Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.162.14

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1111
z dnia 22 czerwca 2017 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i formularzy przekazywania informacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 1 , w szczególności jej art. 71 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy ustanowić wspólne procedury i formy przekazywania informacji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przez właściwe organy w odniesieniu do kar i środków, o których mowa w art. 71 dyrektywy 2014/65/UE.

(2) W celu ułatwienia komunikacji między właściwymi organami a ESMA oraz uniknięcia zbędnych opóźnień lub przypadków nieprzekazania informacji każdy właściwy organ powinien wyznaczyć punkt kontaktowy konkretnie do celów przekazywania informacji o karach i środkach.

(3) Aby zapewnić, by wszystkie wymagane informacje dotyczące kar i środków nałożonych przez właściwe organy zostały poprawnie zidentyfikowane i zarejestrowane przez ESMA, właściwe organy powinny przekazać szczegółowe i zharmonizowane informacje, wykorzystując w tym celu specjalne formularze.

(4) W celu uwzględnienia istotnych informacji w rocznym sprawozdaniu na temat kar i środków, które ma być publikowane przez ESMA zgodnie z art. 71 dyrektywy 2014/65/UE, właściwe organy powinny przedstawiać informacje z wykorzystaniem specjalnych formularzy, wyraźnie wskazując, które artykuły dyrektywy 2014/65/UE zostały naruszone.

(5) Ze względów spójności oraz w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.

(6) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(7) ESMA nie przeprowadził otwartych konsultacji publicznych na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ani też nie przeanalizował potencjalnych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem standardowych formularzy i procedur dla właściwych organów, ponieważ byłoby to nieproporcjonalne w stosunku do zakresu i skutków tych formularzy i procedur, biorąc pod uwagę, że adresatami niniejszych wykonawczych standardów technicznych są jedynie właściwe organy krajowe państw członkowskich, a nie uczestnicy rynku.

(8) ESMA zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Punkty kontaktowe

1.  Każdy właściwy organ wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy na potrzeby przekazywania informacji na temat wszelkich kwestii dotyczących przedkładania informacji zgodnie z art. 2-6.

Właściwe organy powiadamiają Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o punktach kontaktowych wyznaczonych zgodnie z akapitem pierwszym.

2.  ESMA wyznacza punkt kontaktowy odpowiedzialny za przyjmowanie informacji, o których mowa w ust. 1.
3.  ESMA publikuje dane punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 2, na swojej stronie internetowej.
Artykuł  2

Procedury i formularze stosowane do przedkładania informacji

1.  Właściwe organy przekazują ESMA informacje, o których mowa w art. 71 ust. 3 akapit drugi i w art. 71 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE, wykorzystując interfejsy zapewnione przez systemy technologii informatycznych ustanowione przez ESMA w celu zarządzania przyjmowaniem, przechowywaniem, publikacją i wymianą informacji.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są ESMA w sprawozdaniu zgodnie z formularzem określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  3

Unieważnianie i aktualizacja sprawozdań

1.  Jeżeli właściwy organ pragnie unieważnić sprawozdanie, które uprzednio przedstawił ESMA zgodnie z art. 2, unieważnia on istniejące sprawozdanie i przesyła nowe.
2.  Jeżeli właściwy organ pragnie zaktualizować sprawozdanie, które uprzednio przekazał ESMA zgodnie z art. 2, ponownie przekazuje on sprawozdanie po zaktualizowaniu informacji.
Artykuł  4

Harmonogram

1.  Właściwe organy powiadamiają ESMA o przewidzianych karach administracyjnych, które nałożyły lecz nie opublikowały, w tym o wszelkich odwołaniach z nimi związanych i ich wynikach, przesyłając sprawozdanie najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po podjęciu decyzji o niepublikowaniu kary, która została podjęta.
2.  Właściwe organy przekazują ESMA wszelkie informacje, w tym prawomocny wyrok, o sankcji karnej, przesyłając sprawozdanie najpóźniej w terminie 10 dni roboczych po otrzymaniu informacji.
Artykuł  5

Coroczne przekazywanie zbiorczych informacji dotyczących wszystkich nałożonych kar i środków

Właściwe organy przedstawiają ESMA informacje, o których mowa w art. 71 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE, wypełniając formularz określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Formularz ten obejmuje informacje o wszystkich karach i środkach nałożonych w poprzednim roku kalendarzowym przez właściwy organ, o których mowa w art. 71 dyrektywy 2014/65/UE.

Formularz, o którym mowa w akapicie pierwszym, musi zostać wypełniony elektronicznie i przesyłany do ESMA pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

Artykuł  6

Coroczne przekazywanie anonimowych i zbiorczych informacji dotyczących wszystkich dochodzeń i kar

Jeżeli państwa członkowskie ustanowiły, zgodnie z art. 70 dyrektywy 2014/65/UE, sankcje karne za naruszenia, o których mowa w tym artykule, właściwe organy przekazują ESMA dane, o których mowa w art. 71 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, wypełniając formularz określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Formularz ten zawiera dane dotyczące wszystkich podjętych dochodzeń i sankcji karnych nałożonych za naruszenie przepisów, o których mowa w art. 71 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, przez właściwy organ w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego.

Formularz, o którym mowa w akapicie pierwszym, musi zostać wypełniony elektronicznie i przesyłany do ESMA pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

Artykuł  7

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Formularz przekazywania informacji zgodnie z art. 71 ust. 3 akapit drugi i art. 71 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE

Informacje zgodnie z art. 71 ust. 3 akapit drugi i art. 71 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE:
PoleOpisRodzaj
Identyfikator karyKod identyfikacyjny przypisany przez właściwy organ na potrzeby przekazywania informacji o karze lub środku.Nieobowiązkowe
Ramy prawneAkronim unijnego aktu prawnego, na podstawie którego nałożono karę lub środek.Obowiązkowe
Państwo członkowskieAkronim państwa członkowskiego właściwego organu, który przekazuje informacje o karze lub środku.Obowiązkowe
Identyfikator podmiotuKod identyfikacyjny stosowany do jednoznacznego zidentyfikowania osoby prawnej, na którą została nałożona kara lub środekObowiązkowe (tylko w odniesieniu do kar lub środków nałożonych na firmy inwestycyjne)
Charakter karyInformacje, czy zgłaszana kara jest sankcją karną czy karą administracyjną.Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do kar)
Kod właściwego organuIdentyfikator organu, który przekazuje informacje o karze lub środku.Obowiązkowe
Ramy prawne obowiązujące podmiotAkronim unijnego aktu prawnego mającego zastosowanie do podmiotu, na który nałożono karę lub środek.Obowiązkowe
Pełna nazwa podmiotuPełna nazwa podmiotu, na który nałożono karę lub środek.Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób fizycznych)
Pełne nazwisko osobyPełne nazwisko osoby fizycznej, na którą nałożono karę lub środek.Obowiązkowe (tylko w odniesieniu do osób fizycznych)
Właściwy organ nakładający karęAkronim właściwego organu, który nałożył sankcję lub środek.Obowiązkowe
Treść kary/środkaTekst kary lub środka oraz teksty wszelkich istotnych informacji związanych z karą lub środkiem (w tym o wszelkich odwołaniach od nich i ich wynikach oraz prawomocnych wyrokach w odniesieniu do nałożonych sankcji karnych) - w głównym językuObowiązkowe
Treść kary/środkaTekst kary lub środka oraz teksty wszelkich istotnych informacji związanych z karą lub środkiem (w tym o wszelkich odwołaniach od nich i ich wynikach oraz prawomocnych wyrokach w odniesieniu do nałożonych sankcji karnych) - w innym językuNieobowiązkowe
DataData nałożenia przez właściwy organ kary lub środka.Obowiązkowe
Termin zakończenia obowiązywaniaData zakończenia obowiązywania kary lub środka.Nieobowiązkowe
Organ

publiczny/Jednostka

publiczna

Informacje na temat tego, czy dana kara lub środek zostały opublikowane przez właściwy organObowiązkowe

ZAŁĄCZNIK  II

Formularz przedkładania zbiorczych informacji dotyczących wszystkich kar i środków nałożonych przez właściwe organy

ZAŁĄCZNIK  III

Formularz zgłaszania anonimowych i zbiorczych danych dotyczących wszystkich wszczętych dochodzeń oraz nałożonych sankcji karnych

1 Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.