Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.19.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/92
z dnia 21 stycznia 2019 r.
wykonujące rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 i 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2) Rada jest zdania, że w związku ze śmiercią jednej z osób umieszczonych w wykazie wpis dotyczący tej osoby należy skreślić z załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmianę zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

Wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby skreśla się z wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014:
"150.Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON"
1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.