Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.178.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2017/1245
z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii 1 , w szczególności jej art. 30 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii.

(2) Jedna osoba nie powinna dłużej znajdować się w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi, zawartym w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB (zwanym dalej "wykazem").

(3) Do wykazu podmiotów zawartego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB należy dodać jeden podmiot.

(4) Należy także zaktualizować informacje dotyczące jednej osoby umieszczonej w wykazie w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2017 r.
W imieniu Rady
M. MAASIKAS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A ("Osoby") skreśla się następującą osobę oraz dotyczący jej wpis w brzmieniu: "202. Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi)";
2) w części A ("Osoby") wpis dotyczący wymienionej poniżej osoby zastępuje się wpisem w brzmieniu:
Imię i nazwiskoDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"203.George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, SyriaProminentny przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały lub prowadzący działalność w sektorze inżynieryjnym, budowlanym oraz ropy naftowej i gazu. Posiada udziały lub znaczne wpływy w szeregu przedsiębiorstw i podmiotów w Syrii, w szczególności w przedsiębiorstwie HESCO Engineering and Construction Company - jednym z głównych przedsiębiorstw inżynieryjnych i budowlanych.7.3.2015"
3) w części B ("Podmioty") dodaje się wpis dotyczący następującego podmiotu:
NazwaDane identyfikacyjnePowodyData umieszczenia w wykazie
"71.Abdulkarim Group

(inna nazwa Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damaszek SyriaAbdulkarim Group to syryjski konglomerat, uznawany na arenie międzynarodowej, powiązany z Waelem Abdulkarimem, który został umieszczony w wykazie jako wiodący biznesmen działający w Syrii.11.7.2017"
* Nin. decyzja została uznana za nieważne ex tunc, w zakresie, w jakim akt ten dotyczy Alkarim for Trade and Industry LLC, zgodnie z wyrokiem Sądu w sprawie T-667/17 z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz.U.UE.C.2019.103.33/), jednakże skutki decyzji 2017/917 zostają utrzymane w mocy wobec Alkarim for Trade and Industry do chwili upływu terminu do wniesienia odwołania albo, jeśli odwołanie zostanie wniesione w tym terminie, do czasu ewentualnego oddalenia odwołania.
1 Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.