Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.10.71

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/54
z dnia 9 stycznia 2019 r.
dotycząca ważności niektórych wiążących informacji taryfowych

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 142)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Dz.U.UE L z dnia 14 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 34 ust. 11 i art. 37 ust. 2 lit. a),

po zasięgnięciu opinii Komitetu Kodeksu Celnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja dotycząca wiążącej informacji taryfowej (WIT), o której mowa w załączniku, zawiera klasyfikację taryfową niezgodną z Nomenklaturą scaloną (CN) określoną w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 2 . W szczególności, WIT jest niezgodna z ogólnymi zasadami interpretacji Nomenklatury scalonej oraz treścią kodu CN 2833 11 00 w związku z uwagą 1 do działu 25 CN oraz brzmieniem kodu CN 2530 90 00.

(2) Uwaga 1 do działu 25 Nomenklatury scalonej stanowi, że pozycje tego działu obejmują tylko produkty, które są w stanie surowym lub zostały poddane ograniczonej liczbie procesów mechanicznych lub fizycznych (z wyłączeniem krystalizacji), nie obejmują zaś produktów prażonych, kalcynowanych otrzymanych w wyniku mieszania lub poddania innym obróbkom, niż określone w każdej pozycji.

(3) Produkt objęty WIT, o której mowa w załączniku, jest identyczny ze względu na jego obiektywne cechy i właściwości, jak produkt opisany w opinii klasyfikacyjnej Komitetu HS WCO 2530.90/2 jako "sypki biały proszek zawierający więcej niż 99,2 % masy bezwodnego siarczanu sodu, uzyskany tylko przez mechaniczne zebranie tenardytu (bezwodnego siarczanu sodu) powstałego w sposób naturalny na otwartym powietrzu na powierzchni mirabilitu (dekawodzianu siarczanu sodu), który krystalizuje z naturalnej solanki jeziora z powodu niskiej temperatury w zimie. Przed zapakowaniem produkt przepuszcza się przez sito o oczkach 0,65 mm". W tej opinii klasyfikacyjnej Komitetu HS WCO produkt jest klasyfikowany do podpozycji 2530 90 Systemu Zharmonizowanego, co odpowiada podpozycji 2530 90 00 Nomenklatury scalonej.

(4) Produkt ten, zbierany mechanicznie, znajduje się w stanie surowym. Z brzmienia uwagi 1 do działu 25 wynika jasno, że tylko krystalizacja indukowana przez proces wytworzony przez człowieka jest wykluczona. W przypadku przedmiotowego produktu krystalizacja odbywa się w sposób naturalny bez żadnej interwencji człowieka. Przepompowywanie naturalnej solanki jeziora z jednego zbiornika do drugiego (gdzie ma miejsce faktyczna krystalizacja) nie może być uważane za przetworzenie surowca w rozumieniu uwagi 1 do działu 25, ponieważ jest to jedynie proces transportu. W związku z tym klasyfikacja taryfowa produktu określona w WIT, o której mowa w załączniku, nie jest zgodna z kodem CN 2530 90 00, zwłaszcza w świetle opinii klasyfikacyjnej Komitetu HS WCO 2530.90/2.

(5) Na mocy decyzji Rady 87/369/EWG 3  Unia jest umawiającą się stroną Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (zwanego Systemem Zharmonizowanym), sporządzonej przez Radę Współpracy Celnej (zwanej "Światową Organizacją Celną" lub "WCO"). Komitet HS WCO zatwierdza opinie klasyfikacyjne HS WCO, które zasadniczo stanowią wytyczne dla unijnych środków taryfowych.

(6) Komitet HS zatwierdził podczas swojej 58. sesji w październiku 2016 r. opinię klasyfikacyjną klasyfikującą produkt identyczny z produktem objętym WIT, o której mowa w załączniku, do podpozycji HS 2530.90 (opinia klasyfikacyjna Komitetu HS WCO 2530.90/2).

(7) W celu zapewnienia jednolitej interpretacji i stosowania Systemu Zharmonizowanego na poziomie międzynarodowym oraz zważywszy na fakt, że decyzja jest zgodna z brzmieniem podpozycji HS 2530.90, Unia powinna stosować tę opinię klasyfikacyjną Komitetu HS WCO.

(8) Powiadomienie wystosowane przez Komisję zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 952/2013, dotyczące decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (informacja 2017/C 128/01) 4 , wymienia między innymi opinię klasyfikacyjną Komitetu HS WCO 2530.90/2. W związku z tym organy celne są zobowiązane do cofnięcia decyzji w sprawie wiążących informacji, jeżeli stają się one niezgodne z interpretacją nomenklatury celnej w wyniku, między innymi, opinii klasyfikacyjnych przyjętych przez Radę Współpracy Celnej.

(9) Aby zapewnić prawidłową i jednolitą klasyfikację taryfową towarów, należy wycofać WIT, o której mowa w załączniku. Organ celny, który wydał informację, powinien zatem niezwłocznie ją wycofać w następstwie notyfikacji niniejszej decyzji i zgłosić to Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Wiążąca informacja taryfowa, o której mowa w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku, wydana przez organ celny wyszczególniony w kolumnie 2 tej tabeli dla klasyfikacji taryfowej określonej w kolumnie 3 tej tabeli, zostaje cofnięta zgodnie z ust. 2.
2.  Organ celny wyszczególniony w kolumnie 2 tabeli zamieszczonej w załączniku cofa wiążącą informację taryfową określoną w kolumnie 1 tej tabeli oraz powiadamia o tym osobę, której udzielono informacji, w najwcześniejszym możliwym terminie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 10 dni od notyfikowania niniejszej decyzji.
3.  W przypadku gdy organ celny cofa wiążącą informację taryfową oraz dokonuje powiadomienia zgodnie z ust. 2, powiadamia o tym Komisję.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Stephen QUEST
Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej

ZAŁĄCZNIK

Wiążąca informacja taryfowa - nr referencyjnyOrgan celnyKlasyfikacja taryfowa
123
PL PL-WIT-2016-00758Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

ul. Felińskiego 2 B

01-513 Warszawa

Polska

2833 11 00
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
3 Decyzja Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. dotycząca zawarcia Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów oraz Protokołu zmian do tej Konwencji (Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1).
4 Dz.U. C 128 z 22.4.2017, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.