Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.78.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 233/2012
z dnia 16 marca 2012 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie zatwierdzenia zmienionego krajowego programu kontroli trzęsawki w Danii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii(1), w szczególności jego załącznik VIII rozdział A sekcja 1 lit. b) ppkt (iii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych u zwierząt. Przewiduje ono zatwierdzanie krajowych programów kontroli trzęsawki przedłożonych przez państwa członkowskie, jeśli programy te spełniają pewne kryteria ustanowione w tym rozporządzeniu.

(2) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 546/2006 z dnia 31 marca 2006 r. wykonującym rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych programów kontroli trzęsawki owiec i dodatkowych gwarancji oraz ustanawiającym odstępstwo od pewnych wymogów decyzji 2003/100/WE i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1874/2003(2) zatwierdzono m.in. krajowy program kontroli trzęsawki w Danii i ustanowiono dodatkowe gwarancje dotyczące gospodarstw i urzędowe ograniczenia dotyczące przemieszczania owiec i kóz w pewnych warunkach.

(3) W dniu 25 listopada 2011 r. Dania przedłożyła do zatwierdzenia Komisji zmieniony krajowy program kontroli trzęsawki, który spełnia kryteria ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001. Od 2003 r. wszystkie padłe owce i kozy w wieku powyżej 18 miesięcy były w Danii badane na trzęsawkę i nie wykryto żadnego przypadku klasycznej trzęsawki. Zmiana krajowego programu kontroli trzęsawki w Danii ma zatem na celu ograniczenie liczby testów przeprowadzanych rocznie, z obecnego badania wszystkich padłych owiec i kóz w wieku powyżej 18 miesięcy do minimum wymaganego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001.

(4) Ze względu na obecną korzystną sytuację epidemiologiczną w Danii należy zatwierdzić zmieniony krajowy program kontroli trzęsawki tego państwa członkowskiego.

(5) Zmieniony krajowy program kontroli trzęsawki nie będzie miał wpływu na handel, ponieważ dodatkowe gwarancje i urzędowe ograniczenia dotyczące przemieszczania ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 546/2006 nie ulegną zmianom. W związku z tym niniejsze rozporządzenie należy stosować bezzwłocznie.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się zmieniony krajowy program kontroli trzęsawki przedłożony Komisji przez Danię w dniu 25 listopada 2011 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1.

(2) Dz.U. L 94 z 1.4.2006, s. 28.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.