Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.114.57

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 377/2008
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w szczególności jego art. 1 i 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 577/98 wymaga, w przypadku badania stałego, sporządzenia przez Komisję wykazu tygodni tworzących kwartały referencyjne.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 577/98 konieczne jest wprowadzenie środków wykonawczych określających kodowanie zmiennych używanych przy przesyłaniu danych.

(3) Na mocy art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 577/98 możliwe jest wybranie spośród charakterystyk badania wykazu zmiennych, zwanych dalej zmiennymi strukturalnymi, które muszą być badane tylko jako przeciętne wartości roczne w odniesieniu do 52 tygodni, a nie przeciętne wartości kwartalne. W związku z powyższym należy określić warunki wykorzystywania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych.

(4) Z uwagi na znaczenie danych na temat zatrudnienia i bezrobocia, całkowite wartości tych wskaźników powinny być ze sobą spójne, bez względu na to, czy uzyskano je z rocznej próby cząstkowej czy na podstawie przeciętnej wartości rocznej z czterech kwartalnych pełnych prób.

(5) Z uwagi na znaczenie danych gromadzonych w modułach ad hoc, informacje te powinny cechować się zdolnością do ich łączenia z innymi zmiennymi badania.

(6) Rozporządzenie (WE) nr 577/98 ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadza obowiązek przesyłania danych dla zmiennej "wynagrodzenie z głównego miejsca pracy". W związku z tym należy dostosować sposób ujednolicenia zmiennych.

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej na terenie Wspólnoty w odniesieniu do kodyfikacji, którą należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2006 r., i wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych(2), określa sposób kodowania jaki należy wykorzystywać do przesyłania danych począwszy od 2006 r. Należy jednak, począwszy od 2009 r., zmienić system kodowania w celu uwzględnienia zmian w dwóch zmiennych (dziedzina najwyższego poziomu edukacji lub szkolenia osiągniętego z wynikiem pozytywnym oraz miesięczne wynagrodzenie w głównym miejscu pracy), aby odpowiednio dostosować kolumny przesyłania i poprawić niektóre błędy i przeoczenia filtrów dla innych zmiennych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 należy w związku z tym uchylić z dniem 1 stycznia 2009 r.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom(3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmienne strukturalne

Warunki wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych są określone w załączniku I.

Artykuł  2

Kwartały referencyjne

Definicja kwartałów referencyjnych jaką należy stosować począwszy od 2009 r. określona jest w załączniku II.

Artykuł  3

Kodowanie

Kody zmiennych, które począwszy od 2009 r. zostaną wykorzystane do przesyłania danych, określone są w załączniku III.

Artykuł  4

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 430/2005 traci moc z dniem 1 stycznia 2009 r.

Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1372/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 42).

(2) Dz.U. L 71 z 17.3.2005, s. 36. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 973/2007 (Dz.U. L 216 z 21.8.2007, s. 10).

(3) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

 WARUNKI WYKORZYSTANIA PRÓB CZĄSTKOWYCH DO GROMADZENIA DANYCH DOTYCZĄCYCH ZMIENNYCH STRUKTURALNYCH

1. Zmienne roczne/kwartalne

Wyraz "rocznie" w kolumnie "częstotliwość" kodowania ustalonego w załączniku III określa zmienne strukturalne badane tylko fakultatywnie jako przeciętne wartości roczne w odniesieniu do 52 tygodni, a nie przeciętne wartości kwartalne, metodą próby cząstkowej obejmującej niezależne obserwacje. Kluczowe zmienne, które należy badać co kwartał, zostały określone wyrazem "kwartalnie".

2. Reprezentatywność wyników

Dla zmiennych strukturalnych względny błąd standardowy oceny rocznych przeciętnych reprezentujących co najmniej 1% ludności w wieku produkcyjnym (nie uwzględniając efektu planowania) nie może przekraczać:

a) 9% dla krajów o liczbie mieszkańców pomiędzy 1 mln i 20 mln oraz,

b) 5% dla krajów o liczbie mieszkańców wynoszącej 20 mln lub więcej.

Kraje, których zaludnienie wynosi poniżej 1 mln mieszkańców, zwolnione są z tych precyzyjnych wymagań. W tych krajach zmienne należy gromadzić dla próby całkowitej, chyba że próba spełnia wymagania określone w lit. a).

Dla krajów, które gromadzą dane dotyczące zmiennych strukturalnych metodą prób cząstkowych, w przypadku więcej niż jednego cyklu badania, całkowita próba cząstkowa powinna obejmować niezależne obserwacje.

3. Spójność całkowitych wartości zmiennych 430/2005

Zapewnia się spójność pomiędzy całkowitymi wartościami zmiennych z rocznych prób cząstkowych a przeciętnymi wartościami rocznymi z pełnej próby dla danych dotyczących zatrudnienia, bezrobocia oraz ludności zawodowo nieaktywnej w podziale na płeć i następujące grupy wiekowe: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+.

4. Moduły ad hoc

Próby wykorzystane do gromadzenia informacji w modułach ad hoc powinny dostarczać także informacji na temat zmiennych strukturalnych.

ZAŁĄCZNIK  II

 DEFINICJA KWARTAŁÓW REFERENCYJNYCH

a) Kwartały każdego roku odnoszą się do dwunastu miesięcy roku: styczeń, luty i marzec należą do pierwszego kwartału, kwiecień, maj i czerwiec do drugiego kwartału, lipiec, sierpień i wrzesień do trzeciego kwartału, a październik, listopad i grudzień do czwartego kwartału.

b) Tygodnie referencyjne przydzielone są do kwartałów referencyjnych, tak aby tydzień należał do kwartału określonego w lit. a) do którego należą przynajmniej cztery dni tego tygodnia, chyba że wynika z tego, iż pierwszy kwartał roku składa się tylko z 12 tygodni. W takim przypadku kwartały danego roku utworzone będą przez następujące po sobie grupy 13 tygodni.

c) Jeżeli, zgodnie z lit. b) kwartał składa się z 14 tygodni zamiast 13, państwa członkowskie powinny starać się rozłożyć próbę pomiędzy wszystkimi 14 tygodniami.

d) Jeżeli nie jest możliwe takie rozłożenie próby aby objąć wszystkie 14 tygodni kwartału, przedmiotowe państwa członkowskie mogą pominąć jeden tydzień tego kwartału, (czyli nie uwzględnić go). Pominięty tydzień powinien być typowy pod względem bezrobocia, zatrudnienia oraz średniej liczby rzeczywiście przepracowanych godzin i powinien być częścią miesiąca zawierającego pięć czwartków.

e) Pierwszy kwartał 2009 r. rozpoczyna się w poniedziałek 29 grudnia 2008 r.

Do końca 2011 r., państwa członkowskie biorące udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności w połączeniu z innymi badaniami jako w jednym badaniu zintegrowanym mogą określić początek kwartałów referencyjnych tydzień wcześniej niż ustanowiono w lit. a), b) i e).

ZAŁĄCZNIK  III

  1 KODOWANIE

1 Załącznik III:

-zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.283.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 4 rozporządzenia nr 317/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.99.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.