Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.163.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1124
z dnia 23 czerwca 2017 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 961/2010 1 , w szczególności jego art. 46 ust. 6,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 267/2012.

(2) Zgodnie z art. 46 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 267/2012, w przypadku gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych podejmie decyzję o zmianie danych identyfikacyjnych osoby lub podmiotu umieszczonych w wykazie, Rada ma wprowadzić stosowne zmiany w załączniku VIII do tego rozporządzenia.

(3) Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła zmienić informacje identyfikacyjne 23 osób i 14 podmiotów umieszczonych w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 267/2012.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VIII do rozporządzenia (UE) nr 267/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 267/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
H. DALLI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Informacje identyfikacyjne i inne informacje dotyczące wymienionych poniżej osób i podmiotów w wykazie zawartym w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 267/2012 otrzymują brzmienie:

"Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 23 ust. 1

A. Osoby i podmioty zaangażowane w działania jądrowe lub związane z pociskami rakietowymi

Osoby fizyczne

1) Fereidoun Abbasi-Davani. Pełniona funkcja: wyższy rangą pracownik naukowy ministerstwa obrony i logistyki sił zbrojnych (MODAFL), Data urodzenia: a) 1958 r. b) 1959 r. Miejsce urodzenia: Abadan, Iran (Islamska Republika Iranu). Inne informacje: Związany z Instytutem Fizyki Stosowanej. Ściśle współpracuje z Mohsenem Fakhrizadehem-Mahabadim.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

3) Ali Akbar Ahmadian. Tytuł: wiceadmirał. Pełniona funkcja: szef wspólnego sztabu irańskiego korpusu strażników rewolucji (IRGC). Data urodzenia: 1961 r. Miejsce urodzenia: Kerman, Iran (Islamska Republika Iranu). znana też jako Ali Akbar Ahmadian. Inne informacje: zmiana stanowiska.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pełniona funkcja: szef Departamentu Finansowego i Budżetowego Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation - AIO). Data urodzenia: 31 grudnia 1952 r. Obywatelstwo: irańskie. Nr paszportu: a) I0005159, wydany w Iranie b) 10005159, wydany w Iranie.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Pełniona funkcja: szef Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation - AIO). Data urodzenia: 15 stycznia 1954 r. Nr paszportu: A0002987, wydany w Iranie. Inne informacje: Pełnił funkcję wiceministra obrony.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

12) Ahmad Derakhshandeh. Pełniona funkcja: Prezes i dyrektor zarządzający Banku Sepah, który zapewnia wsparcie AIO i podmiotom podległym AIO, w tym grupie przemysłowej Shahid Hemmad (SHIG) i grupie przemysłowej Shahid Bagheri (SBIG); obie grupy zostały wymienione w rezolucji nr 1737 (2006). Data urodzenia: 11 sierpnia 1956 r. Adres: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Teheran, Iran (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

13) Mohammad Eslami. Tytuł: dr. Inne informacje: szef instytutu szkolenia i badań sektora obrony (Defence Industries Training and Research Institute). Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Inne informacje: Pełnił funkcję wiceministra obrony od 2012 do 2013 r.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

14) Reza-Gholi Esmaeli. Pełniona funkcja: szef Departamentu Handlu i Spraw Zagranicznych Organizacji Przemysłu Lotniczego (Aerospace Industries Organisation - AIO). Data urodzenia: 3 kwietnia 1961 r. znana też jako Reza-Gholi Ismaili. Nr paszportu: A0002302, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. wyższy rangą pracownik naukowy MODAFL i były szef Physics Research Centre (Centrum Badań w dziedzinie Fizyki) - PHRC. Nr paszportu: a) A0009228 (brak potwierdzenia, wydany prawdopodobnie w Iranie) b) 4229533 (brak potwierdzenia, wydany prawdopodobnie w Iranie). Inne informacje: MAEA zwróciła się o jego przesłuchanie w związku działaniami PHRC w okresie, gdy był szefem tego centrum; Iran odmówił jednak spełnienia tej prośby.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

16) Mohammad Hejazi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca oddziałów oporu Bassij. Data urodzenia: 1959 r. Miejsce urodzenia: Isafahan, Iran (Islamska Republika Iranu). znana też jako Mohammed Hijazi.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

17) Mohsen Hojati. Pełniona funkcja: Szef Fajr Industrial Group, która została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu. Data urodzenia: 28 września 1955 r. Nr paszportu: G4506013, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Pełniona funkcja: Szef Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), która została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu. Data urodzenia: 10 września 1958 r. Nr paszportu: A0030940, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

22) Naser Maleki. Pełniona funkcja: Szef Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), która została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na rolę, jaką pełni w programie pocisków rakietowych Iranu. Data urodzenia: 1960 r. Nr paszportu: A0003039, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu). Krajowy numer identyfikacyjny: Iran (Islamska Republika Iranu) 0035-11785, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu). Inne informacje: Naser Maleki jest również urzędnikiem MODAFL nadzorującym pracę nad programem pocisków rakietowych Shahab-3. Shahab-3 to znajdujący się obecnie w użyciu irański pocisk rakietowy dalekiego zasięgu.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

26) Mohammad Reza Naqdi. Tytuł: generał brygady. Data urodzenia: a) 11 lutego 1949 r. b) 11 lutego 1952 r. c) 11 lutego 1953 r. d) 11 lutego 1961 r. Miejsce urodzenia: a) Najaf (Nadżaf) Irak b) Teheran, Iran ((Islamska Republika Iranu). Inne informacje: były zastępca szefa sztabu generalnego logistyki sił zbrojnych i badań przemysłowych. Szef państwowej organizacji antyprzemytniczej (zaangażowany w próby obejścia sankcji nałożonych na mocy rezolucji RB ONZ nr 1737 (2006) i 1747 (2007).

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Tytuł: generał broni. Pełniona funkcja: rektor Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara (Malek Ashtar University of Defence Technology). Inne informacje: wydział chemii Wyższej Szkoły Technologii Zbrojeniowych im. Maleka Asztara jest związany z MODALF i przeprowadzał doświadczenia z berylem. Zastępca ministra nauki, badań i technologii.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

33) Morteza Rezaie. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: zastępca dowódcy IRGC. Data urodzenia: 1956 r. znana też jako Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

34) Morteza Safari. Tytuł: kontradmirał. Pełniona funkcja: dowódca marynarki wojennej IRGC. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

35) Yahya Rahim Safavi. Tytuł: generał dywizji. Pełniona funkcja: dowódca, IRGC (Pasdaran). Data urodzenia: 1952 r. Miejsce urodzenia: Isfahan, Iran (Islamska Republika Iranu). Alias: Yahya Raheem Safavi.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

37) Hosein Salimi. Tytuł: generał. Pełniona funkcja: dowódca sił powietrznych, IRGC (Pasdaran). Alias: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Nr paszportu: D08531177, wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu).

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

38) Qasem Soleimani. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił Qods. Data urodzenia: 11 marca 1957 r. Miejsce urodzenia: Qom, Iran (Islamska Republika Iranu). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Nr paszportu: 008827, wydany w Iranie. Inne informacje: awansowany do rangi generała dywizji, zachowuje stanowisko dowódcy sił Qods.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

40) Mohammad Reza Zahedi. Tytuł: generał brygady. Pełniona funkcja: dowódca sił lądowych IRGC. Data urodzenia: 1944 r. Miejsce urodzenia: Isfahan, Iran (Islamska Republika Iranu). znana też jako Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

41) Mohammad Baqer Zolqadr. Pełniona funkcja: generał, oficer IRGC, zastępca ministra spraw wewnętrznych ds. zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

42) Azim Aghajani. Pełniona funkcja: Członek IRGC-Qods Force, działający pod zwierzchnictwem dowódcy Qods Force generała dywizji Qasema Soleimaniego, który został umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Obywatelstwo: Iran (Islamska Republika Iranu). Nr paszportu: a) 6620505 wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu) b) 9003213 wydany w Iranie (Islamska Republika Iranu) Inne informacje: ułatwiał naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zakazującego wywozu broni i materiałów pokrewnych z Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 18.4.2012.

43) Ali Akbar Tabatabaei. Pełniona funkcja: Członek IRGC-Qods Force, działający pod zwierzchnictwem dowódcy Qods Force generała dywizji Qasema Soleimaniego, który został umieszczony w wykazie na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1747 (2007). Data urodzenia: 1967 r. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Obywatelstwo: Iran (Islamska Republika Iranu). Nr paszportu: a) 9003213, wydany w Iranie / brak danych b) 6620505 wydany w Iranie / brak danych. Inne informacje: ułatwiał naruszanie pkt 5 rezolucji 1747 (2007) zakazującego wywozu broni i materiałów pokrewnych z Iranu.

Data dodania do wykazu ONZ: 18.4.2012.

Podmioty

3) Grupa przemysłowa ds. amunicji i metalurgii (Ammunition and Metallurgy Industries Group - AMIG) znana też jako grupa przemysłowa ds. amunicji - Ammunition Industries Group. Inne informacje: a) AMIG kontroluje grupę przemysłową 7th of Tir, która wymieniona jest w rezolucji nr 1737 (2006) ze względu na swoją rolę w irańskim programie dotyczącym wirówek. Z kolei AMIG jest własnością DIO i jest przez nią kontrolowana; DIO została wymieniona w rezolucji nr 1737 (2006).

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

8) Grupa przemysłowa ds. pocisków samosterujących (Cruise Missile Industry Group) znana też jako grupa przemysłowa ds. okrętowych pocisków rakietowych (Naval Defence Missile Industry Group). Inne informacje: wytwarzanie i rozwój pocisków samosterujących. Odpowiedzialna za okrętowe pociski rakietowe, w tym za pociski samosterujące.

Data dodania do wykazu ONZ: 3.3.2008.

9) Organizacja Przemysłu Obronnego (Defence Industries Organisation - DIO). Inne informacje: Podmiot nadrzędny kontrolowany przez Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (Ministry of Defense and Armed Forces Logistics, MODAFL). Pewne podmioty podlegające DIO były zaangażowane w program produkcji elementów do wirówek oraz w program budowy pocisków balistycznych,

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

15) Grupa Przemysłowa Fajr (Fajr Industrial Group). Inne informacje: a) Instrumentation Factory Plant, b) podmiot zależny AIO,

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

22) Kala-Electric. znana też jako Kalaye Electric. Inne informacje: Dostawca dla PFEP - Natanz.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

36) Parchin Chemical Industries. Inne informacje: oddział DIO, który wytwarza amunicję, materiały wybuchowe, jak też stałe paliwo napędowe dla rakiet i pocisków rakietowych.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

37) Pars Aviation Services Company. Inne informacje: zajmuje się konserwacją różnych statków powietrznych, w tym MI-171, używanych przez siły powietrzne IRGC.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

41) Qods Aeronautics Industries. Inne informacje: zajmuje się wytwarzaniem bezzałogowych statków powietrznych, spadochronów, paralotni, paramotorów itd. IRGC chełpiła się stosowaniem tych produktów jako części swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

43) Sanam Industrial Group. Inne informacje: podmiot podległy AIO, nabywał w imieniu AIO wyposażenie do celów programu rakietowego.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

45) 7th of Tir. Inne informacje: Podmiot podlegający DIO, powszechnie uznaje się, że jest bezpośrednio zaangażowany w irański program jądrowy.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Inne informacje: Podmiot podlegający AIO.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Inne informacje: Podmiot podlegający AIO.

Data dodania do wykazu ONZ: 23.12.2006.

52) Sho'a' Aviation. Inne informacje: wytwarza samoloty ultra lekkie; IRGC twierdzi, że stosuje je jako część swojej doktryny dotyczącej asymetrycznego prowadzenia działań wojennych.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007.

56) Ya Mahdi Industries Group. Inne informacje: podmiot podległy AIO, zaangażowany w zakup wyposażenia rakietowego na rynku światowym.

Data dodania do wykazu ONZ: 24.3.2007."

1 Dz.U. L 88 z 24.3.2012, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.