Dz.U.UE.L.2019.18I.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/85
z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

(2) Z racji tego, że prominentni biznesmeni czerpią ogromne korzyści dzięki swoim powiązaniom z reżimem, w zamian za co pomagają finansować reżim, w tym dzięki spółkom joint venture utworzonym przez niektórych prominentnych biznesmenów i niektóre prominentne podmioty ze spółkami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonego gruntu, ci przedsiębiorcy i te podmioty wspierają reżim Baszara al-Assada i czerpią z niego korzyści, także poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia.

(3) Ponadto wywłaszczenie przez reżim Baszara al-Assada gruntów należących do osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domu.

(4) Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy dodać jedenaście osób fizycznych i pięć podmiotów.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

1. Następujące osoby dodaje się do wykazu zawartego w części A (Osoby) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"264.Anas Talas

(alias ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: prezes Talas Group

Data urodzenia: 25 marca 1971 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki. Poprzez działalność gospodarczą i inwestycje Anas Talas czerpie korzyści również z syryjskiego reżimu lub go wspiera. W roku 2018 Talas Group, której prezesem jest Anas Talas, utworzyła wartą 23 mld funtów syryjskich spółkę joint venture z przedsiębiorstwem Damascus Cham Holding w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim.21.1.2019
265.Nazir Ahmad

JamalEddine

(alias

;

Nazir Ahmad,

Mohammed JamalEddine)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: współzałożyciel i większościowy udziałowiec przedsiębiorstwa Apex Development and Projects LLC i założyciel przedsiębiorstwa A'ayan Company for Projects and Equipment

Data urodzenia: 1962 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 90 % udział kontrolny w przedsiębiorstwie Apex Development and Projects LLC, które utworzyło wartą 34,8 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Nazir Ahmad JamalEddine czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.21.1.2019
266.Mazin Al-Tarazi

(alias ;

Mazen al-Tarazi)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: przedsiębiorca

Data urodzenia: wrzesień 1962 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w sektorach budowlanym i lotniczym. Poprzez działalność gospodarczą i inwestycje Mazin Al-Tarazi czerpie korzyści z syryjskiego reżimu lub go wspiera. W szczególności Mazin Al-Tarazi zawarł umowę z Damascus Cham Holdings na wartą 320 mln USD inwestycję w budowę Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim; udzielono mu także zezwolenia na założenie w Syrii prywatnej linii lotniczej.21.1.2019
267.Samer Foz

(alias Samir () Foz ()/Fawz; Samer Zuhair Foz)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: dyrektor generalny Aman Group

Data urodzenia: maj 1973 r.

Miejsce urodzenia: Latakia, Syria

Obywatelstwo: syryjskie, tureckie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, w tym we wspieranej przez reżim spółce joint venture uczestniczącej w budowie Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego. Samer Foz zapewnia reżimowi wsparcie finansowe i inne, w tym finansowanie dla wojskowych sił bezpieczeństwa w Syrii i pośredniczenie w transakcjach zakupu zboża. Czerpie on także korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych przez handel pszenicą i do projektów odbudowy, co jest wynikiem jego powiązań z reżimem.21.1.2019
Dodatkowe informacje:

prezes Aman Group jednostki zależne: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group jest partnerem z sektora prywatnego w spółce joint venture Aman Damascus JSC, utworzonej z przedsiębiorstwem Damascus Cham Holding, którego Samar Foz jest udziałowcem. Emmar Industries jest spółką joint venture między Aman Group a Hamisho Group, w której Samar Foz ma większościowy udział i której jest prezesem.

268.Khaldoun Al-Zoubi

(alias Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: wiceprezes Aman Holding (alias Aman Group)

Data urodzenia: 1979 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, m.in. zajmujący stanowisko wiceprezesa Aman Holding i będący większościowym udziałowcem linii lotniczej Fly Aman. W tym charakterze ma on powiązania z Samarem Fozem. Aman Holding jest reprezentowany w zarządzie Aman Damascus - spółki joint venture biorącej udział w budowie Marota City, luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim - oraz ma on w Aman Damascus większościowy udział. Jako wiceprezes Aman Holding Khaldoun Al-Zoubi czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera.21.1.2019
269.Hussam Al-Qatirji

(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/

Muhammad al-Katerji

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: dyrektor generalny Katerji Group (alias al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)

Data urodzenia: 1982 r.

Miejsce urodzenia: Rakka, Syria

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, będący także posłem do parlamentu z miasta Aleppo. Hussam Al-Qatirji wspiera reżim i czerpie z niego korzyści przez umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych z reżimem dotyczących ropy naftowej i pszenicy, oraz uzyskiwanie z nich korzyści.21.1.2019
270.Bashar Mohammad AssiPłeć: mężczyzna

Stanowisko: prezes zarządu "Aman Damascus" Partner założyciel linii lotniczej Fly Aman Limited Liability

Data urodzenia: 1977 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały i prowadzący działalność w wielu sektorach syryjskiej gospodarki, m.in. partner założyciel linii lotniczej Fly Aman oraz prezes zarządu "Aman Damascus", spółki joint venture uczestniczącej w budowie Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Jako prezes zarządu "Aman Damascus" Bashar Mohammad Assi czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera.21.1.2019
271.Khaled al-Zubaidi

(alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam)

(al-) Zubaidi/Zubedi

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: współwłaściciel spółki Zubaidi and Qalei LLC, dyrektor Agar Investment Company, dyrektor Al Zubaidi Company i Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, dyrektor i właściciel Zubaidi Development Company oraz współwłaściciel Enjaz Investment Company

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. W tym charakterze ma on powiązania z Naderem Qalei. Khaled al-Zubaidi czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera poprzez swoją działalność gospodarczą, zwłaszcza przez udział w inwestycji Grand Town.21.1.2019
272.Hayan Mohammad

Nazem Qaddour

(alias Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)

Płeć: mężczyzna

Imię i nazwisko: Hayan Mohammed Nazem Qaddour

Stanowisko: główny udziałowiec Exceed Development and Investment Company

Data urodzenia: 1970 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający wynoszący 67 % udział w przedsiębiorstwie Exceed Development and Investment, które utworzyło wartą 17,7 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.21.1.2019
273.Maen Rizk Allah Haykal

(alias Heikal Bin Rizkallah)

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: drugorzędny udziałowiec Exceed Development and Investment Company

Obywatelstwo: syryjskie

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający wynoszący 33 % udział w przedsiębiorstwie Exceed Development and Investment, które utworzyło wartą 17,7 mln USD spółkę joint venture w celu budowy Marota City - luksusowego kompleksu mieszkalno-handlowego wspieranego przez reżim. Poprzez swój udział w inwestycji Marota City Maen Rizk Allah Haykal czerpie korzyści z reżimu syryjskiego lub go wspiera.21.1.2019
274.Nader Qalei (alias Kalai, Kalei)Płeć: mężczyzna

Imię i nazwisko: Nader Kalai

Data urodzenia: 9 lipca 1965 r.

Miejsce urodzenia: Damaszek

Obywatelstwo: syryjskie

Nr paszportu (państwo, w którym dokument został wydany, data i miejsce wydania): Syryjska Republika Arabska, nr 010170320, nr wydania 002-15-L062672, data wydania: 24.5.2015, termin ważności: 23 maja 2021 r.

Nr identyfikacyjny: Syryjska Republika Arabska, 010-40036453

Stanowisko: większościowy udziałowiec Castle Investment Holding, współwłaściciel spółki Zubaidi and Qalei LLC, prezes Kalai Industries Management

Krewny/wspólnik/partner lub osoba powiązana z następującą osobą umieszczoną w wykazie: Khaled al-Zubaidi

adres:

Young Avenue, Halifax, Kanada

Prominentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający istotne inwestycje w branży budowlanej, w tym wynoszący 50 % udział w spółce Zubaidi and Qalei LLC, która buduje luksusowy ośrodek turystyczny Grand Town i z którą reżim zawarł umowę na 45 lat w zamian za 19-21 % jej przychodów. W tym charakterze ma on powiązania z Khaledem al-Zubaidim. Nader Qalei czerpie korzyści z reżimu lub go wspiera poprzez swoją działalność gospodarczą, zwłaszcza przez udział w inwestycji Grand Town.21.1.2019"
2. Następujące podmioty dodaje się do wykazu zawartego w części B (Podmioty) załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012:
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"72.Rawafed Damascus

Private Joint Stock Company

(alias Rawafed/Rawafid/

Rawafed (Tributary)

Damascus Private Joint Stock Company)

adres: Damaszek, SyriaRawafed Damascus Private Joint Stock Company jest wartą 48,3 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al. Ammar LLC, Timeet Trading LLC (określaną także jako Ultimate Trading Co. Ltd.) i Wings Private JSC. Spółka Rawafed wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści, także w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
73.Aman Damascus Joint Stock Company

(alias Aman Damascus JSC)

adres: Damaszek, SyriaAman Damascus Joint Stock Company jest wartą 18,9 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings i Aman Group. Aman Damascus wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
74.Bunyan Damascus Private

Joint Stock Company

(alias Bunyan Damascus Private JSC)

adres: Damaszek, SyriaBunyan Damascus Private Joint Stock Company jest wartą 34,8 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings i Apex Development and Projects LLC oraz Tamayoz LLC. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
75.Mirzaadres: Damaszek, SyriaMirza jest wartą 52,7 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holding i Talas Group. Mirza wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019
76.Developers Private Joint Stock Company

(alias Developers Private JSC)

adres: Damaszek, SyriaDevelopers Private Joint Stock Company jest wartą 17,7 mln USD spółką joint venture między Damascus Cham Holdings i Aman Group. Developers Private Joint Stock Company wspiera reżim syryjski lub czerpie z niego korzyści w wyniku udziału we wspieranej przez reżim luksusowej inwestycji Marota City.21.1.2019"
1 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.