zgodności2010Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWAEUR- 31 208,000,00- 31 208,00
GBZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji w odniesieniu do wymogów SMR 7 i 8, brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, nieskuteczna kontrola norm GAEC, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 2 949 043,26- 59 941,88- 2 889 101,38
GBZasada wzajemnej zgodności2010Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 1 175 238,88- 24 310,41- 1 150 928,47
GBZasada wzajemnej zgodności2010Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR1 901,100,001 901,10
GBZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji w odniesieniu do wymogów SMR 7 i 8, brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, nieskuteczna kontrola norm GAEC, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 4 961,22- 34,71- 4 926,51
GBZasada wzajemnej zgodności2011Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2010STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR795,260,00795,26
GBZasada wzajemnej zgodności2011Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 58,630,00- 58,63
GBZasada wzajemnej zgodności2011Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 879,960,00- 879,96
GBZasada wzajemnej zgodności2011Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2010STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 1 164 633,01- 388,79- 1 164 244,22
GBZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji w odniesieniu do SMR 7 i 8, brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, nieskuteczna kontrola norm GAEC, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 440,270,00- 440,27
OGÓŁEM GBEUR- 8 014 189,24- 84 675,79- 7 929 513,45
GROwoce i warzywa - przetwórstwo brzoskwiń i gruszek2008Niewystarczające kontrole fizyczne 5 % obszarów oraz niepełne informacje na temat produktów sprzedanych na rynku świeżych owoców i warzyw zawarte w dokumentacji organizacji producentówSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 682 302,860,00- 682 302,86
OGÓŁEM GREUR- 682 302,860,00- 682 302,86
ITInna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2007Niewystarczająca jakość i niewłaściwe terminy kontroli na miejscu, niedociągnięcia w kontroli kwalifikowalności zwierząt objętych wnioskiem, nieprawidłowe stosowanie sankcji w odniesieniu do bydłaSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 639 734,17- 4 187,86- 1 635 546,31
ITUprawnienia2007Niewłaściwe stosowanie rozporządzenia w odniesieniu do przydziału uprawnień szczególnychJEDNORAZOWAEUR- 475 405,85- 2 852,44- 472 553,41
ITInna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2008Niewystarczająca jakość i niewłaściwe terminy kontroli na miejscu, niedociągnięcia w kontroli kwalifikowalności zwierząt objętych wnioskiem, nieprawidłowe stosowanie sankcji w odniesieniu do bydłaSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 697 012,09- 8 100,59- 1 688 911,50
ITUprawnienia2008Niewłaściwe stosowanie rozporządzenia w odniesieniu do przydziału uprawnień szczególnychJEDNORAZOWAEUR- 577 691,90- 3 466,14- 574 225,76
ITInna pomoc bezpośrednia - art. 69 rozp. nr 1782/2003 - tylko owce i bydło2009Niewystarczająca jakość i niewłaściwe terminy kontroli na miejscu, niedociągnięcia w kontroli kwalifikowalności zwierząt objętych wnioskiem, nieprawidłowe stosowanie sankcji w odniesieniu do bydłaSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 701 995,620,00- 1 701 995,62
ITUprawnienia2009Niewłaściwe stosowanie rozporządzenia w odniesieniu do przydziału uprawnień szczególnychJEDNORAZOWAEUR- 279 114,770,00- 279 114,77
ITUprawnienia2010Niewłaściwe stosowanie rozporządzenia w odniesieniu do przydziału uprawnień szczególnychJEDNORAZOWAEUR- 534 365,660,00- 534 365,66
ITAkredytacja agencji płatniczej2010Niedociągnięcia w kryteriach akredytacji dla EFRG (dłużnicy)STAWKA RYCZAŁTOWA16,00 %EUR- 623 731,000,00- 623 731,00
ITAkredytacja agencji płatniczej2010Niedociągnięcia w kryteriach akredytacji dla EFRGSTAWKA RYCZAŁTOWA16,00 %EUR- 398 672,000,00- 398 672,00
ITRozliczenie rachunków - rozliczenie zasady 50/502006Zwrot w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-267/07JEDNORAZOWAEUR2 114 199,160,002 114 199,16
OGÓŁEM ITEUR- 58 13. 523,90- 18 607,03- 5 794 916,87
PTRefundacje wywozowe - nieobjęte załącznikiem I2009Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 6 321,770,00- 6 321,77
PTRefundacje wywozowe - inne2009Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 172 665,340,00- 172 665,34
PTRefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2009Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 89,640,00- 89,64
PTRefundacje wywozowe - nieobjęte załącznikiem I2010Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 14 305,090,00- 14 305,09
PTRefundacje wywozowe - inne2010Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 240 513,800,00- 240 513,80
PTRefundacje wywozowe - cukier i izoglukoza2010Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 386,400,00- 386,40
PTRefundacje wywozowe - nieobjęte załącznikiem I2011Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 5 946,750,00- 5 946,75
PTRefundacje wywozowe - inne2011Niedociągnięcia w jakości kontroli fizycznych oraz sprawozdaniach z tych kontroli; nieprzeprowadzenie kontroli plomb i podmianySTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 183 177,640,00- 183 177,64
PTInna pomoc bezpośrednia - maciorki i kozy2007Niezadowalająca jakość kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2006, 2007 i 2008; opóźnione rozpoczęcie kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2007 i 2008; płatności za niezidentyfikowane zwierzęta dla roku składania wniosków 2006 i 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 356 820,10- 41,59- 1 356 778,51
PTInna pomoc bezpośrednia - maciorki i kozy2008Niezadowalająca jakość kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2006, 2007 i 2008; opóźnione rozpoczęcie kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2007 i 2008; płatności za niezidentyfikowane zwierzęta dla roku składania wniosków 2006 i 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 272 636,940,00- 1 272 636,94
PTInna pomoc bezpośrednia - maciorki i kozy2009Niezadowalająca jakość kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2006, 2007 i 2008; opóźnione rozpoczęcie kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2007 i 2008; płatności za niezidentyfikowane zwierzęta dla roku składania wniosków 2006 i 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 267 788,940,00- 1 267 788,94
PTInna pomoc bezpośrednia - maciorki i kozy2010Niezadowalająca jakość kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2006, 2007 i 2008; opóźnione rozpoczęcie kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2007 i 2008; płatności za niezidentyfikowane zwierzęta dla roku składania wniosków 2006 i 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 44,730,00- 44,73
PTInna pomoc bezpośrednia - maciorki i kozy2011Niezadowalająca jakość kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2006, 2007 i 2008; opóźnione rozpoczęcie kontroli na miejscu dla roku składania wniosków 2007 i 2008; płatności za niezidentyfikowane zwierzęta dla roku składania wniosków 2006 i 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 620,760,00- 620,76
PTZasada wzajemnej zgodności2007Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 412 896,09- 13 715,18- 399 180,91
PTZasada wzajemnej zgodności2007Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11; nieskuteczne kontrole wymogów SMR 6-8, 16-18 oraz łagodny system sankcji, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 2 466 398,82- 94 162,81- 2 372 236,01
PTZasada wzajemnej zgodności2008Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 811 952,21- 46 814,35- 765 137,86
PTZasada wzajemnej zgodności2008Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11; nieskuteczne kontrole wymogów SMR 6-8, 16-18 oraz łagodny system sankcji, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 3 535 313,88- 208 399,51- 3 326 914,37
PTZasada wzajemnej zgodności2009Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 2 978 076,83- 151 490,51- 2 826 586,32
PTZasada wzajemnej zgodności2010Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 52 701,86- 6 051,95- 46 649,91
OGÓŁEM PTEUR- 14 778 657,59- 520 675,90- 14 257 981,69
ROZasada wzajemnej zgodności2008Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 634 324,17- 69 550,07- 564 774,10
ROZasada wzajemnej zgodności2009Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 579 209,93- 122 547,37- 1 456 662,56
ROZasada wzajemnej zgodności2009Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 7 557,46- 9 154,941 597,48
ROZasada wzajemnej zgodności2010Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nie oparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR189,500,00189,50
ROZasada wzajemnej zgodności2010Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nie oparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 4 023,090,00- 4 023,09
ROZasada wzajemnej zgodności2010Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nie oparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 1 226 850,84- 139,75- 1 226 711,09
ROZasada wzajemnej zgodności2010Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 10 898,89- 10 206,73- 692,16
ROZasada wzajemnej zgodności2010Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR2 764,61- 493,123 257,73
ROZasada wzajemnej zgodności2011Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nie oparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR1,350,001,35
ROZasada wzajemnej zgodności2011Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nie oparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 250,640,00- 250,64
ROZasada wzajemnej zgodności2011Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR4 873,620,004 873,62
OGÓŁEM ROEUR- 3 455 285,94- 212 091,98- 3 243 193,96
SIZasada wzajemnej zgodności2006Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2005STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %SIT- 10 718 970,58- 414 437,68- 10 304 532,90
SIZasada wzajemnej zgodności2007Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2005STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 147,83- 0,07- 147,76
SIZasada wzajemnej zgodności2007Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 127 940,81- 935,76- 127 005,05
SIZasada wzajemnej zgodności2008Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2005STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR0,050,000,05
SIZasada wzajemnej zgodności2008Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR535,780,00535,78
SIZasada wzajemnej zgodności2008Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2005STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 23,610,00- 23,61
SIZasada wzajemnej zgodności2008Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 393,36- 1,86- 391,50
SIZasada wzajemnej zgodności2008Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 279 213,39- 12 630,25- 266 583,14
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR0,590,000,59
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR692,450,00692,45
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR68,690,0068,69
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 701,41- 28,05- 673,36
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, brak normy GAEC 4, rok składania wniosków 2006STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 44,03- 0,16- 43,87
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 350 086,56- 6 095,01- 343 991,55
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR19,550,0019,55
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR30,660,0030,66
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR958,470,00958,47
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 2 761,46- 138,02- 2 623,44
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 607,46- 10,74- 596,72
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 413 940,70- 742,42- 413 198,28
SIZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 35,310,00- 35,31
SIZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR2,850,002,85
SIZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR4,890,004,89
SIZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 569,660,00- 569,66
SIZasada wzajemnej zgodności2012Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR27,060,0027,06
SIZasada wzajemnej zgodności2012Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 195,930,00- 195,93
OGÓŁEM SISIT- 10 718 970,58- 414 437,68- 10 304 532,90
OGÓŁEM SIEUR- 1 174 320,48- 20 582,34- 1 153 738,14
OGÓŁEM 6701SIT- 10 718 970,58- 414 437,68- 10 304 532,90
OGÓŁEM 6701EUR- 295 142 609,32- 1 944 388,85- 293 198 220,47
POZYCJA W BUDŻECIE: 6711
DERozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007- 2013)2008Niedociągnięcia w wyborze projektówSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 239 484,150,00- 239 484,15
DERozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007- 2013)2009Niedociągnięcia w wyborze projektówSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 1 638 636,950,00- 1 638 636,95
DERozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007- 2013)2010Niedociągnięcia w wyborze projektówSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 781 262,310,00- 781 262,31
DERozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1+3 - środki przeznaczone na inwestycje (2007- 2013)2011Niedociągnięcia w wyborze projektówSTAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 166 944,390,00- 166 944,39
OGÓŁEM DEEUR- 2 826 327,800,00- 2 826 327,80
DKZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 6, brak kontroli minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 126 902,55- 1 356,80- 125 545,75
DKZasada wzajemnej zgodności2010Brak kontroli minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 30 431,43- 113,46- 30 317,97
DKZasada wzajemnej zgodności2010Brak normy GAEC 6, brak kontroli minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 2 492,68- 539,23- 1 953,45
DKZasada wzajemnej zgodności2010Nieprawidłowo obliczone sankcje, rok składania wniosków 2009JEDNORAZOWAEUR- 24,00- 0,08- 23,92
DKZasada wzajemnej zgodności2011Brak normy GAEC 6, brak kontroli minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 387,880,00- 387,88
DKZasada wzajemnej zgodności2011Brak sankcji w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących środków ochrony roślin, rok składania wniosków 2010JEDNORAZOWAEUR- 133,070,00- 133,07
OGÓŁEM DKEUR- 160 371,61- 2 009,57- 158 362,04
FIZasada wzajemnej zgodności2007Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 401 890,24- 44,84- 401 845,40
FIZasada wzajemnej zgodności2008Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 406 777,260,00- 406 777,26
FIZasada wzajemnej zgodności2008Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 13 442,43- 44,89- 13 397,54
FIZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 16 504,680,00- 16 504,68
FIZasada wzajemnej zgodności2009Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR123,81- 2,29126,10
FIZasada wzajemnej zgodności2010Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR124,790,00124,79
FIZasada wzajemnej zgodności2010Brak normy GAEC 1, łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR53,00- 883,33936,33
OGÓŁEM FIEUR- 838 313,01- 975,35- 837 337,66
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2007Niewystarczająca kontrola realizacji etapów i celów planu biznesowegoSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 177 862,920,00- 177 862,92
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2008Niewystarczająca kontrola realizacji etapów i celów planu biznesowegoSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 2 376 998,880,00- 2 376 998,88
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2009Niewystarczająca kontrola realizacji etapów i celów planu biznesowegoSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 2 527 224,820,00- 2 527 224,82
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2010Niewystarczająca kontrola realizacji etapów i celów planu biznesowegoEKSTRA-POLOWANEEUR- 2 127 518,800,00- 2 127 518,80
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2010Niewystarczająca kontrola realizacji etapów i celów planu biznesowegoSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 2 541 264,350,00- 2 541 264,35
FRRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 1 - środki korzystające ze wsparcia ryczałtowego (2007-2013)2011Niewystarczająca kontrola realizacji etapów i celów planu biznesowegoSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 279 802,330,00- 279 802,33
OGÓŁEM FREUR- 10 030 672,100,00- 10 030 672,10
GBZasada wzajemnej zgodności2007Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 81 236,800,00- 81 236,80
GBZasada wzajemnej zgodności2008Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 40 221,10- 3 187,50- 37 033,60
GBZasada wzajemnej zgodności2008Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 86 843,16- 3 162,80- 83 680,36
GBZasada wzajemnej zgodności2009Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 12 481,440,00- 12 481,44
GBZasada wzajemnej zgodności2009Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 487,27- 25,57- 461,70
GBZasada wzajemnej zgodności2009Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 51 617,56- 4 078,41- 47 539,15
GBZasada wzajemnej zgodności2010Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 36 866,26- 2 314,12- 34 552,14
GBZasada wzajemnej zgodności2010Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 3 266,990,00- 3 266,99
GBZasada wzajemnej zgodności2010Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 523,34- 83,53- 1 439,81
GBZasada wzajemnej zgodności2011Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 396,430,00- 396,43
GBZasada wzajemnej zgodności2011Niestosowanie lub błędne stosowanie sankcji prawnych, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 316,440,00- 316,44
GBZasada wzajemnej zgodności2009Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 1 554,44- 203,30- 1 351,14
GBZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji za SMR 7 i 8, brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, nieskuteczna kontrola norm GAEC, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 90 650,32- 4 272,84- 86 377,48
GBZasada wzajemnej zgodności2010Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2010STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 7 752,17- 7,24- 7 744,93
GBZasada wzajemnej zgodności2010Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 88 716,38- 5 117,14- 83 599,24
GBZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji za SMR 7 i 8, brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, nieskuteczna kontrola norm GAEC, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 9 809,49- 623,91- 9 185,58
GBZasada wzajemnej zgodności2011Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2010STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 96 480,08- 2 386,95- 94 093,13
GBZasada wzajemnej zgodności2011Nieskuteczne kontrole norm GAEC i wymogów SMR 2, 4 i 8, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 17 490,400,00- 17 490,40
GBZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji za SMR 7 i 8, brak działań następczych w odniesieniu do drobnych niezgodności, nieskuteczna kontrola norm GAEC, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 447,330,00- 1 447,33
GBRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Brak metod kontroli alternatywnych do kontroli wzrokowejSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 272 613,55- 272 613,550,00
GBRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2010Nieprawidłowości stwierdzone w następstwie kontroli ex postJEDNORAZOWAEUR- 22 801,38- 1 140,06- 21 661,32
GBRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Brak metod kontroli alternatywnych do kontroli wzrokowejSTAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 546 873,590,00- 546 873,59
GBRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Brak działań następczych w przypadku niezłożenia wniosków o płatności z tytułu utrudnień naturalnychJEDNORAZOWAEUR- 25 763,750,00- 25 763,75
GBRozwój obszarów wiejskich, EFRROW oś 2 (2007-2013, środki obszarowe)2011Nieprawidłowości stwierdzone w następstwie kontroli ex postJEDNORAZOWAEUR- 24 094,700,00- 24 094,70
OGÓŁEM GBEUR- 1 521 304,37- 299 216,92- 1 222 087,45
ITAkredytacja agencji płatniczej2010Niedociągnięcia w kryteriach akredytacji dla EFRROWSTAWKA RYCZAŁTOWA16,00 %EUR- 2 417 690,000,00- 2 417 690,00
ITAkredytacja agencji płatniczej2010Niedociągnięcia w kryteriach akredytacji dla EFRROW (dłużnicy)STAWKA RYCZAŁTOWA16,00 %EUR- 7 132,000,00- 7 132,00
OGÓŁEM ITEUR- 2 424 822,000,00- 2 424 822,00
PTZasada wzajemnej zgodności2008Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 232 548,55- 118 567,43- 113 981,12
PTZasada wzajemnej zgodności2008Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 352 561,76- 36 755,91- 315 805,85
PTZasada wzajemnej zgodności2008Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11; nieskuteczne kontrole wymogów SMR 6-8, 16-18 oraz łagodny system sankcji, rolnicy nieposiadający zwierząt, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA10,00 %EUR- 1 535 086,03- 163 623,07- 1 371 462,96
PTZasada wzajemnej zgodności2009Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 391 551,37- 45 319,62- 346 231,75
PTZasada wzajemnej zgodności2010Nieokreślenie kilku norm GAEC, brak kontroli wymogów SMR 1, 2, 5, 11 oraz łagodny system sankcji, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 173 177,70- 18 879,59- 154 298,11
OGÓŁEM PTEUR- 2 684 925,41- 383 145,62- 2 301 779,79
ROZasada wzajemnej zgodności2009Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nieoparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 3,150,00- 3,15
ROZasada wzajemnej zgodności2009Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 551 739,74- 55 909,89- 495 829,85
ROZasada wzajemnej zgodności2009Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 52 672,920,00- 52 672,92
ROZasada wzajemnej zgodności2010Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nieoparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 457 003,100,00- 457 003,10
ROZasada wzajemnej zgodności2010Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 1 497,600,00- 1 497,60
ROZasada wzajemnej zgodności2010Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR2 259,280,002 259,28
ROZasada wzajemnej zgodności2011Kontrole przeprowadzone częściowo i wybór próbek działek nieoparty na ocenie ryzyka, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA2,00 %EUR- 2 595,480,00- 2 595,48
ROZasada wzajemnej zgodności2011Nieokreślenie i brak kontroli norm GAEC, nieokreślenie kryteriów dotyczących oceny, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR7 412,840,007 412,84
OGÓŁEM ROEUR- 1 055 839,87- 55 909,89- 999 929,98
SIZasada wzajemnej zgodności2008Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 318 962,73- 6 726,62- 312 236,11
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 217,530,00- 217,53
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 317 428,64- 8 275,35- 309 153,29
SIZasada wzajemnej zgodności2009Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR66,000,0066,00
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 315 177,28- 1 172,19- 314 005,09
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2007STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR523,440,00523,44
SIZasada wzajemnej zgodności2010Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 385,030,00- 385,03
SIZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 90,490,00- 90,49
SIZasada wzajemnej zgodności2011Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2008STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 162,590,00- 162,59
SIZasada wzajemnej zgodności2012Łagodny system sankcji, niedociągnięcia w kontroli normy GAEC 5, rok składania wniosków 2009STAWKA RYCZAŁTOWA5,00 %EUR- 70,060,00- 70,06
OGÓŁEM SIEUR- 951 904,91- 16 174,16- 935 730,75
OGÓŁEM 6711EUR- 22 494 481,08- 757 431,51- 21 737 049,57
1 Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103.
2 Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.