Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.32.198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 35/2006
z dnia 22 grudnia 2006 r.
Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

(2007/77/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 6 lutego 2007 r.)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w szczególności jej art. 7 i 14;

a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny zgodności do Załącznika sektorowego,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1. Instytucję oceny zgodności wymienioną w załączniku A dodaje się do wykazu instytucji oceny zgodności wymienionego w sekcji V Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych.

2. Szczegółowy zakres wpisania do wykazu organu oceny zgodności, wymienionego w załączniku A, w odniesieniu do produktów i procedur oceny zgodności, został ustalony przez Strony i będzie przez nie utrzymany.

Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, zostaje podpisana przez przedstawicieli Wspólnego Komitetu, którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron w zakresie wprowadzania zmian do Umowy. Niniejsza decyzja obowiązuje od daty złożenia ostatniego z wymienionych podpisów.

W imieniu Wspólnoty EuropejskiejW imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Andra KOKEJames C SANFORD
Podpisano w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.Podpisano w Waszyngtonie, dnia 15 grudnia 2006.

ZAŁĄCZNIK  A

Instytucja oceny zgodności WE dodana do wykazu instytucji oceny zgodności wymienionego w sekcji V Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

Curtis-Straus LLC
A Bureau Veritas Company
527 Great Road
Littleton, Massachusetts 01460
Stany Zjednoczone
Tel: (001)978.486 8880
Faks: (001)978.486 8828
Kontakt: Barry Quinlan (barry.quinlan@us.bureauveritas.com)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.