Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1990.225.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 23 lipca 1990 r.
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich
(90/435/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

konsolidacja spółek różnych Państw Członkowskich może okazać się konieczna dla stworzenia w ramach Wspólnoty warunków analogicznych do warunków rynku wewnętrznego oraz utworzenia i efektywnego funkcjonowania wspólnego rynku; takie operacje nie powinny być krępowane przez ograniczenia, niedogodności lub zakłócenia wynikające w szczególności z przepisów podatkowych Państw Członkowskich; stąd też niezbędne jest wprowadzenie, w związku z konsolidacją spółek różnych Państw Członkowskich, zasad opodatkowania, które są neutralne w odniesieniu do konkurencji, w celu umożliwienia przedsiębiorstwom dostosowania się do wymagań wspólnego rynku, zwiększenia ich produktywności i zwiększenia ich siły konkurencyjnej na międzynarodowym poziomie;

taka konsolidacja spółek może prowadzić do powstawania grup kapitałowych składających się ze spółek dominujących i spółek zależnych;

istniejące przepisy podatkowe, które regulują stosunki pomiędzy spółkami dominującymi i spółkami zależnymi różnych Państw Członkowskich, znacznie się między sobą różnią i są, ogólnie rzecz ujmując, mniej korzystne niż te, które są stosowane pomiędzy spółkami dominującymi i zależnymi tego samego Państwa Członkowskiego; współpraca między spółkami różnych Państw Członkowskich jest tym samym utrudniona, w porównaniu ze współpracą między spółkami z tego samego Państwa Członkowskiego; niezbędne jest zatem wyeliminowanie tych niedogodności przez wprowadzenie wspólnego systemu opodatkowania, który ułatwiłby konsolidację spółek;

jeśli spółka dominująca przez swój związek ze spółką zależną ma udział w zyskach podzielonych, to państwo siedziby spółki dominującej musi:

- bądź powstrzymać się od opodatkowania tych zysków,

- bądź opodatkować te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą do odliczenia od kwoty podatku należnego tę część podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków;

- ponadto niezbędne jest, w celu zapewnienia neutralności fiskalnej, aby zyski podzielone przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej były zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu;

jednakże Republika Federalna Niemiec i Republika Grecka, z racji szczególnego charakteru ich systemu opodatkowania osób prawnych, oraz Republika Portugalii, z przyczyn budżetowych, otrzymały pozwolenie na czasowe utrzymanie podatku potrącanego u źródła dochodu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1. Każde Państwo Członkowskie stosuje przepisy niniejszej dyrektywy w odniesieniu do:
podziału zysków, które spółki Państwa Członkowskiego otrzymują od spółek zależnych innego Państwa Członkowskiego,
podziału zysków spółek zależnych danego Państwa Członkowskiego do spółek w innych Państwach Członkowskich,
1 podziału zysków, które stałe zakłady spółek innych Państw Członkowskich, usytuowane w tym państwie otrzymują od spółek zależnych innego Państwa Członkowskiego niż to, w którym usytuowany jest stały zakład,
2 podziału zysków spółek danego państwa na rzecz stałych zakładów spółek tego samego Państwa Członkowskiego, w którym są spółkami zależnymi, usytuowanych w innym Państwie Członkowskim.
2. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza stosowania przepisów krajowych lub postanowień opartych na umowach mających na celu zapobieganie oszustwom i nadużyciom.
Artykuł  2
1. 3 Dla celów niniejszej dyrektywy "spółka Państwa Członkowskiego" oznacza każdą spółkę, która:
a) ma jedną z form prawnych wymienionych w Załączniku do niniejszej dyrektywy;
b) zgodnie z prawem podatkowym Państwa Członkowskiego dla celów podatkowych jest uważana za mającą stałą siedzibę w tym państwie oraz, zgodnie z warunkami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem trzecim, nie jest uważana dla celów podatkowych za mającą stałą siedzibę poza Wspólnotą;
c) 4 ponadto podlega jednemu z poniższych podatków bez możliwości wyboru lub zwolnienia:
impôt des sociétés vennootschapsbelasting w Królestwie Belgii,
selskabsskat w Królestwie Danii,
Körperschaftsteuer w Republice Federalnej Niemiec,
φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα w Republice Grecji,
impuesto sobre sociedades w Królestwie Hiszpanii,
impôt sur les sociétés w Republice Francji,
corporation tax w Irlandii,
imposta sul reddito delle persone giuridiche w Republice Włoskiej,
impôt sur le revenu des collectivités w Wielkim Księstwie Luksemburga,
vennootschapsbelasting w Królestwie Niderlandów,
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas w Republice Portugalii,
corporation tax w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
Körperschaftsteuer w Austrii,
Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund w Finlandii,
Statlig inkomstskatt w Szwecji,
Daň z příjmů právnických osob w Republice Czeskiej,
Tulumaks w Estonii,
Φόρος Εισοδήµατος na Cyprze,
uzņēmumu ienākuma nodoklis na Łotwie,
Pelno mokestis na Litwie,
Társasági adó, osztalékadó na Węgrzech,
Taxxa fuq l-income na Malcie,
Podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce,
Davek od dobička pravnih oseb w Słowenii,
daň z príjmov právnických osôb na Słowacji,
корпоративен данък w Bułgarii,
impozit pe profit w Rumunii,

lub podlega innemu podatkowi, który może być zastąpiony przez którykolwiek z powyższych podatków.

2. 5 Do celów niniejszej dyrektywy "stały zakład" oznacza stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej usytuowane w Państwie Członkowskim, poprzez który prowadzona jest całkowicie bądź częściowo działalność gospodarcza spółki innego Państwa Członkowskiego, o ile dochody osiągane przez ten stały zakład w danym miejscu wykonywania działalności gospodarczej, są przedmiotem opodatkowania w Państwie Członkowskim, w którym jest on usytuowany, na mocy odpowiedniej, dwustronnej umowy przeciw podwójnemu opodatkowaniu, lub w przypadku braku takiej umowy, na mocy ustawodawstwa krajowego.
Artykuł  3
1. 6 W celu stosowania niniejszej dyrektywy,
a) "spółka dominująca" to każda spółka w Państwie Członkowskim, która spełnia warunki wymienione w art. 2 i posiada co najmniej 20 % udziału w kapitale spółki w innym Państwie Członkowskim spełniającej te same warunki;

na tych samych warunkach, za spółkę dominującą uchodzi również spółka Państwa Członkowskiego, która posiada co najmniej 20 % udziału w kapitale spółki tego samego Państwa Członkowskiego, który w całości bądź częściowo utrzymywany jest w stałym zakładzie tej poprzednio wymienionej spółki usytuowanej w innym Państwie Członkowskim;

od 1 stycznia 2007 r. minimalny udział wynosić będzie 15 %;

od 1 stycznia 2009 r. minimalny udział wynosić będzie 10 %;

b) "spółka zależna" to spółka, w której kapitale posiada udział, wymieniony w lit. a), inna spółka.
2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 Państwa Członkowskie mogą wybrać jedno z następujących rozwiązań:
zastąpić, na mocy umowy dwustronnej, kryterium udziału w kapitale kryterium prawa głosów,
nie stosować niniejszej dyrektywy w odniesieniu do spółek Państwa Członkowskiego, które nie utrzymują nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat udziałów kwalifikujących je jako spółki dominujące, lub do tych spółek, w których spółki z innych Państw Członkowskich nie utrzymują udziałów nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat.
Artykuł  4
1. 7 Jeśli spółka dominująca lub jej stały zakład, na mocy powiązania spółki dominującej ze spółką zależną, otrzymuje zyski podzielone, to Państwo spółki dominującej i Państwo jej stałego zakładu, z wyjątkiem sytuacji, gdy spółka zależna ulega likwidacji, albo:
powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków, albo
opodatkowuje te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki spełniają wymagania przewidziane w art. 2 i 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.
1a. 8 Niniejsza dyrektywa nie stanowi przeszkody dla Państwa spółki dominującej w uznaniu spółki zależnej za spółkę fiskalnie przejrzystą, na podstawie oceny charakterystyki prawnej tej spółki zależnej dokonanej przez to Państwo, wynikającej z prawa, według którego została ona utworzona, i w związku z tym w opodatkowaniu udziału spółki dominującej w zyskach jej spółki zależnej, w sytuacji powstania tych zysków. W tym przypadku Państwo spółki dominującej powstrzymuje się od opodatkowania podzielonych zysków spółki zależnej.

Przy ocenianiu udziału spółki dominującej w zyskach jej spółki zależnej, w przypadku kiedy one powstają, Państwo spółki dominującej albo zwalnia te zyski z opodatkowania, albo też upoważnia spółkę dominującą do odliczenia od kwoty należnego podatku, tej części podatku od osób prawnych związanej z udziałem spółki dominującej w zyskach i zapłaconych przez jej spółkę zależną i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowana spółka zależna spełniają warunki przewidziane w art. 2 i 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.

2. Jednakże każde Państwo Członkowskie może ustalić, że opłaty odnoszące się do udziałów i strat wynikających z podziału zysków spółki zależnej nie mogą zostać odliczone od podlegającego opodatkowaniu zysku spółki dominującej. Jeśli koszty zarządzania związane z udziałami są w takim przypadku ustalone według stawki ryczałtowej, to ustalona kwota nie może przekraczać 5 % wypłaconych zysków spółki zależnej.
3. 9 Ustępy 1 i 1a mają zastosowanie do dnia wprowadzenia w życie wspólnego systemu opodatkowania spółek.

We właściwym czasie Rada zatwierdzi zasady, które znajdą zastosowane po dacie określonej w akapicie pierwszym.

Artykuł  5
1. 10 Zyski, które spółka zależna wypłaca swojej spółce dominującej, są zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu.
2-4. 11 (skreślone).
Artykuł  6

Państwo Członkowskie spółki dominującej może nie pobierać podatku potrącanego u źródła dochodu od zysków, które spółka otrzymuje od swojej spółki zależnej.

Artykuł  7
1. Używany w niniejszej dyrektywie termin "podatek potrącany u źródła dochodu" nie obejmuje zaliczek lub opłat z góry na podatek dochodowy od osób prawnych na rzecz Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się siedziba spółki zależnej, w związku z podziałem udziału w zyskach dokonanym przez spółkę zależną na rzecz spółki dominującej.
2. Niniejsza dyrektywa nie narusza stosowania krajowych lub opartych na umowie postanowień mających na celu unikanie lub zmniejszenie podwójnego opodatkowania dywidend, w szczególności nie narusza przepisów dotyczących zapłaty kredytu podatkowego na rzecz podmiotów otrzymujących dywidendy.
Artykuł  8
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 1992 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  9

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 1990 r.

W imieniu Rady

G. CARLI

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 39 z 22.3.1969, str. 7 i poprawka przekazana dnia 5 lipca 1985 r.

(2) Dz.U. C 51 z 29.4.1970, str. 6

(3) Dz.U. C 100 z 1.8.1969, str. 7

ZAŁĄCZNIK  12

Wykaz spółek wymienionych w Art. 2 ust. 1 lit. a)

a) spółki utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników i spółdzielnie europejskie utworzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) oraz dyrektywy Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającej statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników;
b) spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako "société anonyme"/"naamloze vennootschap","société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/ "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;
c) spółki utworzone według prawa bułgarskiego, określane jako: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "неперсонифицирано дружество", "кооперации", "кооперативни съюзи" "държавни предприятия" utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą;
d) spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným";
e) spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako "aktieselskab" and "anpartsselskab". Inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do "aktieselskaber";
f) spółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft ", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych;
g) spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";
h) spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako "ανώνυµη εταιρεία", "εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa greckiego podlegające opodatkowaniu greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych;
i) spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego. Inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego podlegające opodatkowaniu hiszpańskim podatkiem dochodowym od osób prawnych ("Impuesto sobre Sociedades");
j) spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;
k) spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z "Industrial and Provident Societies Act", "building societies" utworzone zgodnie z "Building Societies Acts" i "trustee savings banks" w rozumieniu "Trustee Savings Banks Act, 1989";
l) spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsibilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione", oraz jednostki publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa;
m) spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "εταιρείες", jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego;
n) spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedrība", "sabiedrība ar ierobežotu atbildību ";
o) spółki utworzone według prawa litewskiego;
p) spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako"société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;
q) spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet";
r) spółki spółki utworzone według prawa maltańskiego określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";
s) spółki spółki utworzone według prawa holenderskiego określane jako "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa holenderskiego podlegające opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych;
t) spółki spółki utworzone według prawa austriackiego określane jako "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych;
u) spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ";
v) spółki utworzone według prawa portugalskiego będące spółkami handlowymi lub spółki prawa cywilnego posiadające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne;
w) spółki utworzone według prawa rumuńskiego znane pod następującymi nazwami:"societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată";
x) spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";
y) spółki utworzone według prawa słowackiego, określone jako: "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným ", "komanditná spoločnosť";
z) spółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag","- säästöpankki"/"sparbank"i "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag";
aa) spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określone jako"aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag";
ab) spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa.
1 Art. 1 ust. 1 tiret trzecie dodane przez art. 1 pkt 1 dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
2 Art. 1 ust. 1 tiret czwarte dodane przez art. 1 pkt 1 dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
3 Art. 2 ust. 1 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 2 dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
4 Art. 2 ust. 1 lit. c):

- zmieniona przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniona przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniona przez art. 1 dyrektywy nr 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.363.129) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 1 stycznia 2007 r.

5 Art. 2 ust. 2 dodany przez art. 1 pkt 2 dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
6 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
7 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
8 Art. 4 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
9 Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
10 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
11 Art. 5 ust. 2-4 skreślone przez art. 1 pkt 5 lit. b) dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.
12 Załącznik:

- zmieniony przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 dyrektywy nr 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.04.7.41) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 2 lutego 2004 r.

- zmieniony przez art. 20 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.03.236.33) z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.363.129) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 1 stycznia 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.