Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.370I.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2020/1651
z dnia 6 listopada 2020 r.
wykonująca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii 1 , w szczególności jej art. 30 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB.

(2) Zważywszy na powagę sytuacji w Syrii oraz ze względu na ostatnie powołania na stanowiska ministrów, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB należy dodać osiem osób.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu zamieszczonego w części A ("Osoby") załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB dodaje się następujące pozycje:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"303.Bassam TOU'MA (alias TU'MA)

Data urodzenia: 1969 r.

Miejsce urodzenia: Safita, Syria

Płeć: mężczyzna

Minister ds. ropy naftowej i zasobów mineralnych. Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
304.Hassan GHABACHE (alias GHOBASH, AL-GHABBASH)

Data urodzenia: 1971 r.

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Minister zdrowia.

Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
305.Ziyad SABBAGH

Data urodzenia: 1960 r.

Miejsce urodzenia: Aleppo, Syria

Płeć: mężczyzna

Minister przemysłu.

Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
306.Mohammad Hassan QATANA

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria Płeć: mężczyznaMinister rolnictwa i reformy rolnej. Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
307.Ghassan ZAMEL (alias AL-ZAMIL, AL-ZAMEL)

Data urodzenia: 1963 r.

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Minister ds. energii elektrycznej.

Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
308.Mohamad (alias Mohammad) Fayez BARCHA (alias AL-BARSHA, AL-BARASHA)

Data urodzenia: 1955 r.

Miejsce urodzenia: Damaszek, Syria

Płeć: mężczyzna

Minister stanu. Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
309.Malloul (alias Maloul) HUSSEIN (alias AL-HUSSEIN)

Data urodzenia: 1950 r.

Miejsce urodzenia: Gubernatorstwo Al- Hasach, Syria;

Płeć: mężczyzna

Minister stanu. Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020
310.Mohammad Samir HADDAD

Data urodzenia: 1956 r.

Miejsce urodzenia: Tartus, Syria

Płeć: mężczyzna

Minister stanu.

Powołany w sierpniu 2020 r.

Jako minister w rządzie ponosi współodpowiedzialność za brutalne represje stosowane przez reżim syryjski wobec ludności cywilnej.

6.11.2020"
1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.