Dz.U.UE.L.2019.31.75

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/160
z dnia 24 stycznia 2019 r.
wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od warunków wymaganych w odniesieniu do kwalifikowanego materiału siewnego, przewidzianych w dyrektywach Rady 66/401/EWG i 66/402/EWG

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 305)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 1 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych 1  oraz dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych 2 , w szczególności ich art. 17 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Efektem nietypowo ciepłej i suchej pogody, jaka wystąpiła w Szwecji w 2018 r., był brak wilgoci w glebie, który spowodował uszkodzenia i stres roślinności, co z kolei doprowadziło do zmniejszenia plonów i obniżenia jakości materiału siewnego.

(2) Trudności z zaopatrzeniem w materiał siewny pogłębiły się w związku z opadami, jakie wystąpiły w porze zbiorów w 2017 r., powodując niedobór materiału siewnego do zasiewów wiosennych w 2018 r.

(3) W związku z tym Szwecja dysponuje obecnie ograniczoną ilością materiału siewnego roślin pastewnych jarych i materiału siewnego roślin zbożowych jarych, który pozostał z poprzedniego sezonu, i nie będzie ona w stanie zebrać wystarczającej ilości materiału siewnego, aby pokryć zapotrzebowanie wiosną 2019 r.

(4) Inne państwa członkowskie, które także częściowo borykają się z problemem niskich zbiorów, były w stanie pokryć zapotrzebowanie Szwecji na materiał siewny jedynie w ograniczonym stopniu.

(5) W związku z tym w Szwecji wystąpiły przejściowe trudności w ogólnym zaopatrzeniu w materiał siewny roślin pastewnych jarych i materiał siewny roślin zbożowych jarych i wiele wskazuje na to, że sytuacja ta na razie się nie zmieni. Trudności te da się pokonać tylko wówczas, gdy na określony czas i z zastrzeżeniem odpowiedniej ilości maksymalnej zezwoli się na wprowadzanie do obrotu w Unii kwalifikowanego materiału siewnego roślin pastewnych jarych i kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych jarych wyprodukowanego w Szwecji z kategorii kwalifikowanego materiału siewnego drugiego pokolenia.

(6) W związku z tym odstępstwo przewidziane w niniejszej decyzji powinno zezwalać na wprowadzanie do obrotu w Unii kwalifikowanego materiału siewnego roślin pastewnych jarych i kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych jarych, wyprodukowanego w Szwecji z kategorii kwalifikowanego materiału siewnego drugiego pokolenia, z zastrzeżeniem pewnych warunków i ograniczeń.

(7) Z informacji przekazanych Komisji przez Szwecję wynika, że w celu pokonania tych trudności w zaopatrzeniu w okresie, który upływa dnia 30 czerwca 2019 r., niezbędne jest łącznie 2 525 ton materiału siewnego roślin pastewnych jarych i 18 240 ton materiału siewnego roślin zbożowych jarych.

(8) Odstępstwo to nie powinno naruszać stosowania innych warunków w odniesieniu do kategorii kwalifikowanego materiału siewnego drugiego pokolenia, zgodnie z dyrektywami 66/401/EWG i 66/402/EWG.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Wprowadzanie do obrotu w Unii kwalifikowanego materiału siewnego roślin pastewnych jarych i roślin zbożowych jarych, wyprodukowanego w Szwecji z kategorii kwalifikowanego materiału siewnego drugiego pokolenia, jest dozwolone w okresie, który upływa w dniu 30 czerwca 2019 r., z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 2-5.
2.  Całkowita ilość materiału siewnego dopuszczonego do obrotu w Unii na podstawie niniejszej decyzji nie przekracza 2 525 ton materiału siewnego roślin pastewnych jarych i 18 240 ton materiału siewnego zbóż jarych.
3.  Materiał siewny, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi ustanowione w załączniku II do dyrektywy 66/401/EWG i w załączniku II do dyrektywy 66/402/EWG w odniesieniu do warunków, jakie ma spełniać materiał siewny kategorii "kwalifikowany materiał siewny, drugie pokolenie".
4.  Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących etykietowania zawartych w dyrektywach 66/401/EWG i 66/402/EWG, urzędowa etykieta zawiera oświadczenie, że dany materiał siewny należy do kategorii niższej niż kategoria "kwalifikowany materiał siewny, drugie pokolenie".
5.  Obrót materiałem siewnym, o którym mowa w ust. 1, jest dozwolony na podstawie wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na podstawie niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie o ilościach, w odniesieniu do których wydały pozwolenie na wprowadzenie do obrotu zgodnie z niniejszą decyzją.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298/66.
2 Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309/66.