Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.181.20

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1292/2003
z dnia 18 lipca 2003 r.
wszczynające przegląd pod kątem "nowych eksporterów" rozporządzenia Rady (WE) nr 2604/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych tereftalatów polietylenowych pochodzących między innymi z Tajlandii, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96(1) z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem dumpingowym z krajów nie będących członkami Wspólnoty Europejskiej ("podstawowe rozporządzenie"), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1972/2002(2), w szczególności art. 11 ust. 4,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU

(1) Komisja otrzymała wniosek o przegląd pod kątem "nowych eksporterów" na podstawie art. 11 ust. 4 podstawowego rozporządzenia. Wniosek został wniesiony przez Indo Pet (Thailand) Ltd. (wnioskodawca), producenta eksportującego w Tajlandii (kraj zainteresowany).

B. PRODUKT

(2) Produktem poddanym przeglądowi jest tereftalat polietylenowy o współczynniku lepkości wynoszącym 78 ml/g lub wyższym, zgodnie z DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, pochodzący z Tajlandii (produkt rozpatrywany), obecnie klasyfikowany w ramach kodu CN 3907 60 20. Ten kod CN podany jest jedynie w celach informacyjnych.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3) Obowiązującymi obecnie środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 2604/2000(3), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty rozpatrywanego produktu podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 83,2 EUR za tonę.

D. PODSTAWY PRZEGLĄDU

(4) Wnioskodawca twierdzi, że nie dokonywał wywozu rozpatrywanego produktu do Wspólnoty w trakcie okresu dochodzenia, na którym oparte zostały środki antydumpingowe, tj. okresu od dnia 1 października 1998 r. do dnia 30 września 1999 r. (pierwotny okres dochodzenia) oraz, że nie jest powiązany z żadnym z eksportujących producentów rozpatrywanego produktu, którzy podlegają wyżej wymienionym środkom antydumpingowym.

(5) Wnioskodawca twierdzi dalej, że rozpoczął wywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty po zakończeniu pierwotnego okresu dochodzenia.

E. PROCEDURA

(6) Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zainteresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i otrzymali możliwość wyrażenia opinii. Nie otrzymano żadnej opinii.

(7) Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja doszła do wniosku, że istnieją wystarczające dowody usprawiedliwiające rozpoczęcie przeglądu pod kątem "nowego eksportera", na podstawie art. 11 ust. 4 podstawowego rozporządzenia, w celu ustalenia indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwierdzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać obciążony jego przywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty.

a) Kwestionariusze

(8) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia, Komisja prześle wnioskodawcy kwestionariusze.

b) Zbieranie informacji i prowadzenie przesłuchań

(9) Wszystkie zainteresowane strony zostają niniejszym zaproszone do przedstawienia swych stanowisk na piśmie i dostarczenia dowodów na ich poparcie.

(10) Ponadto, Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem wykazującym, że istnieją szczególne powody dla ich przesłuchania.

F. UCHYLENIE OBOWIĄZUJĄCEGO CŁA I REJESTRACJA PRZYWOZU

(11) Na podstawie art. 11 ust. 4 podstawowego rozporządzenia, obowiązujące cła antydumpingowe powinny zostać uchylone w odniesieniu do przywozu rozpatrywanego produktu wytwarzanego i sprzedawanego z przeznaczeniem do przywozu do Wspólnoty przez wnioskodawcę. Jednocześnie, przywóz ten powinien zostać poddany wymogowi rejestracji, zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia, w celu zapewnienia, aby, jeżeli w wyniku przeglądu stwierdzono dumping ze strony wnioskodawcy, cło antydumpingowe mogło zostać pobrane z mocą wsteczną od dnia rozpoczęcia tego przeglądu. Wysokość możliwych przyszłych zobowiązań wnioskodawcy nie może zostać oceniona na tym etapie postępowania.

G. TERMINY

(12) W interesie rozsądnego administrowania, należy określić terminy, w których:

- zainteresowane strony mogą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje stanowiska na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze wymienione w ust. E lit. a) niniejszego rozporządzenia lub wszelkie inne informacje, które mają zostać uwzględnione podczas dochodzenia,

- zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.

H. BRAK WSPÓŁPRACY

(13) W przypadkach, w których jedna z zainteresowanych stron odmawia lub w inny sposób nie zapewnia w terminie dostępu do niezbędnych informacji albo znacznie utrudnia dochodzenie, ustalenia potwierdzające lub zaprzeczające mogą zostać dokonane na podstawie dostępnych faktów, zgodnie z art. 18 podstawowego rozporządzenia.

(14) W przypadku gdy stwierdza się, że jedna z zainteresowanych stron dostarczyła fałszywych lub błędnych informacji, informacje te zostają pominięte i można wykorzystać dostępne fakty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przegląd rozporządzenia Rady (WE) nr 2604/2000 zostaje niniejszym rozpoczęty, na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie przywóz tereftalatu polietylenowego o współczynniku lepkości 78 ml/g lub wyższym, zgodnie z niemiecką normą DIN 53728, objętego kodem CN 3907 60 20, produkowanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez Indo Pet (Thailand) Ltd., powinien podlegać cłu antydumpingowemu nakładanemu na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2604/2000.

Artykuł  2

Cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2604/2000 zostaje niniejszym uchylone w odniesieniu do przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia (dodatkowy kod TARIC: A468).

Artykuł  3

Organom celnym poleca się niniejszym, na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96, podjęcie właściwych kroków w celu rejestracji przywozu określonego w art. 1 niniejszego rozporządzenia. Rejestracja wygasa dziewięć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  4
1. Zainteresowane strony, jeśli ich oświadczenia mają być wzięte pod uwagę podczas dochodzenia, muszą zgłosić się do Komisji, przedstawić swoje stanowiska na piśmie i przedłożyć odpowiedzi na kwestionariusze wymienione w ust. E lit. a) niniejszego rozporządzenia lub wszelkie inne informacje, chyba że określono inaczej, w ciągu 40 dni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Zwraca się uwagę na fakt, że wykonywanie większości praw proceduralnych wymienionych w podstawowym rozporządzeniu zależy od tego, czy strona zgłosiła się w wyżej wymienionym terminie.

Zainteresowane strony mogą również, w tym samym czterdziestodniowym terminie, składać na piśmie wnioski o przesłuchanie przez Komisję.

2. Wszelkie przedłożenia i wnioski zainteresowanych stron muszą być w formie pisemnej (nie w formie elektronicznej, chyba że określono inaczej), i muszą wskazywać nazwisko (nazwę), adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i faksu i/lub teleksu zainteresowanej strony. Wszelkie pisemne przedłożenia, odpowiedzi na kwestionariusze oraz dostarczona przez zainteresowane strony korespondencja o charakterze poufnym są oznaczone jako "O ograniczonym dostępie(4)" i, zgodnie z art. 19 ust. 2 podstawowego rozporządzenia, towarzyszy im wersja bez klauzuli poufności która będzie oznaczona jako "Do wglądu zainteresowanych stron."

Wszelkie informacje dotyczące sprawy, wszelkie wnioski o przesłuchanie powinny być przesyłane na następujący adres:

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Handlu

Dyrekcja B

Biuro: J-79 5/16

B-1049 Bruksela

Faks (32 2) 295 65 05

Teleks COMEU B 21877.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2003 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1.

(2) Dz.U. L 305 z 7.11.2002, str. 1.

(3) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, str. 21.

(4) Oznacza to, że dokument jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jest on chroniony na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43). Jest to dokument poufny na podstawie art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 (Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1) oraz art. 6 Porozumienia WTO w sprawie wykonania artykułu VI GATT 1994 r. (Porozumienie w sprawie antydumpingu).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.