Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.110.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 362/2013
z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz i przyznawania uprawnień do przywozu w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2013 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz(2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007(3) otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz wyrobów z mięsa drobiowego pochodzących z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich.

(2) Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2013 r. w przypadku grup nr 1, 2, 4A, 6A, 7 i 8 w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września oraz w przypadku grup nr 3, 4B i 6B w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. dotyczą, w przypadku niektórych kontyngentów, ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski.

(3) Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz złożone w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2013 r. w przypadku grupy nr 5A w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, na jakie ilości uprawnienia do przywozu mogą być przyznane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. Do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz złożonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w przypadku grup nr 1, 2, 4A, 6A, 7 i 8 w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r., a w przypadku grup 3, 4B, i 6B w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. Do wniosków o uprawnienia do przywozu złożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 616/2007 w przypadku grupy nr 5A w odniesieniu do podokresu od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2013 r. stosuje się współczynniki przydziału wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 20 kwietnia 2013 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jerzy PLEWA
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 142 z 5.6.2007, s. 3.

ZAŁĄCZNIK

Numer grupyLp.Współczynnik przydziału dla wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1.7.2013 r. do dnia 30.9.2013 r.

(%)

109.42110,512062
4A09.42148,769954
09.42512,372918
09.425297,488035
6A09.42160,567449
09.42604,545454
Numer grupyLp.Współczynnik przydziału dla wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz złożonych w odniesieniu do okresu od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca

2014 r. (%)

309.42134,759167
6B09.42630,069331
Numer grupyLp.Współczynnik przydziału dla wniosków o uprawnienia do przywozu złożonych w odniesieniu do podokresu od dnia 1.7.2013 r. do dnia 30.9.2013 r.

(%)

5A09.42150,729439
09.42540,887311
09.42558,856125
09.42564,059873
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.