Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.235.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2005 r.

DECYZJA NR 146
z dnia 10 października 1990 r.
dotycząca wykładni art. 94 ust. 9 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71

(91/424/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 23 sierpnia 1991 r.)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niektóre zmiany niniejszego aktu prawnego nie zostały bezpośrednio naniesione na tekst, ponieważ akty wprowadzające zmiany nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. Jednostki redakcyjne tekstu zmienione przez te akty zostały wyróżnione kursywą, natomiast ich aktualna treść została podana w wersji anglojęzycznej w przypisie znajdującym się przy zmienionej jednostce.

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

KOMISJA ADMINISTRACYJNA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH,

uwzględniając art. 81 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie, na podstawie którego jej zadaniem jest rozwiązywanie wszystkich spraw administracyjnych oraz spraw związanych z wykładnią, wynikających z przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i kolejnych rozporządzeń,

uwzględniając art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r., na podstawie którego, jego zadaniem jest przygotowanie wzorów świadectw, zaświadczeń, deklaracji, wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do stosowania wyżej wymienionych rozporządzeń,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3427/89 z dnia 30 października 1989 r., które wprowadza dla wszystkich Państw Członkowskich jednolite rozwiązanie problemu wypłacania świadczeń rodzinnych członkom rodziny, niezamieszkującym na terytorium państwa właściwego,

uwzględniając art. 94 ust. 9, zmieniony wyżej wymienionym rozporządzeniem, który z jednej strony stanowi, że zasiłki rodzinne otrzymywane przez pracowników najemnych we Francji na członków ich rodzin zamieszkałych w innym Państwie Członkowskim według stanu na dzień 15 listopada 1989 r. wypłaca się nadal według stawek, w granicach i zgodnie z procedurami stosowanymi według stanu na ten dzień, tak długo, jak ich wysokość przekracza wysokość zasiłków, które byłyby należne od 16 listopada 1989 r. i tak długo jak osoby te podlegają francuskiemu ustawodawstwu, a z drugiej strony stanowi, że Komisja Administracyjna wydaje opinię w sprawie procedury wykonania przepisów tego akapitu, w szczególności podziału kosztów tych zasiłków,

a także mając na uwadze, co następuje:

istotne jest dokładne określenie zakresu i warunków stosowania art. 94 ust. 9;

niezbędne jest ustanowienie procedury umożliwiającej wypłacanie zasiłków, w odniesieniu do obowiązków danych instytucji, porównanie kwoty zasiłków rodzinnych (kwota gwarantowana) i kwoty francuskich zasiłków rodzinnych, wypłatę w wypadkach, gdy jest to stosowne, wyrównania odpowiadającego różnicy między tymi dwiema kwotami oraz podział kosztów tych zasiłków między dane instytucje;

ponadto, niezbędne jest określenie kursu przeliczeniowego walut stosowanego do wyżej wymienionego porównania;

należy przygotować dwa szczegółowe wzory formularzy, jeden zaświadczający o wypłacie zasiłku rodzinnego za listopad 1989 r. i drugi zaświadczający o kontynuowaniu lub zaprzestaniu wypłacania zasiłku rodzinnego zgodnie z art. 94 ust. 9;

język, w którym mają zostać wydane formularze, został określony w zaleceniu nr 15 Komisji Administracyjnej;

należy również ustalić termin, w którym można skorzystać z prawa do otrzymania gwarantowanej kwoty zasiłku rodzinnego;

działając zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 80 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. a) Przepisy art. 94 ust. 9 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 stosuje się, jeżeli 15 listopada 1989 r. pracownik najemny podlegający francuskiemu ustawodawstwu otrzymywał zasiłki rodzinne, przewidziane w dawnym art. 73 ust. 2, na członków jego rodziny, zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim; przepisów tych nie stosuje się, jeżeli prawo do zasiłków rodzinnych zostało nabyte w państwie zamieszkania 15 listopada 1989 r.; przepisy te przestają być trwale stosowane, jeżeli później zostaje nabyte prawo do świadczeń rodzinnych w państwie miejsca zamieszkania.

Ponadto, zasiłki rodzinne otrzymywane według stanu na dzień 15 listopada 1989 r. przez pracowników najemnych zatrudnionych we Francji na członków ich rodzin zamieszkałych w innym Państwie Członkowskim wypłaca się nadal zgodnie z przepisami art. 94 ust. 9, tak długo jak członkowie rodziny zamieszkują na terytorium tego innego Państwa Członkowskiego.

b) Zasiłki rodzinne, określone w art. 94 ust. 9 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, to zasiłki faktycznie wypłacane pracownikowi najemnemu za listopad 1989 r. na członków jego rodziny, kwalifikujących się do otrzymania tych zasiłków. Kwota tych zasiłków stanowi kwotę gwarantowaną.

Świadczenia rodzinne, określone w wymienionym artykule, to francuskie świadczenia rodzinne należne pracownikowi najemnemu od 16 listopada 1989 r.

c) 1 Jeżeli przez dwa kolejne miesiące kwota francuskich świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem tych płatnych jednorazowo (nieuwzględnianych do celów porównania), jest wyższa lub równa kwocie gwarantowanej na dany miesiąc, wtedy uprawnienie do kwoty gwarantowanej trwale wygasa.

W odniesieniu do warunku, ustanowionego w art. 94 ust. 9, że dana osoba podlega francuskiemu ustawodawstwu, nie uwzględnia się przerw w pracy krótszych niż jeden miesiąc oraz okresów czasowego zawieszenia pracy z powodu choroby, macierzyństwa, wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub bezrobocia, przy stałym otrzymywaniu wynagrodzenia lub odpowiednich świadczeń zgodnie z francuskim ustawodawstwem, z wyjątkiem emerytur, rent, lub ze względu na płatny urlop oraz strajk i lokaut.

d) Kwotę gwarantowaną ustala się w sposób ostateczny. W szczególności nie może ona być następnie zmieniana z uwagi na zmianę stawki zasiłków rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, w którym zamieszkiwali członkowie rodziny 15 listopada 1989 r., albo ze względu na zwiększenie liczby członków rodziny.

Jednakże w przypadku późniejszego zmniejszenia liczby członków rodziny, określonych w art. 94 ust. 9, w Państwie Członkowskim zamieszkania, kwota gwarantowana zostanie przeliczona w odniesieniu do liczby pozostałych członków rodziny, według stawki i w granicach stosowanych 15 listopada 1989 r. na terytorium danego Państwa Członkowskiego.

2. a) W celu umożliwienia właściwej instytucji francuskiej ustalenia, czy przepisy art. 94 ust. 9 powinny być stosowane, instytucja miejsca, w którym członkowie rodziny zamieszkiwali 15 listopada 1989 r., wydaje, na wniosek danej osoby lub instytucji francuskiej, zaświadczenie stwierdzające, czy zasiłki rodzinne były wypłacane prawidłowo za listopad 1989 r., zgodnie ze wzorem formularza E 412 F przedstawionym poniżej.

Jeżeli zasiłki rodzinne zostały wypłacone, instytucja miejsca zamieszania wyszczególnia w zaświadczeniu tych członków rodziny, na których rzecz zostały one wypłacane, jak również kwotę tych zasiłków na członka rodziny lub na całą rodzinę, zgodnie z przepisami stosowanego ustawodawstwa.

Zaświadczenie to musi również stwierdzać, czy małżonek pracownika najemnego lub inna osoba, na rzecz której wypłacano zasiłek, wykonywała działalność zawodową w listopadzie 1989 r. lub inną działalność tak traktowaną zgodnie z decyzją nr 199.

b) Po otrzymaniu takiego zaświadczenia właściwa instytucja francuska porównuje, w odpowiednim przypadku, kwotę zasiłków rodzinnych, określonych w ust. 1 lit. b) zdanie drugie, z kwotą gwarantowaną.

Jeżeli kwota świadczeń rodzinnych jest wyższa lub równa kwocie gwarantowanej, tylko te świadczenia są wypłacane przez właściwą instytucję.

Jeżeli kwota świadczeń rodzinnych jest niższa od kwoty gwarantowanej, świadczenia te są wypłacane przez właściwą instytucję francuską, a wyrównanie odpowiadające różnicy pomiędzy kwotą gwarantowaną a tymi świadczeniami jest wypłacane przez instytucję miejsca zamieszkania.

Jeżeli kwota francuskich świadczeń rodzinnych jest równa zeru, to wyrównanie wypłacane przez instytucję miejsca zamieszkania równe jest kwocie gwarantowanej.

c) W celu przeprowadzenia porównania, określonego w poprzedniej literze, właściwa instytucja francuska przelicza kwotę gwarantowaną na swoją własną walutę, stosując kurs wymiany przewidziany w art. 107 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 574/72. Stosuje się kurs wymiany z 16 listopada 1989 r.

3. a) Jeżeli ma być wypłacony zróżnicowany dodatek, właściwa instytucja francuska przesyła każdego miesiąca instytucji miejsca zamieszkania zaświadczenie dotyczące kontynuowania lub zaprzestania wypłacania zasiłków rodzinnych, zgodnie z wzorem formularza E 413 F przedstawionym poniżej.

Po otrzymaniu tego zaświadczenia, instytucja miejsca zamieszkania wypłaca dodatek odpowiadający różnicy pomiędzy kwotą gwarantowaną a ekwiwalentem kwoty francuskich świadczeń rodzinnych, wyrażonej w walucie krajowej, przeliczonej po urzędowym kursie wymiany na dzień porównania.

b) Jeżeli ustawodawstwo stosowane przez instytucję miejsca zamieszkania stanowi, że świadczenia rodzinne są wypłacane w odstępach czasu innych niż miesięczne, dana instytucja może przekazywać wyrównanie zgodnie z tymi odstępami czasu.

c) Jeżeli dana osoba przestaje korzystać z przepisów art. 94 ust. 9, francuska instytucja właściwa powiadamia instytucję miejsca zamieszkania za pomocą zaświadczenia, określonego w poprzednich literach, o ostatecznym wygaśnięciu uprawnienia do kwoty gwarantowanej.

4. Właściwe władze Państw Członkowskich udostępnią formularze, określone w ust. 2 lit. a) i ust. 3 lit. a) właściwym instytucjom. Formularze te są dostępne w językach urzędowych Wspólnoty i są tak zredagowane, aby różne wersje językowe idealnie nakładały się na siebie, tak żeby umożliwić każdej zainteresowanej osobie otrzymanie formularza w jej własnym języku.

5. W przypadku przeliczenia kwoty gwarantowanej, zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 1 lit. d) zdanie trzecie, instytucja miejsca zamieszkania wydaje ponownie zaświadczenie, określone w ust. 2 lit. a). Właściwa instytucja francuska sporządza wówczas nowe porównanie, zgodnie z ust. 2 lit. b) i c).

6. Koszt zasiłków stanowiących kwotę gwarantowaną w art. 94 ust. 9 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 rozkłada się w następujący sposób:

– właściwa instytucja francuska ponosi koszt tych zasiłków aż do całkowitej kwoty francuskich świadczeń rodzinnych przyznawanych pracownikowi najemnemu na członków jego rodziny zamieszkujących w innym Państwie Członkowskim,

– instytucja miejsca zamieszkania członków rodziny ponosi koszt różnicy między kwotą gwarantowaną a kwotą tych zasiłków rodzinnych.

Jednakże Francja i inne Państwo Członkowskie lub ich właściwe władze mogą uzgodnić inny sposób dzielenia kosztów, o którym informują Komisję Administracyjną.

7. W celu wykonania prawa, uznanego przez art. 94 ust. 9, do otrzymania kwoty gwarantowanej zasiłków rodzinnych, zawiesza się dwuletni termin ustanowiony przez francuskie ustawodawstwo aż do daty stosowania niniejszej decyzji i stosuje się go dopiero z mocą od tej daty.

8. Niniejsza decyzja jest stosowana od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

M. T. FERRARO
Przewodniczący Komisji Administracyjnej

ZAŚWIADCZENIE O PŁATNOŚCI ZASIŁKÓW RODZINNYCH ZGODNIE Z DAWNYM ART. 73 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA 1408/71 ZA LISTOPAD 1989 R. 2

INSTRUKCJA

ZAŚWIADCZENIE O PŁATNOŚCI LUB ZAPRZESTANIU PŁATNOŚCI ZASIŁKÓW RODZINNYCH ZAGWARANTOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 94 UST. 9 ROZPORZĄDZENIA (EWG) 1408/71 3

(uchylony)
1 Pkt 1 lit. c) zmieniona przez pkt 1 decyzji nr 98/442/WE z dnia 2 grudnia 1997 r. (Dz.U.UE.L.98.195.35) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 1991 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym. W wersji opublikowanej pierwotnie w wydaniu angielskim Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich (obecnie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) zmieniony pkt 1 lit. c) brzmi następująco:

"(c) If for two consecutive months the amount of French family benefits, except for those paid as a once-only payment (these being disregarded for the purpose of the comparison) is higher than or equal to the guaranteed amount for a given month, entitlement to that amount shall be permanently withdrawn.

With regard to the condition, laid down in Article 94(9), of the person concerned remaining subject to French legislation, no account shall be taken of interruptions of work of less than one month or of periods of temporary suspension of work due to illness, maternity, accident at work, occupational disease or unemployment, with the continued receipt of pay or receipt of corresponding benefits, except for pensions and annuities or because of paid leave, a strike or a lock out".

2 Wzór nr E412 F uchylony przez pkt 1 lit. c) decyzji nr 1995/353/WE z dnia 6 lipca 1994 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 401 do 411) (Dz.U.UE.L.95.209.1) z dniem 1 października 1995 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst, gdyż przywoływany akt zmieniający nie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym.
3 Wzór nr E413 F uchylony przez pkt 2 decyzji nr 2005/376/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (seria E 400) (Dz.U.UE.L.05.129.1) z dniem 1 czerwca 2005 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.