Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.6.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2019/24
z dnia 8 stycznia 2019 r.
dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/1071

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 30 lipca 2018 r. Rada przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1071 2  dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 i ustanawiające uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 (zwany dalej "wykazem").

(2) Rada, w przypadkach gdy było to wykonalne, przedstawiła wszystkim osobom, grupom i podmiotom uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie.

(3) Poprzez ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w wykazie, że postanowiła pozostawić je w wykazie. Rada poinformowała również osoby, grupy i podmioty, których to dotyczy, że możliwe jest zwrócenie się do Rady o uzasadnienie umieszczenia ich w wykazie, o ile takie uzasadnienie nie zostało im już przekazane.

(4) Rada dokonała przeglądu wykazu zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001. Przy przeglądzie Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zainteresowanych oraz uaktualnione informacje otrzymane od właściwych organów krajowych, dotyczące statusu osób i podmiotów umieszczonych w wykazie na szczeblu krajowym.

(5) Rada sprawdziła, czy właściwe władze, o których mowa w art. 1 ust. 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB 3 , podjęły decyzje w odniesieniu do wszystkich osób, grup i podmiotów, w których to decyzjach stwierdza się ich uczestnictwo w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB. Rada uznała też, że osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3, i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, powinny nadal być objęte szczególnymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

(6) Rada ustaliła, że dwie dodatkowe osoby i jeden dodatkowy podmiot uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, że decyzję w odniesieniu do nich podjęła właściwa władza w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska i że te osoby i ten podmiot należy objąć szczególnymi środkami ograniczającymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001.

(7) Należy odpowiednio zaktualizować wykaz oraz uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1071,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wykaz przewidziany w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 zamieszczony jest w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1071 niniejszym traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 stycznia 2019 r.
W imieniu Rady
G. CIAMBA
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, grup i podmiotów, o którym mowa w art. 1

I. OSOBY
1. ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), ur. 11.8.1960 r. w Iranie. Nr paszportu: D9004878.
2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.
3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej.
4. ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), ur. 6.3.1955 r. lub 15.3.1955 r. w Iranie. Obywatel Iranu i USA. Nr paszportu: C2002515 (Iran); Nr paszportu: 477845448 (USA). Numer krajowego dokumentu tożsamości: 07442833, ważny do 15.3.2016 r. (prawo jazdy USA).
5. ASADI, Assadollah, ur. 22.12.1971 r. w Teheranie (Iran), obywatel Iranu. Nr irańskiego paszportu dyplomatycznego: D9016657.
6. BOUYERI, Mohammed (alias: Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), ur. 8.3.1978 r. w Amsterdamie (Niderlandy).
7. EL HAJJ, Hassan Hassan, ur. 22.3.1988 r. w Zaghdraiya, Sidon, Liban, obywatel Kanady. Numer paszportu: JX446643 (Kanada).
8. HASHEMI MOGHADAM, Saeid, ur. 6.8.1962 r. w Teheranie (Iran), obywatel Iranu. Numer paszportu: D9016290, ważny do 4.2.2019 r.
9. IZZ-AL-DIN, Hasan (alias: GARBAYA, Ahmed; SA-ID; SALWWAN, Samir), ur. w 1963 r. w Libanie, obywatel Libanu.
10. MELIAD, Farah, ur. 5.11.1980 r. w Sydney (Australia), obywatel Australii. Numer paszportu: M2719127 (Australia).
11. MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias: ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), ur. 14.4.1965 r. lub 1.3.1964 r. w Pakistanie. Numer paszportu: 488555.
12. Ș ANLI, Dalokay (alias Sinan), ur. 13.10.1976 r. w Pülümür (Turcja).
13. SHAHLAI, Abdul Reza (alias: Abdol Reza Shala'i; Abd-al Reza Shalai; Abdorreza Shahlai; Abdolreza Shahla'i; Abdul-Reza Shahlaee; Hajj Yusef; Haji Yusif; Hajji Yasir; Hajji Yusif, Yusuf Abu-al-Karkh), ur. ok. 1957 r. w Iranie. Adresy: 1) Kermanszah, Iran, 2) Mehran Military Base (Baza Wojskowa Mehran), Prowincja Ilam, Iran.
14. SHAKURI, Ali Gholam, ur. ok. 1965 r. w Teheranie, Iran.
15. SOLEIMANI, Qasem (alias: Ghasem Soleymani; Qasmi Sulayman; Qasem Soleymani; Qasem Solaimani; Qasem Salimani; Qasem Solemani; Qasem Sulaimani; Qasem Sulemani), ur. 11.3.1957 r. w Iranie. Obywatel Iranu. Nr paszportu: 008827 (irański paszport dyplomatyczny), wyd. w 1999 r. Tytuł: generał dywizji.
II. GRUPY I PODMIOTY
1. "Abu Nidal Organisation" - "ANO" ("Organizacja Abu Nidala") [inne nazwy: "Fatah Revolutionary Council" ("Rewolucyjna Rada Fatah"); "Arab Revolutionary Brigades" ("Rewolucyjne Brygady Arabskie"); "Black September" ("Czarny Wrzesień"); "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Rewolucyjna Organizacja Muzułmańskich Socjalistów")].
2. "Al-Aqsa Martyrs' Brigade" ("Brygady Męczenników Al-Aksy").
3. Al Aqsa e.V. (Stowarzyszenie Al-Aksa).
4. "Babbar Khalsa" ("Babbar Chalsa")
5. "Communist Party of the Philippines" ("Komunistyczna Partia Filipin") wraz z "New People's Army" - "NPA" ("Nowa Armia Ludowa"), Filipiny.
6. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego irańskiego Ministerstwa Wywiadu i Bezpieczeństwa
7. "Gama'a al-Islamiyya" ("Dżama'a al Islamija") [inna nazwa "Al-Gama'a al-Islamiyya" ("Al Dżama'a al Islamija") ("Grupa Islamska" - "GI")].
8. "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" - "IBDA-C" ("Islamski Front Bojowników o Wielki Wschód").
9. "Hamas" wraz z "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".
10. "Hizballah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizballah) [inne nazwy: "Hezbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hezbollah), "Hizbullah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbullah), "Hizbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbollah), "Hezballah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hezballah), "Hisbollah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hisbollah), "Hizbu'llah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizbu'llah), "Hizb Allah Military Wing" (Wojskowe Skrzydło Hizb Allah), "Jihad Council" (Rada Dżihadu) (i wszystkie jednostki mu podlegające, w tym "External Security Organisation" - Organizacja Bezpieczeństwa Zewnętrznego)].
11. "Hizbul Mujahideen" - "HM" ("Hizbul Mudżahedin").
12. "Khalistan Zindabad Force" - "KZF" ("Siły Chalistan Zindabad").
13. "Kurdistan Workers' Party" - "PKK" ("Partia Pracujących Kurdystanu") [inne nazwy: "KADEK"; "KONGRA-GEL"].
14. "Liberation Tigers of Tamil Eelam" - "LTTE" ("Tygrysy - Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu").
15. "Ejército de Liberación Nacional" ("Narodowa Armia Wyzwolenia").
16. "Palestinian Islamic Jihad" - "PIJ" ("Palestyński Islamski Dżihad").
17. "Popular Front for the Liberation of Palestine" - "PFLP" ("Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny").
18. "Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command" ("Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny - Naczelne Dowództwo") [inna nazwa: "PFLP - Naczelne Dowództwo"].
19. "Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi" - "DHKP/C" ("Rewolucyjna Ludowa Partia/Front/Armia Wyzwolenia") [inne nazwy: "Devrimci Sol" ("Lewica Rewolucyjna"), Dev Sol].
20. "Sendero Luminoso" - "SL" ("Świetlisty Szlak").
21. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" - "TAK" [inne nazwy: "Kurdistan Freedom Falcons" ("Sokoły Wolności Kurdystanu"), "Kurdistan Freedom Hawks" ("Jastrzębie Wolności Kurdystanu")].
1 Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 70.
2 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1071 z dnia 30 lipca 2018 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/468 (Dz.U. L 194 z 31.7.2018, s. 23).
3 Wspólne stanowisko Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.