Dz.U.UE.L.2019.42.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/247
z dnia 16 października 2018 r.
ustanawiające wykaz wskaźników na potrzeby sprawozdania dotyczącego stosowania rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) 1 , w szczególności jego art. 17 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W pierwszym sprawozdaniu dotyczącym stosowania rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Komisja zaproponowała szereg zmian 2 . Rozporządzeniem (UE) nr 1302/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady 3  usprawniono, sprecyzowano i uproszczono proces tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej ("EUWT") i ich funkcjonowanie.

(2) Zgodnie z art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące stosowania tego rozporządzenia, oceniając - w oparciu o określone wskaźniki - skuteczność, wydajność, przydatność, europejską wartość dodaną i możliwości uproszczenia tego rozporządzenia.

(3) Wskaźniki te powinny pomóc Komisji w dokonaniu oceny dotychczasowych postępów. Należy wprowadzić datę graniczną, do której gromadzone będą informacje na potrzeby sprawozdania, oraz ocenić postępy poprzez porównanie danej sytuacji będącej poziomem odniesienia oraz sytuacji na dzień będący datą graniczną. Przy opracowywaniu sprawozdania należy wykorzystać zarówno wskaźniki ilościowe, jak i jakościowe.

(4) Zgodnie z art. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1302/2013 rozporządzenie to stosuje się od dnia 22 czerwca 2014 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 2 tego rozporządzenia procedura zatwierdzania EUWT, które są w trakcie tworzenia, jest zależna od daty 22 czerwca 2014 r. Poziomem bazowym dla wskaźników mierzących postępy powinna być zatem sytuacja na dzień 21 czerwca 2014 r. Datę graniczną otrzymywania danych lub informacji do wykorzystania w danym wskaźniku można ustalić wyłącznie podczas prac przygotowawczych nad sprawozdaniem dotyczącym stosowania rozporządzenia i należy ją wymienić w sprawozdaniu.

(5) Wskaźnik skuteczności powinien pokazywać, w jakim stopniu rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 jest skuteczne w osiąganiu swoich celów lub jakie poczyniono postępy w realizacji tych celów.

(6) Wskaźnik wydajności uwzględnia związek między wykorzystywanymi zasobami lub nakładami a wygenerowanymi zmianami lub wynikami. W odniesieniu do procedury zatwierdzania na potrzeby utworzenia EUWT informacje na temat różnych kosztów utworzenia innych jednostek organizacyjnych do celów współpracy mogą być generowane wyłącznie przez organy krajowe, które wcześniej dokonały zatwierdzenia porównywalnych jednostek. Przy ocenie postępów EUWT i pośrednio wydajności rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 należy porównać koszty funkcjonowania tych EUWT z kosztami związanymi z utworzeniem innej jednostki organizacyjnej do celów współpracy. Takiego porównania można jednak dokonać wyłącznie z EUWT, które wcześniej utworzyły inną jednostkę organizacyjną do celów współpracy.

(7) Wskaźnik przydatności uwzględnia zakres, w jakim cele i przepisy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 odpowiadają potrzebom przyszłych członków EUWT.

(8) Wskaźnik zrównoważonego rozwoju, który jest powiązany z przydatnością, uwzględnia liczbę zarejestrowanych EUWT, które faktycznie nie prowadzą żadnej działalności.

(9) Wskaźnik europejskiej wartości dodanej bierze pod uwagę, czy EUWT zostały utworzone, ponieważ przyjęto rozporządzenie (WE) nr 1082/2006, a członkowie EUWT nie byli w stanie utworzyć jednostek organizacyjnych do celów współpracy terytorialnej na mocy obowiązującego prawa międzynarodowego lub krajowego.

(10) W odniesieniu do możliwości dalszego uproszczenia rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 należy ocenić takie elementy do uproszczenia jak elementy procedury tworzenia nowych EUWT, w tym milczącą zgodę krajowych organów zatwierdzających, wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 1302/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do niniejszego rozporządzenia określono wskaźniki, które należy wykorzystać w sprawozdaniu dotyczącym rozporządzenia (WE) nr 1082/2006.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 października 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz wskaźników na potrzeby sprawozdania dotyczącego stosowania rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)

Kryterium ocenyNazwa wskaźnikaJednostka
SkutecznośćZgodność przepisów krajowych państw członkowskich z rozporządzeniemLiczba państw członkowskich, które przyjęły zmienione przepisy wykonawcze na dzień będący datą graniczną sprawozdania
Wzrost liczby utworzonych EUWT (poziom bazowy: liczba EUWT według stanu na dzień 21 czerwca 2014 r.: X)Liczba EUWT na dzień będący datą graniczną sprawozdania
Wzrost liczby członków EUWT w istniejących EUWT (poziom bazowy: liczba członków EUWT przy pierwotnym utworzeniu)Liczba członków EUWT na dzień będący datą graniczną na potrzeby sprawozdania
Wzrost liczby członków EUWT wg kategorii (poziom bazowy: liczba członków według stanu na dzień 21 czerwca 2014 r.: X)

Wskaźniki cząstkowe dla poszczególnych kategorii:

- Państwo członkowskie

- władze na szczeblu krajowym

- władze regionalne

- władze lokalne

- przedsiębiorstwa publiczne

- przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

- stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do co najmniej jednej z tych kategorii

- organy krajowe, regionalne lub lokalne, bądź podmioty lub przedsiębiorstwa, równoważne z wymienionymi powyżej, z krajów trzecich lub krajów i terytoriów zamorskich

Liczba na dzień będący datą graniczną na potrzeby sprawozdania
Wzrost liczby usług świadczonych w wyniku EUWT (poziom bazowy: liczba zrealizowanych usług według stanu na dzień 21 czerwca 2014 r.: X)

Wskaźniki cząstkowe dla poszczególnych kategorii:

- Zdrowie

- Kształcenie i szkolenie

- Środowisko, energia, ochrona przyrody

- Transport

- Badania

- Inne

Liczba na dzień będący datą graniczną na potrzeby sprawozdania
SkutecznośćKoszty utworzenia EUWT w porównaniu z kosztami utworzenia porównywalnych struktur na mocy prawa międzynarodowego lub krajowego (1)EUR
Koszty funkcjonowania EUWT w porównaniu z kosztami funkcjonowania porównywalnych struktur na mocy prawa międzynarodowego lub krajowegoEUR
Procedura zatwierdzania tworzenia EUWT w porównaniu z procedurą zatwierdzania w przypadku porównywalnych podmiotów na mocy prawa międzynarodowego lub krajowegoLiczba miesięcy
PrzydatnośćWykorzystanie EUWT do celów realizacji programu współpracy (jako instytucji zarządzającej) (poziom bazowy: liczba EUWT pełniących funkcję instytucji zarządzającej na dzień 21 czerwca 2014 r.: X)Liczba EUWT wyznaczonych jako instytucja zarządzająca programu współpracy na dzień będący datą graniczną na potrzeby sprawozdania
Wykorzystanie EUWT do celów realizacji części programu współpracy (np. podprogramy, fundusze małych projektów, projekty oparte na kontaktach międzyludzkich, zintegrowane inwestycje terytorialne, wspólne plany działania) (poziom bazowy: liczba EUWT pełniących funkcję instytucji zarządzającej na dzień 21 czerwca 2014 r.: X)Liczba EUWT wyznaczonych do realizacji części programu współpracy na dzień będący datą graniczną na potrzeby sprawozdania
Wykorzystanie EUWT do realizacji operacji (poziom bazowy: liczba EUWT pełniących funkcję instytucji zarządzającej na dzień 21 czerwca 2014 r.: X)

Wskaźniki cząstkowe dla poszczególnych kategorii:

- operacja w ramach programu współpracy (transgraniczna, transnarodowa lub międzyregionalna)

- operacja wspierana przez Unię poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia"

- operacja wspierana przez Unię za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego

- operacja wspierana przez Unię za pośrednictwem Funduszu Spójności

- operacja/projekt wspierana/y przez Unię poza programami polityki spójności

Liczba na dzień będący datą graniczną na potrzeby sprawozdania
Wykorzystanie różnych możliwości wyboru prawa właściwego:

- prawo właściwe w odniesieniu do interpretacji i wdrażania konwencji (art. 8 ust. 2 lit. g));

- prawo właściwe mające zastosowanie do działania organów (art. 8 ust. 2 lit. h)); oraz

- prawo bezpośrednio dotyczące działalności EUWT (art. 8 ust. 2 lit. j))

Jakościowe
Udział własnego personelu w ogólnej liczbie pracowników (2)Wartość procentowa (3)
Czynniki zachęcające do utworzenia EUWT w przypadku tych podmiotów, które formalnie zawarły porozumienie w sprawie EUWTJakościowe
Zrównoważony rozwójEUWT zarejestrowane i nieprowadzące działalnościLiczba
Europejska wartość dodanaLiczba struktur i sieci współpracy terytorialnej utworzonych dlatego, że narzędzie to zostało udostępnione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1082/2006Ilościowe/jakościowe
Przewaga jednostki organizacyjnej ustanowionej na mocy prawa UE w porównaniu z jednostkami organizacyjnymi istniejącymi na mocy prawa międzynarodowego lub krajowegoJakościowe
Uproszczenie wprowadzone przez instrumentŚredni czas potrzebny na utworzenie EUWT (etap 1: do momentu przedłożenia projektu konwencji) przed i po zmianie rozporządzeniaMiesiące
Średni czas potrzebny na utworzenie EUWT (etap 2: przedłożenie projektu konwencji do ostatecznego zatwierdzenia) przed i po zmianie niniejszego rozporządzeniaMiesiące
Liczba zatwierdzeń w drodze milczącej zgody organów krajowych państw innych niż państwo członkowskie, gdzie zarejestrowana została siedziba EUWTLiczba (oraz jakościowe)
(1) Np. ugrupowania współpracy euroregionalnej (Rada Europy); euroregiony, eurookręgi; Zweckverband (prawo niemieckie), Consorcio (prawo hiszpańskie), Groupement local de coopération transfrontalière (prawo francuskie).

(2) "Personel własny" w przeciwieństwie do pracowników oddelegowanych przez członków EUWT.

(3) Wartość procentowa oparta na liczbie pracowników, bez konieczności uwzględniania ekwiwalentów pełnego czasu pracy.

1 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 19.
2 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady "Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)" - COM(2011) 462 final z 29.7.2011.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 303).