Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.238.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2017/1568
z dnia 15 września 2017 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/1509 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 1 , w szczególności jego art. 47 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2017/1509.

(2) W dniu 11 września 2017 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2375 (2017), na mocy której dodano jedną osobę i trzy podmioty do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do rozporządzenia (UE) 2017/1509,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 2017/1509 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 2  

Wymienione poniżej osoby i podmioty wpisuje się do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) 2017/1509.
a) Osoby fizyczne
Imię i nazwiskoAliasInformacje identyfikacyjneData umieszczenia w wykazie ONZUzasadnienie
63.Pak Yong Sikobywatelstwo: KRLD rok urodzenia: 195011.9.2017Członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki militarnej Partii Robotniczej Korei, dowodzi wojskiem KRLD i je kontroluje, a także pomaga kierować przemysłem wojskowym i obronnym kraju.
b) Osoby prawne, podmioty i organy
NazwaInne nazwyLokalizacjaData umieszczenia w wykazie ONZInne informacje
51.Centralna Komisja Wojskowa Partii Robotniczej KoreiPjongjang, KRLD11.9.2017Centralna Komisja Wojskowa odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki militarnej Partii Robotniczej Korei, dowodzi wojskiem KRLD i je kontroluje, a także kieruje przemysłem wojskowym i obronnym kraju w koordynacji z Komisją Spraw Państwowych.
52.Departament Organizacji i KierowaniaKRLD11.9.2017Departament Organizacji i Kierowania jest bardzo ważnym organem Partii Robotniczej Korei. Zawiaduje obsadzaniem kluczowych pozycji w Partii Pracy Korei, w wojsku KRLD i w północnokoreańskiej administracji rządowej. Jego zadaniem jest również sprawowanie kontroli nad całością spraw politycznych KRLD, pełni też ważną rolę w realizacji polityki KRLD w zakresie cenzury.
53.Departament Propagandy i AgitacjiPjongjang, KRLD11.9.2017Departament Propagandy i Agitacji sprawuje pełną kontrolę nad mediami, które wykorzystuje jako narzędzie kontroli społeczeństwa w imieniu przywództwa KRLD. Departament Propagandy i Agitacji zajmuje się również cenzurą, w tym cenzurą gazet i mediów lub za nią odpowiada z ramienia rządu KRLD.
1 Dz.U. L 224 z 31.8.2017, s. 1.
2 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 29 września 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.251.29/2).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.