Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.326.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 grudnia 2013 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 4 grudnia 2013 r.
ustanawiająca wkład finansowy Unii w wydatki poniesione w ramach środków stosowanych w stanach zagrożenia podjętych w celu zwalczania ptasiej grypy w Niemczech w 2011 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8545)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2013/717/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 6 grudnia 2013 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2009/470/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii 1 , w szczególności jej art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 84 rozporządzenia finansowego oraz art. 94 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 2 (zwanego dalej "zasadami stosowania") zaciągnięcie zobowiązań na wydatki z budżetu Unii musi być poprzedzone decyzją w sprawie finansowania określającą zasadnicze elementy działania powodującego wydatek i przyjętą przez instytucję lub przez organy, którym instytucja przekazała uprawnienia.

(2) W decyzji 2009/470/WE określono procedury regulujące wkład finansowy Unii przeznaczony na specyficzne środki weterynaryjne, w tym środki stosowane w stanach zagrożenia. Aby przyczynić się do jak najszybszego zwalczenia ptasiej grypy, Unia powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowalne poniesione przez państwa członkowskie. W art. 4 ust. 3 tiret pierwsze i drugie wspomnianej decyzji ustanowiono zasady dotyczące wartości procentowej, którą należy zastosować do kosztów poniesionych przez państwa członkowskie.

(3) W art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG 3 ustanowiono zasady dotyczące wydatków kwalifikujących się do wsparcia finansowego Unii.

(4) Decyzją wykonawczą Komisji 2012/132/UE z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Niemczech, we Włoszech i w Niderlandach w 2011 r. 4 przyznano wkład finansowy Unii przeznaczony na środki stosowane w stanach zagrożenia służące zwalczaniu ptasiej grypy w Niemczech w 2011 r. W dniu 10 kwietnia 2012 r. Niemcy złożyły oficjalny wniosek o zwrot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 349/2005.

(5) Wypłatę wkładu finansowego Unii należy uzależnić od rzeczywistego przeprowadzenia zaplanowanych działań i dostarczenia przez władze w ustalonym terminie wszelkich niezbędnych informacji.

(6) Zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2009/470/WE Niemcy bezzwłocznie poinformowały Komisję i pozostałe państwa członkowskie o środkach zastosowanych zgodnie z prawodawstwem Unii dotyczącym powiadamiania i zwalczania oraz o rezultatach tych środków. Do wniosku o zwrot załączono, zgodnie z wymogiem art. 7 rozporządzenia (WE) nr 349/2005, sprawozdanie finansowe, dokumenty poświadczające, sprawozdanie epidemiologiczne na temat każdego gospodarstwa, w którym zwierzęta zostały poddane ubojowi lub zniszczone, oraz wyniki odpowiednich audytów.

(7) W związku z tym można teraz ustalić całkowitą kwotę wsparcia finansowego Unii przeznaczonego na wydatki kwalifikowalne poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Niemczech w 2011 r.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Wkład finansowy Unii przeznaczony na wydatki związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w Niemczech w 2011 r. zostaje ustalony na 774.103,56 EUR.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja, stanowiąca decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 84 rozporządzenia finansowego, skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji

1 Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 30.
2 Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.
3 Dz.U. L 55 z 1.3.2005, s 12.
4 Dz.U. L 59 z 1.3.2012, s. 34.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.